UỶ ban thưỜng vụ quốc hộItải về 16.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích16.76 Kb.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Số: 1168/NQ-UBTVQH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn nhân sự Ban thư kýUỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1093/2015/UBTVQH13 ngày 21/12/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thư ký;

Xét đề nghị của Tổng thư ký Quốc hội tại Tờ trình số 30/TTr-TTKQH ngày 08 tháng 3 năm 2016,


QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn danh sách Ban thư ký Quốc hội bao gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

2. Ông Lê Minh Thông, Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội;

Các Ủy viên:

3. Ông Sa Văn Khiêm, Vụ trưởng Vụ Dân tộc;

2. Ông Ngô Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Pháp luật;

3. Ông Lê Duy Quân, Vụ trưởng Vụ Tư pháp;

4. Ông Nguyễn Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế;

5. Bà Vũ Thị Lưu Mai, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Ngân sách;

6. Ông Cấn Văn Lai, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh;

7. Bà Lê Thị Phương Nam, Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng;

8. Ông Nguyễn Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội;

9. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

10. Ông Phan Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại;

11. Ông Phan Viết Lượng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;

12. Ông Vũ Tiến Thản, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát;

13. Ông Hoàng Minh Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thông tin;

14. Bà Trịnh Giáng Hương, Phó Giám đốc Phụ trách Thư viện Quốc hội;

15. Ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Tin học.

Điều 2. Nhiệm kỳ của Ban thư ký theo nhiệm kỳ của Tổng thư ký Quốc hội khóa XIII.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng thư ký Quốc hội, Thường trực Ủy ban pháp luật, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu; các ông, bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- TT Hội đồng dân tộc, TT các Ủy ban của QH;

- Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội;

- Ban, Viện của UBTVQH;

- Các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng ĐĐQH;

- Lưu HC.- Số e-Pas:

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng
: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương