UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XIItải về 3.4 Mb.
trang9/43
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43

61. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị:

Về phương án tài chính đối với Nhà máy lọc dầu Dung Quất: đề nghị Bộ sớm ban hành cơ chế thu chênh lệch giữa bán các sản phẩm đầu ra của nhà máy lọc dầu (không chịu thuế nhập khẩu) so với giá bán các sản phẩm cùng loại trên thị trường (đã có thuế nhập khẩu) để tạo nguồn thu bền vững cho địa phương. Đây cũng là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 11/2/2009 của Văn phòng Chính phủ.

Trả lời: (tại Công văn số 12289/BTC-CST ngày 01/9/2009)

Về cơ chế thu chênh lệch giữa giá bán các sản phẩm đầu ra của nhà máy lọc dầu (không chịu thuế nhập khẩu) so với giá bán các sản phẩm cùng loại trên thị trường (đã có thuế nhập khẩu), Bộ Tài chính đã có công văn số 162/BTC-VP ngày 29/5/2009 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương án tài chính đối với Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ngày 13/7/2009, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 4738/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã nghiên cứu dự thảo Nghị định để trình Chính phủ ban hành chính sách thu điều tiết đối với các sản phẩm đầu ra của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.62. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị:

Thanh tra, kiểm tra quyết toán và kiểm toán tại Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam tại thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, vì hiện nay nợ ngân hàng của đơn vị này lên gần 170 tỷ đồng, không có khả năng trả nợ, chỉ còn một Văn phòng Tổng công ty, để xử lý dứt điểm theo quy định.

Trả lời: (tại Công văn số 12206/BTC-TCDN ngày 31/8/2009)

1. Thực hiện Quyết định số 115/2005/QĐ-TTg ngày 27/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp đối với các công ty nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam đã thực hiện sắp xếp, chuyển đổi thành các đơn vị như sau:

Văn phòng Tổng công ty và 6 đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty (hiện đang là doanh nghiệp nhà nước); 13 doanh nghiệp đã được cổ phần hoá, trong đó có 05 Công ty con, 6 Công ty liên kết và 2 Công ty Liên doanh.

* Tình hình vay ngân hàng của Văn phòng Tổng công ty:

Theo số liệu báo cáo của Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam về số dư nợ vay ngân hàng của Văn phòng Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam đã được các Ngân hàng thương mại kiểm tra, đối chiếu và xác nhận nợ tại thời điểm 31/12/2008 để xem xét xử lý nợ không có tài sản đảm bảo theo Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 5/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 74/2002/TT-BTC ngày 9/9/2002 của Bộ Tài chính thì tình hình dư nợ vay của Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam như sau:

Tổng số nợ vay ngân hàng là 123.783 triệu đồng, trong đó chỉ có 22.859 triệu đồng là nợ vay có tài sản đảm bảo, lỗ luỹ kế từ năm 2007 trở về trước của Văn phòng Tổng công ty là 59.144 triệu đồng chưa có nguồn bù đắp.

2. Theo quy định tại Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 của Chính phủ về thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đại diện chủ sở hữu tại Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam và có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát công ty nhà nước theo thẩm quyền, việc xử lý tồn tại tài chính của Tổng công ty do Bộ chủ quản chủ trì thực hiện.

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình tài chính của Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam; đồng thời đã thực hiện phân loại đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.63. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị:

Cử tri cho rằng các quy định về mức chi phí trong quản lý dự án chưa có nội dung chi cho việc tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học (Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước). Trên thực tế công tác nghiên cứu về các thành tố gốc của dự án bảo tồn, tôn tạo di tích rất cần tổ chức hội nghị, hội thảo để xin ý kiến tư vấn của các chuyên gia chuyên ngành thuộc các lĩnh vực liên quan thì mới có cơ sở xây dựng phương án. Vì vậy, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, bổ sung nội dung này cho chi phí quản lý dự án.

Trả lời: (tại Công văn số 12141/BTC-ĐT ngày 28/8/2009)

Theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì “Chi phí nghiên cứu về các thành tố gốc của dự án bảo tồn, tôn tạo di tích” là một khoản chi thuộc cơ cấu Chi phí khác trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng được quy định tại tiết 1.1.6, điểm 1.1, mục 1, phần II, Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; không thuộc cơ cấu Chi phí quản lý dự án. Vì vậy, việc lập dự toán sử dụng “Chi phí nghiên cứu về các thành tố gốc của dự án bảo tồn, tôn tạo di tích” theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007, nay đã được thay thế bởi Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước./.BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1. Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc, Nghệ An kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương ban hành và hướng dẫn để các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa đã chết trước năm 1995 được hưởng chế độ chính sách.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 12 tháng 8 năm 2009, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW về điều kiện, căn cứ và quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần.

Ngày 04 tháng 9 năm 2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

2. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị:

Đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ qui định cho mọi đối tượng đang thờ Bằng “Tổ quốc ghi công” được trợ cấp hàng năm một khoản tiền để thắp hương thờ cúng và làm đám giỗ liệt sĩ.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Trước đây, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân chủ yếu thì một trong những người thân khác của liệt sĩ đang đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp một lần mức 600.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều cử tri kiến nghị không nên duy trì chế độ trợ cấp thờ cúng này vì nhiều lý do như: nhiều dân tộc, tôn giáo không thờ cúng; mức trợ cấp một lần 600.000 đồng không có ý nghĩa nhiều nhưng một số gia đình ở địa phương cũng xảy ra tranh chấp trong việc thờ cúng…

Do vậy, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 đã không qui định chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ nhưng trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ điều chỉnh tăng từ mức 3 triệu đồng (trước đây) lên 13.700.000 đồng (hiện nay). Mức tăng này đã có tính tới việc thờ cúng liệt sĩ.

3. Cử tri tỉnh Vĩnh Long, Ninh Thuận kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường tiến độ giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ tiền khởi nghĩa, vì hiện nay còn tồn đọng rất nhiều.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, từ năm 1994 đến nay, việc công nhận cán bộ tiền khởi nghĩa thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức Đảng. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ tiến hành tiếp nhận hồ sơ và chi trả trợ cấp sau khi cơ quan Đảng có quyết định công nhận đối tượng tiền khởi nghĩa.

Vì vậy, đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị đến Ban Tổ chức Trung ương để được xem xét trả lời theo thẩm quyền.

4. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị:

Đề nghị cho phép 2 người xác nhận trường hợp hy sinh để lập hồ sơ công nhận liệt sĩ và cho niêm yết công khai đối với việc công nhận liệt sĩ.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, sau nhiều năm thực hiện, công tác giải quyết xác nhận người có công còn tồn đọng đã cơ bản hoàn thành. Hàng trăm ngàn người đã được xác nhận và giải quyết chế độ.

Tuy nhiên, theo đề nghị của một số địa phương, hiện vẫn còn một số ít người có công không còn giấy tờ gốc nên chưa được hưởng chế độ. Để đảm bảo quyền lợi của đối tượng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch 611/KH-LĐTBXH ngày 03/3/2009 hướng dẫn về phạm vi áp dụng, qui trình giải quyết đối với một số địa phương còn nhiều hồ sơ người có công tồn đọng, trong đó có việc công nhận liệt sỹ. Hiện nay các địa phương đang gửi hồ sơ tồn đọng đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp kiểm tra và thẩm định.

5. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị:

Chế độ người có công được hưởng chế độ một lần như hiện nay chưa công bằng. Có trường hợp người có công tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ, Pháp nhưng chỉ được hưởng chế độ trợ cấp một lần, trong khi có người chỉ tham gia hoạt động ở cơ sở lại được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Theo qui định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì các chế độ ưu đãi người có công và thân nhân của họ được xác định phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Chính vì vậy, Nghị định số 38/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ đã qui định người hoạt động kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần tính theo thâm niên kháng chiến, không phân biệt người đó tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hay chỉ tham gia kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ; hoạt động ở tiền tuyến hay hậu phương.

6. Cử tri tỉnh Ninh Thuận, Bắc Ninh, Hà Nam kiến nghị:

Đề nghị xem xét chế độ trợ cấp thêm (ngoài tiền tuất) cho thân nhân chủ yếu của liệt sĩ từ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ trở lên, nhất là những người có hoàn cảnh neo đơn, cuộc sống khó khăn và cho thân nhân liệt sĩ hy sinh sau ngày 30/4/1975.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Theo qui định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ thì con liệt sĩ bị bệnh, tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp hàng tháng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng (theo Nghị định số 38/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ mức trợ cấp hàng tháng là 685.000đồng).

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ đang sống cô đơn không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Con liệt sĩ mồ côi bị bệnh, tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp nuôi dưỡng vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng (theo Nghị định số 38/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng là 1.225.000đồng).

Đây là quy định chung, không phân biệt đối với thời điểm hy sinh của liệt sỹ.7. Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị:

Chế độ điều dưỡng cho thương binh, người hoạt động kháng chiến của Đảng và Nhà nước đã động viên kịp thời đối tượng chính sách này nhưng thời gian giữa 2 đợt điều dưỡng 5 năm quá dài đối với những thương binh là những người sức khoẻ đã giảm sút. Đề nghị Nhà nước rút ngắn thời gian điều trị giữa 2 đợt điều dưỡng là 2 năm.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Chính sách ưu đãi đối với người có công được xây dựng trên cơ sở sự phù hợp giữa công lao cống hiến của đối tượng và hoàn cảnh kinh tế - xã hội của đất nước. Về vấn đề này Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin ghi nhận để phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền khi điều kiện cho phép.8. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị:

Đề nghị điều chỉnh thời gian từ 5 năm xuống còn 2 - 3 năm cho các thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Theo qui định hiện hành tại Thông tư 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính: thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại mỗi năm một lần cho không quá 3 người khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ.9. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị:

Chế độ đối với thương binh tỷ lệ thương tật 21%-30% tuổi đã cao những chế độ trợ cấp thấp, kiến nghị Chính phủ kịp thời điều chỉnh, tăng trợ cấp lên ít nhất bằng mức lương tối thiểu.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ được xây dựng trên cơ sở phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và tương quan với mặt bằng chính sách xã hội nói chung trong từng thời kỳ.

Trong điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và mặt bằng của chính sách xã hội hiện nay, mức trợ cấp đối với thương binh căn cứ vào tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, không căn cứ theo tuổi.

10. Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị:

Đề nghị sớm giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho thân nhân liệt sĩ hy sinh sau ngày 30/4/1974.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Theo qui định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ, sau khi được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” thì thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp một lần khi báo tử; liệt sĩ hy sinh sau ngày 30/4/1974 vẫn thực hiện như mọi trường hợp khác. Đề nghị cử tri liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết.11. Cử tri tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai kiến nghị:

Hiện nay số thương binh, bệnh binh đang hưởng chế độ có rất nhiều trường hợp sức khoẻ yếu, bệnh tật là do vết thương tái phát, trong khi tỷ lệ thương tật đã được giám định trước đây thấp hơn so với sức khoẻ thực tế. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo có văn bản qui định về giám định thương tật đối với thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Theo qui định hiện hành tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ thì không giám định lại những vết thương đã được Hội đồng giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn. Để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 2141/LĐTBXH-NCC ngày 19/6/2009 hướng dẫn cụ thể việc giám định thương tật đối với những trường hợp có vết thương tái phát đặc biệt.12. Cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị:

Đối tượng thương binh sử dụng chân gỗ đề nghị cấp lại khi bị hư hỏng không nhất thiết phải đợi đến 3 năm (theo qui định là sửa 2 lần, thay mới một lần) bởi vì những người trực tiếp làm công việc đồng áng thường sẽ bị hỏng sớm hơn.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Theo qui định trước đây tại Thông tư liên tịch số 07/1999/TT-LĐTBXH ngày 01/3/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thời gian sử dụng chân giả trên gối hoặc dưới gối là 3 năm (nếu được cấp thêm 1 chân lao động thì thời hạn sử dụng cả hai chân là 5 năm). Riêng đối với thương binh, bệnh binh cư trú ở miền núi, vùng cao thì thời hạn là 2 năm (nếu được cấp thêm 1 chân lao động thì thời hạn sử dụng cả hai chân là 4 năm)

Hiện nay, tại Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và Y tế thì tuỳ theo tình trạng thương tật hoặc bệnh tật, người có công với cách mạng theo qui định tại điểm 1, mục 1, phần III của Thông tư này được cấp tiền để mua các phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo chỉ định của các cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng thuộc Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh trở lên.

Người bị cụt chân được cấp tiền để mua chân giả sử dụng trong ba năm (nếu cư trú ở miền núi, vùng cao thì sử dụng trong hai năm); mỗi năm được cấp thêm 170.000đồng để mua vật phẩm phụ.13. Cử tri tỉnh Nam Định, Bình Định, Bình Phước, Thái Bình, Hà Tĩnh, Hà Giang, Hà Nội, Quảng Nam - kiến nghị:

Quyết định 26 ngày 2/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ chỉ qui định cho người hoạt động ở vùng kháng chiến thì được xác nhận là bị nhiễm chất độc hoá học nhưng Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ (thay thế Quyết định 26) lại qui định là người hoạt động trong vùng kháng chiến phải có con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh thì mới được xác nhận. Qui định như vậy chưa phù hợp với thực tiễn vì nhiều cựu chiến binh do sức khoẻ yếu nên không thể kết hôn hoặc không sinh con, không làm giấy báo tử cho con… đề nghị Chính phủ xem xét lại.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009, theo đó những người đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8/1961 đến 30/4/1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hoá học, không sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh mà bị mắc 1 trong 17 bệnh thuộc danh mục bệnh tật, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá họcdioxin theo quy định tại Điều 1 của Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được xem xét hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.14. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai kiến nghị:

Đề nghị Bộ nghiên cứu qui định cho đối tượng là thương binh đồng thời là người hưởng trợ cấp mất sức lao động được hưởng cả hai chế độ theo hướng có đủ thời gian công tác (trước ngày30/4/1975) là 15 năm trở lên thì được giải quyết; nếu không đủ điều kiện thì ngoài chế độ trợ cấp đã chọn hưởng hàng tháng, chế độ trợ cấp còn lại đề nghị Nhà nước giải quyết trợ cấp 1 lần theo tỷ lệ mất sức lao động hoặc theo thời gian công tác.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Những trường hợp hiện đang thắc mắc là người đủ điều kiện hưởng chế độ thương binh nhưng không đủ điều kiện để hưởng chế độ bệnh binh hoặc chế độ mất sức lao động. Trước kia đã giải quyết cộng gộp tỷ lệ thương binh vào để đối tượng được hưởng chế độ bệnh binh hoặc chế độ mất sức lao động (vì trợ cấp bệnh binh, trợ cấp mất sức lao động cao hơn trợ cấp thương binh). Nay, nếu giải quyết đồng thời cả hai chế độ: thương binh và bệnh binh hoặc thương binh và mất sức lao động thì sẽ trùng chế độ, do vậy quan điểm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là những đối tượng trên đủ điều kiện thương binh nay giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thương binh. Thời gian công tác trong quân đội hoặc dân sự chưa đủ để hưởng chế độ bệnh binh hoặc chế độ mất sức lao động sẽ hưởng khoản trợ cấp một lần. Tuy nhiên, vì Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng không qui định chế độ trợ cấp một lần đối với bệnh binh, Luật Bảo hiểm xã hội không quy định chế độ mất sức lao động. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu tìm giải pháp phù hợp để giải quyết.15. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị:

Đề nghị xem lại việc qui định các thủ tục gây phiền hà như phải có giấy chứng nhận được trao trả khi thực hiện chế độ đối với cựu tù chính trị.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Theo qui định tại mục VIII, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chỉ cần bản sao một trong các giấy tờ sau: Lý lịch cán bộ; lý lịch Đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù không có văn bản nào qui định phải có giấy chứng nhận được trao trả khi thực hiện chế độ.16. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị:

Nhiều ý kiến đề nghị Bộ nghiên cứu trình Chính phủ có chương trình đầu tư nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ do cấp xã quản lý để các nghĩa trang và phần mộ của liệt sĩ được khang trang hơn. Nhiều nghĩa trang liệt sĩ do cấp xã quản lý được xây dựng từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng nhưng lâu nay chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Hàng năm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vẫn cấp kinh phí để các địa phương tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có cả nghĩa trang liệt sĩ do cấp xã quản lý. Đề nghị cử tri liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương để được hướng dẫn.17. Cử tri tỉnh Khánh Hoà kiến nghị:

Đề nghị sớm có chính sách cụ thể chăm sóc đối với những người bị nhiễm chất độc màu da cam; chế độ phụ cấp đối với người chăm sóc đối với những người bị nhiễm chất độc màu da cam.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Về chế độ phụ cấp đối với người chăm sóc người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin ghi nhận ý kiến đóng góp và trình khi sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công.18. Cử tri tỉnh Lâm Đồng, Kiên Giang, Hà Tĩnh kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ tăng cường hỗ trợ ngân sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách để rút ngắn thời gian cho các đối tượng là người già, neo đơn sớm được thụ hưởng.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách huy động từ các nguồn ngân sách Trung ương kết hợp với ngân sách địa phương và các nguồn khác. Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng đề án và triển khai thực hiện.19. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị:

Đề nghị Nhà nước có chính sách đối với gia đình có thương binh đã chết.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Theo khoản 6, Điều 3, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ thì: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị chết do vết thương tái phát được xác nhận liệt sĩ.

Đối với thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên mà chết thì thân nhân đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

20. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ bổ sung qui định có tính đặc thù để thực hiện việc giám định sức khoẻ và giải quyết chế độ đối với con liệt sĩ đã quá 18 tuổi nhưng điều kiện sức khoẻ không đảm bảo đời sống của bản thân.

Trả lời: (tại Công văn số: 3661/LĐTBXH-VP ngày 30 tháng 9 năm 2009)

Theo qui định tại khoản 1, Điều 6, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ thì con liệt sĩ bị bệnh, tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp tiền tuất vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương