UỶ ban thể DỤc thể thao


Điều 58 TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC KIỂM TRA DOPINGtải về 1.02 Mb.
trang5/14
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Điều 58

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC KIỂM TRA DOPING

1. IAAF có trách nhiệm kiểm tra doping tại:

(i) Các giảI vô địch thế giới

(ii) Các cúp thế giới

(iii) Các cuộc đấu giành giải thưởng lớn (Grand Prix)

(iv) Các cuộc thi đấu được IAAF chấp nhận

(v) Trong những trường hợp khác khi việc kiểm tra nhẫu nhiên hoặc theo chỉ định do IAAF tiến hành, ví dụ giải vô địch hoặc gặp gỡ thi đấu nhóm khu vực.

Tại những cuộc thi đấu này sẽ phải có mặt một đại diện của IAAF hoặc của khu vực.

2. Trong tất cả các trường hợp còn lại (trừ trường hợp việc kiểm tra doping được tiến hành theo các điều luật của các tổ chức thể thao khác), nước thành viên đang điều hành mọi công việc kiểm tra hoặc thành viên mà cuộc thi đấu được tổ chức trên lãnh thổ của họ sẽ có trách nhiệm về việc kiểm tra doping.

3. Trường hợp việc kiểm tra là trách nhiệm của một nước thành viên hoặc do thành viên đó tiến hành thì thành viên này phải tôn trọng triệt để những thủ tục được đưa ra đã có trong " Qui định về thủ tục kiểm tra doping", càng theo đúng các điều kiện, vụ việc thì càng tốt.Điều 59

CÁC BIỆN PHÁP KỶ LUẬT ĐỐI VỚI NHỮNG VI PHẠM VỀ DOPING

1. Trường hợp có vi phạm về doping xảy ra, việc tiến hành các biện pháp kỷ luật sẽ thực hiện theo 3 bước:

(i) Tạm đình chỉ

(ii) Xét xử công khai

(iii) Truất bỏ tư cách

2. Vận động viên sẽ bị đình chỉ từ khi IAAF, hoặc khi cần thiết, một khu vực hay một thành viên báo cáo rằng có chứng cứ đối với việc vi phạm v doping. Trường hợp việc kiểm tra doping là trách nhiệm của IAAF theo điều luật 58.1, thì IAAF sẽ áp đặt hình thức đình chỉ tương ứng. Trường hợp việc kiểm tra doping là trách nhiệm của một khu vực hay một nước thành viên, thì liên đoàn quốc gia của vận động viên đó sẽ áp đặt hình thức đình chỉ tương ứng. Nếu theo quan điểm của IAAF, một liên đoàn quốc gia đã không áp đặt một hình thức đình chỉ ở mức thỏa đáng thì IAAF có thể tự áp đặt hình thức đình chỉ này.

3. Vận động viên có quyền có mặt trước phiên xét xử có liên quan của Liên đoàn quốc gia mình, trước khi có một quyết định bất kỳ nào về truất bỏ tư cách được đưa ra. Khi vận động viên được thông báo rằng anh ta đã bị coi là có vi phạm về doping thì vận động viên đó sẽ đồng thời nhận được công văn thông báo về quyền được có mặt trước phiên họp xét xử cùng với một mẫu đơn. Nếu vận động viên không nộp lại đơn này trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được thì sẽ bị coi là đã khước từ quyền được nghe xét xử.

4. Nếu một vận động viên bị cho là có dính dáng đến việc vi phạm về doping, và điều này được khẳng định sau khi xét xử có mặt vận động viên đó hoặc sau khi vận động viên này khước từ quyền được nghe xét xử của mình thì sẽ bị tuyên bố không đủ tư cách. Ngoài ra, trường hợp xét nghiệm đã được tiến hành trong khi thi đấu, vận động viên đó sẽ bị truất quyền thi đấu khỏi cuộc thi đấu đó và kết quả này sẽ được sửa đổi cho thích hợp. Tình trạng không đủ tư cách của vận động viên đó sẽ bắt đầu từ ngày bị đình chỉ. Các thành tích đạt được từ ngày lấy mẫu thử sẽ bị hủy bỏ.

5. Trường hợp khi tiến hành phiên xét xử có mặt đương sự, IAAF hoặc thành viên (chỉ cần 1 trong 2 thành phần này) phải có trách nhiệm (bắt buộc) chứng minh rằng đã có vi phạm về doping mà không để có sự nghi ngờ nào.

6. Những qui định cụ thể hơn đối với việc thi hành các biện pháp kỷ luật phải theo đúng " Các qui định hướng dẫn kiểm tra doping". Xem thêm các điều luật 21 - 23 và "Những qui định về tổ chức các cuộc phân xử" của IAAF, để khi tiến hành xét xử có mặt đương sự được đúng trình tự hợp lệ.Điều 60

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT

1. Theo điều luật này, những trường hợp sau đây được coi là những vi phạm về việc sử dụng chất kích thích (xem thêm điều luật 55.2):

(i) Tìm thấy có các chất đã bị cấm sử dụng trong các chất dịch hoặc các loại mô lấy từ cơ thể vận động viên.

(ii) Sử dụng hoặc tận dụng lợi thế của các phương pháp đã bị cấm;

(iii) Thừa nhận việc lợi dụng hoặc sử dụng một chất đã bị cấm hoặc một phương pháp đã bị cấm.

(iv) Vận động viên quên hoặc từ chối yêu cầu thực hiện việc kiểm tra doping (Điều 56.1).

(v) Việc không thực hiện đầy đủ hoặc sự từ chối không cung cấp mẫu máu của một vận động viên;

(vi) Hỗ trợ hoặc kích động những người khác sử dụng các chất đã bị cấm hoặc các phương pháp đã bị cấm, hoặc thừa nhận đã hỗ trợ hoặc xúi sục người khác (Điều 56.3);

(vii) Kinh doanh, vận chuyển, phân phát hoặc bán bất cứ một chất đã bị cấm.

2. vận động viên có vi phạm về doping sẽ bị truất bỏ tư cách trong những trường hợp sau đây:

a) Vi phạm điều 60.1 (i) nêu trên liên quan đến những chất đã được liệt kê trong phần I, Biểu 1 của "Những qui định về thủ tục kiểm tra doping" hoặc bất kỳ vi phạm nào khác được nêu ở Điều 60.1.

(i) Vi phạm lần đầu tiên - thời hạn ít nhất là 2 năm kể từ ngày có mẫu tiên bản xét nghiệm hoặc ngày có vi phạm bị xử phạt và cần phải cộng thêm thời gian tương đương với cuộc thi mà tại đó vận đồng viên đã bị truất quyền thi đấu.

(ii) Vi phạm lần thứ hai - phế truất suốt đời.

b. Vi phạm vào điều 60.1 (i) hoặc điều 60.1 (iii) nêu trên, có dính dáng đến các chất trong phần II, Biểu 1 của " Những qui định về thủ tục kiểm tra doping"

(i) Vi phạm lần đầu tiên - sẽ bị cảnh cáo trước dư luận và bị truất quyền thi đấu khỏi cuộc thi đấu mà tại đó đã lấy được mẫu xét nghiệm;

(ii) Vi phạm lần thứ 2 - phế truất 2 năm kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm;

(iii) Vi phạm lần thứ 3 - phế truất suốt đời.

c. Vi phạm vào điều 60.1 (vii) có liên quan đến bất cứ chất nào được ghi ở Biểu 1 của " Những qui định về thủ tục kiểm tra doping" sẽ bị phế truất suốt đời.

3. Trường hợp các chất phát hiện được trong các loại mô, hoặc các chất dịch lấy từ cơ thể vận động viên thuộc phần I và II của Biểu 1 thuộc " Những qui định về thủ tục kiểm tra doping" thì việc xác định thời hạn truất bỏ tư cách trước hết phải căn cứ vào những vi phạm các chất thuộc phần I trong Biểu 1.

4. Trường hợp một vận động viên đã bị tuyên bố không đủ tư cách thì không có quyền nhận bất cứ phần thưởng nào hoặc bất kỳ một khoản tiền cấp thêm nào mà lẽ ra anh ta đã có quyền nhận khi có tư cách để có mặt và thi đấu trong cuộc thi mà anh ta đã bị phát hiện là đã vi phạm về doping, hoặc trong bất cứ cuộc đấu nào tiếp theo đó. IAAF và tất cả các nước thành viên khi tổ chức thi đấu phải đảm bảo đưa vào hợp đồng với những nhà tổ chức một điều khoản để thực hiện điều này có hiệu lực.

5. Trường hợp một vận động viên đã vi phạm về doping theo điều luật 60.1 (iii) thì mọi kết quả, danh hiệu kèm theo với vi phạm sẽ không được IAAF là Liên đoàn thành viên có vận động viên đó công nhận, kể từ ngày vận động viên thừa nhận đối với việc vi phạm về doping.

6. Khi thời hạn bị truất bỏ tư cách đã hết một vận động viên sẽ nghiễm nhiên được phục hồi tư cách mà không cần phải có thủ tục nào khác của vận động viên hoặc của Liên đòan quốc gia của vận động viên đó với điều kiện là:

(i) Đã thực hiện đúng điều luật 57.4; và

(ii) Vận động viên đã có bản báo cáo, tường trình đầy đủ những sự việc xoay quanh việc vi phạm về doping cho Liên đoàn quốc gia của mình; và

(iii) Liên đoàn quốc gia của vận động viên đó đã đệ trình bản báo cáo về vụ việc này lên IAAF.

7. Nếu một kết quả xét nghiệm được tiến hành đối với một vận động viên không đủ tư cách ( xem điều 57.5) cho thấy rõ ràng là dương tính, thì bằng chứng này sẽ cấu thành một tội danh vi phạm doping khác (riêng), và vận động viên đó sẽ phải chịu một hình phạt thích hợp nữa.

8. Trong những trường hợp ngoại lệ, một vận động viên có thể gởi đơn lên Hội đồng (IAAF) để xin được khôi phục lại tư cách trước khi hết thời hạn xử phạt truất bỏ tư cách của IAAF.

Việc một vận động viên đã có những sự hỗ trợ có giá trị cho nước thành viên trong quá trình điều tra vấn đề doping do thành viên đó tiến hành, thì trường hợp đó, theo thông lệ sẽ được Hội đồng xem xét để có cấu thành trường hợp ngoại lệ.

Tuy vậy, cần phải nhấn mạnh rằng chỉ có những trường hợp ngoại lệ đích thực mới biện minh được cho việc rút ngắn thời hạn (giảm án). Chi tiết cụ thể về thủ tục và những tiêu chuẩn áp dụng phải theo đúng " Những hướng dẫn về thủ tục kiểm tra doping".

Điều 61

VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA DOPING

1. Mọi thành viên phải thông báo cho Tổng thư ký IAAF về bất kỳ những kết quả dương tính nào thu được trong quá trình kiểm tra doping do thành viên đó tiến hành. Các kết quả được phát hiện này phải được đưa ra xem xét tại cuốc họp gần nhất của Hội đồng IAAF, Hội đồng sẽ thay mặt tất cả các thành viên của IAAF xác nhận mỗi kết quả dương tính đã thu được. Các kết quả dương tính trong kiểm tra doping do thành viên đó tiến hành khi đó sẽ được xác nhận dứt khoát và buộc tất cả các thành viên có liên quan phải tiến hành các biện pháp cần thiết để làm cho quyết định này có hiệu lực.

2. Trường hợp việc kiểm tra doping là do IAAF đã tiến hành thì mỗi thành viên phải chấp nhận các kết quả của việc kiểm tra doping đó và phải có các biện pháp cần thiết để thi hành hiệu lực quyết định.

3. Hội đồng có thể thay mặt tất cả các thành viên của IAAF, công nhận các kết quả kiểm tra doping do các tổ chức thể thao khác với IAAF tiến hành, hoặc do một thành viên của tổ chức thể theo đó tiến hành theo các điều luật và các thủ tục khác so với những thủ tục và các điều luật về việc này của IAAF, nếu như điều đó chứng minh được đầy đủ việc xét nghiệm đã được tiến hành hoàn toàn hợp thức và những điều luật của các tổ chức tiến hành các xét nghiệm này đủ điều kiện bênh vực cho các vận động viên.

4. Trường hợp được đưa ra để công nhận, tại một cuộc họp của Hội đồng, các kết quả kiểm tra doping đã được tiến hành bởi một tổ chức thể thao không phải là IAAF hoặc bởi một thành viên của tổ chức thể theo đó theo đúng các điều luật và các thủ tục khác so với các điều luật và thủ tục của IAAF về việc đó thì vận động viên có khả năng bị dính líu phải được báo trước bằng văn bản trong thòi hạn một tháng trước ngày khai mạc cuộc họp thích hợp. Nếu người này muốn gửi kháng nghị bằng văn bản lên Hội đồng thì kháng nghị phải được chuyển tới Tổng thư ký chậm nhất là 7 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp nói trên.

5. Một vận động viên có quyền tham dự cuộc họp hội đồng thích hợp và có quyền kháng nghị nếu thấy cần thiết.

6. Nếu Hội đồng quyết định rằng kết quả kiểm tra doping do một cơ quan không phải là IAAF đã tiến hành được công nhận thì vận động viên đó sẽ bị coi là đã vi phạm điều luật thích hợp của IAAF và sẽ phải chịu những hình phạt giống như vận động viên đã vi phạm những điều như vậy. Tất cả các thành viên phải có mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo cho quyết định này có hiệu lực.
Chương III

NHỮNG ĐIỀU LUẬT VỀ CÁC CUỘC THI ĐẤU ĐIỀN KINH QUỐC TẾ (DÀNH CHO CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN NAM VÀ CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN NỮ)
Điều 101

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Tất cả các cuộc thi đấu quốc tế như đã được xác định ở Điều 1 phải được tổ chức theo đúng các điều luật của IAAF và điều này phải được nêu rõ trong tất cả các thông báo, các hình thức quảng cáo, các chương trình thi đấu và các tài liệu được ấn hành.

Các điều luật của IAAF phải được áp dụng đối với các cuộc thi đấu của nam và nữ vận động viên.

Ghi chú: Tất cả các thành viên cần chấp nhận và áp dụng các điều luật này của IAAF đối với việc tổ chức các cuộc thi đấu điền kinh riêng của mình.Điều 102

CÁC NHÓM TUỔI

Các cuộc thi đấu của IAAF gắn với các nhóm tuổi sau đây:

Nam và nữ trẻ: Tất cả các vận động viên dưới 18 tuổi tính đến ngày 31 tháng 12 của năm có cuộc thi đấu.

Nam lão tướng : Một vận động viên điền kinh nam sẽ trở thành lão tướng vào ngày sinh nhật thứ 40 của mình.

Nữ lão tướng: Một vận động viên điền kinh nữ sẽ trở thành lão tướng vào ngày sinh nhật thứ 35 của mình.

I - CÁC QUAN CHỨC

Điều 105

CÁC QUAN CHỨC QUỐC TẾ

Tại các cuộc thi đấu được tổ chức theo điều luật 12.1 (a) và (b), các quan chức sau đây sẽ được quốc tế bổ nhiệm

(i) Đại diện hoặc các đại diện tổ chức

(ii) Các đại diện kỹ thuật

(iii) Đại diện y tế

(iv) Đại diện kiểm tra doping

(v) Các quan chức kỹ thuật quốc tế và các quan chức kỹ thuật khu vực.

(vi) Các giám định đi bộ thể thao quốc tế

(vii) Trọng tài giám định, ảnh đích quốc tế

(viii) Ban trọng tài phúc thẩm

Số lượng quan chức được chỉ định sẽ được xác định theo các điều lệ thi đấu hiện hành của IAAF.

Tại các cuộc thi đấu được tổ chức theo Điều luật 12.1 (a):

Việc lựa chọn các nhân sự theo khoản (i), (ii), (iii), (iv), và (viii) sẽ do Hội đồng IAAF tiến hành.

Các nhân sự theo khoản (v) sẽ do IAAF lựa chọn từ một danh sách do Ủy ban kỹ thuật đưa ra và các quan chức kỹ thuật theo khoản (v) sẽ do các liên đoàn khu vực tương ứng lựa chọn từ danh sách các quan chức kỹ thuật riêng của mình.

Các nhân sự theo khoản (vi) sẽ do Hội đồng IAAF lựa chọn từ các thành viên của Hội đồng giám định đi bộ thể thao quốc tế căn cứ vào điều khoản qui định của IAAF về hệ thống văn bằng và trình độ chuyên môn của các giám định đi bộ thể thao.

Các nhân sự ở khoản (vii) do các đại diện kỹ thuật của IAAF lựa chọn. Tại các cuộc thi đấu được tổ chức theo Điều luật 12.1 (b), các nhân sự này sẽ do các Liên đoàn khu vực liên quan lựa chọn.

Hội đồng IAAF sẽ phê chuẩn các tiêu chí lựa chọn, trình độ chuyên môn và chức trách của quan chức đã được đề cập ở trên.

Các thành viên của IAAF có quyền đề xuất những nhân sự có trình độ chuyên môn thích hợp cho việc lựa chọn.

Đối với các cuộc thi đấu được tổ chức trong khuôn khổ Điều luật 12.1 (a) và (f), IAAF có thể cử ra một Ủy viên phụ trách quảng cáo. Đối với các cuộc thi đấu được tổ chức trong khuôn khổ Điều luật 12.1 (b) và (g), việc chỉ định các nhân sự đều do Liên đoàn khu vực tiến hành, và đối với các cuộc thi đấu theo điều luật 12.1 (c) là do cơ quan đứng ra tổ chức lựa chọn; đối với các cuộc thi đấu theo điều luật 12.1 (h) là do nước thành viên thuốc IAAF lựa chọn.

Điều 106

CÁC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Các đại diện tổ chức phải giữ liên lạc chặt chẽ với ủy ban tổ chức vào bất cứ lúc nào và phải thường xuyên báo cáo cho Hội đồng IAAF, và khi cần thiết họ sẽ giải quyết những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và các nghĩa vụ về tài chính của nước thành viên đăng cai tổ chức và Ủy ban tổ chức. Những đại diện này phải phối hợp làm việc với các đại diện kỹ thuật.Điều 107

CÁC ĐẠI DIỆN KỸ THUẬT

Các đại diện kỹ thuật luôn giữ liên lạc với Ủy ban tổ chức là nơi sẽ cung cấp cho họ mọi sự hỗ trợ cần thiết. Các đại diện này chịu trách nhiệm đảm bảo cho tất cả các khâu chuẩn bị về kỹ thuật hoàn tòan phù hợp với những điều luật về kỹ thuật của IAAF.

Các đại diện kỹ thuật sẽ chuyển tới cơ quan tổ chức những đề nghị về thời gian biểu cho các môn thi, các tiêu chuẩn vận động viên, các dụng cụ sẽ được sử dụng và sẽ quyết định các tiêu chuẩn về chuyên môn đối với các môn thi nhảy, ném và những cơ sở để xác định các đợt chạy loại và các vòng phải được rút thăm cho các môn chạy.

Các đại diện kỹ thuật phải đảm bảo việc ban hành các qui định về kỹ thuật (điều lệ về kỹ thuật) tới tất cả các nước thành viên tham gia thi đấu đúng thời gian thích hợp trước khi thi đấu.

Các đại diện kỹ thuật chịu trách nhiệm đối với tất cả các mặt chuẩn bị kỹ thuật cần thiết cho việc tổ chức các cuộc thi đấu điền kinh. Các Đại diện kỹ thuật sẽ kiểm tra các vận động viên vào thi đấu và có quyền loại bỏ vận động viên nào đó vì lý do kỹ thuật (Việc loại bỏ vận động viên và những lý do không phải thuộc về kỹ thuật phải áp dụng theo nguyên tắc riêng của IAAF hoặc của Hội đồng khu vực).

Đại diện kỹ thuật phải sắp xếp các đợt chạy các vòng đấu và các nhóm thi đấu cho các môn thi phối hợp. Đại diện kỹ thuật phải có báo cáo bằng văn bản riêng về các mặt chuẩn bị cho thi đấu.

Họ phải phối hợp làm việc với các đại diện về tổ chức.

Tại các cuộc thi đấu theo Điều luật 12.1 (a), (b), (c), các Đại diện kỹ thuật phải chủ trì cuộc họp kỹ thuật và phải trao bản tóm tắt hồ sơ cho các quan chức kỹ thuật.Điều 108

ĐẠI DIỆN Y TẾ - Y HỌC

Đại diện y tế có thẩm quyền cao nhất đối với các vấn đề y tế. Người đại diện này phải đảm bảo rằng các phương tiện cần thiết cho việc kiểm tra y học, điều trị và sơ cấp cứu sẽ thường trực sẵn sàng tại nơi thi đấu và việc chăm sóc y tế sẽ được phục vụ tới tận nơi ở của các vận động viên. Đồng thời người đại diện này có quyền sắp đặt việc xác định giới tính các vận động viên nếu xét thấy cần thiết.Điều 109

ĐẠI DIỆN KIỂM TRA DOPING

Đại diện kiểm tra doping phải liên hệ chặt chẽ với ban tổ chức để đảm bảo việc cung cấp các phương tiện cần thiết cho việc kiểm tra doping. Trong quan hệ làm việc với đại diện y tế, người đại diện này có trách nhiệm đối với tất cả các vụ việc liên quan đến kiểm tra doping.

Ghi chú: Tại các cuộc thi đấu theo Điều luật 12.1 (b), những điểm nêu trên cũng được áp dụng đối với các quan chức kỹ thuật khu vực đã được bổ nhiệm.

Điều 110

CÁC QUAN CHỨC KỸ THUẬT QUỐC TẾ

Đại diện kỹ thuật sẽ bổ nhiệm ít nhất là 1 quan chức kỹ thuật quốc tế. Người này phải đeo băng hoặc phù hiệu chức danh trong tất cả các cuộc đấu theo chương trình.

Quan chức kỹ thuật quốc tế phải hỗ trợ tất cả những xác định cần thiết cho tổ trưởng trọng tài giám định các môn thi, phải có mặt liên tục trong thời gian thi đấu tại môn thi mà họ được phân công và phải đảm bảo cho việc tiến hành thi đấu diễn ra đúng với các điều luật thi đấu của IAAF.

Khi có vấn đề nảy sinh hoặc nếu quan sát thấy có bất cứ vấn đề nào cần phải nhắc nhở thì trước tiên quan chức kỹ thuật quốc tế sẽ chuyển vấn đề cần nhắc nhở đến tổ trưởng trọng tài giám định của môn thi và nếu cần thiết thì đưa ra những ý kiến góp ý về những gì cần phải làm. Nếu vấn đề chưa được giải quyết thì phải được chuyển tiếp lên các Đại diện kỹ thuật của IAAF.

Khi kết thúc các môn thi nhảy, ném, những quan chức kỹ thuật quốc tế này phải ký tên mình vào các phiếu ghi kết quả thi đấu.

Ghi chú: Trong các cuộc đấu theo điều luật 12.1 (b) những qui định trên cũng áp dụng đối với các quan chức kỹ thuật khu vực đã được bổ nhiệm.Điều 111

CÁC TRỌNG TÀI GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ VỀ ĐI BỘ THỂ THAO

Nhóm trọng tài giám định quốc tế về đi bộ thể thao phải do Ủy ban chuyên trách về đi bộ thể thao của IAAF thành lập theo các tiêu chuẩn đã được Hội đồng IAAF phê chuẩn.

Các trọng tài giám định đi bộ thể thao được chỉ định cho tất cả các cuộc thi đấu quốc tế qui định ở Điều 12.1 (a) phải là thành viên của ban trọng tài giám định quốc tế về đi bộ thể thao.

Điều 112

TRỌNG TÀI PHÚC THẨM

Tất cả các cuộc thi đấu được tổ chức theo điều luật 12.1 (a), (b) và (c), phải cử ra một ban trọng tài phúc thẩm; thông thường ban này gồm 3, 5 hoặc 7 thành viên. Một trong những thành viên của ban sẽ là chủ tịch và những người khác là thư ký. nếu hoặc khi cần thiết thì thư ký có thể là một người không thuộc thành phần của Ban.

Ngoài ra, cần có thêm một trọng tài phúc thẩm tương tự tại các cuộc thi đấu khác mà những đơn vị đứng ra tổ chức cho rằng điều đó là cần thiết nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các cuộc đấu một cách hợp lệ.

Các nhiệm vụ chủ yếu của trọng tài phúc thẩm là giải quyết tất cả các khiếu nại theo điều luật 147, và giải quyết tất cả những rắc rối nảy sinh trong quá trình thi đấu được gửi tới. Những quyết định của ban này sẽ là quyết định cuối cùng.

Các quyết định liên quan đến những điểm mà không nằm trong phạm vi của các luật thì phải được Chủ tịch ban trọng tài phúc thẩm báo cáo ngay sau đó với Tổng thư ký IAAF.

Điều 113

CÁC QUAN CHỨC CỦA MỘT CUỘC THI ĐẤU

Ban tổ chức cuộc thi đấu sẽ bổ nhiệm tất cả các quan chức, trọng tài theo đúng các điều luật của nước thành viên mà cuộc thi đấu được tổ chức ở nước đó, nếu là các cuộc đấu theo Điều luật 12.1 (a), (b) hoặc (c) thì phải theo đúng các Điều luật và các thủ tục tổ chức thi đấu quốc tế thích hợp.

Danh sách các loại quan chức, trọng tài sau đây được xem là thành phần cần thiết cho các cuộc thi đấu quốc tế quan trọng. Tuy vận Ban tổ chức có thể thay đổi một vài thành phần tùy theo hoàn cảnh cụ thể của địa phương.

CÁC QUAN CHỨC, TIẾN HÀNH

Một Trưởng ban tổ chức

Một Tổng Trọng tài (phụ trách điều hành)

Một Trưởng ban kỹ thuật

Một Trưởng ban thông tin, gọi số

Một (hoặc một vài) Đại diện kỹ thuật (do IAAF bổ nhiệm hoặc liên đoàn khu vực liên quan bổ nhiệm).BAN (TRỌNG TÀI) PHÚC THẨM CÁC TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH THI ĐẤU

Một (hoặc nhiều) trọng tài giám sát các môn chạy

Một (hoặc nhiều) trọng tài giám sát các môn nhảy, ném

Một (hoặc nhiều) trọng tài giám sát các môn phối hợp

Một (hoặc nhiều) trọng tài giám sát cho các môn thi đấu ngoài sân vận động.

Một tổ trưởng trọng tài giám định và 3 (hoặc nhiều hơn) trọng tài giám định các môn thi chạy trong sân vận động.

Một tổ trưởng trọng tài giám định và 3 (hoặc nhiều hơn) trọng tài giám định các môn thi nhảy, ném.

Một tổ trưởng trọng tài giám định và 5 trọng tài giám định cho mỗi môn đi bộ thể thao ở trong khu vực sân vận động.

Một tổ trưởng trọng tài giám định và 8 trọng tài giám định cho mỗi môn đi bộ thể thao ở ngoài khu vực sân vận động.

Các trọng tài đi bộ thể thao khác, khi cần thiết, bao gồm những người giữ hồ sơ, những người điều khiển bảng nhắc nhở, cảnh cáo.

Một tổ trưởng trọng tài giám thị và 3 (hoặc nhiều hơn) trọng tài giám thị cho các môn chạy.

Một tổ trưởng trọng tài bấm giờ và 3 (hoặc nhiều hơn) trọng tài bấm giờ.

Một (hoặc nhiều hơn) trọng tài phát lệnh.

Một (hoặc nhiều hơn) trọng tài bắt phạm quy.

Một (hoặc nhiều hơn) trợ lý trọng tài xuất hiện.

Một (hoặc nhiều hơn) các trọng tài theo dõi số vòng chạy.

Một (hoặc nhiều hơn) trọng tài thư ký.

Một (hoặc nhiều hơn) trọng tài lễ tân.

Một (hoặc nhiều hơn) trọng tài đo tốc độ gió

Một tổ trưởng trọng tài giám định ảnh đích

Hai trợ lý trọng tài giám định ảnh đích

Một (hoặc nhiều) trọng tài giám định đo lường (điện tử)

Một (hoặc nhiều) các trọng tài giám định trang phục và số đeo.

CÁC TRỌNG TÀI KHÁC

Một (hoặc nhiều) trọng tài thông tin.

Một (hoặc nhiều) trọng tài tổng hợp.

Một người phụ trách quảng cáo

Một giám định viên sân bãi và dụng cụ

Một (hoặc nhiều) bác sỹ.

Các nhân viên phục vụ cho các vận động viên, các quan chức và giới báo chí (tạp vụ).

Các trọng tài giám sát các cuộc thi và các tổ trưởng trọng tài giám định phải đeo phù hiệu riêng để phân biệt.

Nếu cần, có thể cử thêm các cán bộ làm trợ lý. Khu vực thi đấu phải luôn luôn giữ được trật tự, ngăn nắp để không ảnh hưởng đến công việc của các quan chức.

Nơi tổ chức các cuộc đấu của các vận động viên nữ cần phải cử một nữ bác sỹ phụ trách về sức khỏe.Điều 114

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban tổ chức phải lập kế hoạch tổ chức về mặt kỹ thuật đối với cuộc thi đấu và có sự hợp tác chặt chẽ với các Đại diện kỹ thuật, khi kế hoạch được đưa vào thực thi thì Trưởng ban tổ chức phải đảm bảo rằng kế hoạch đó sẽ được hoàn tất và sẽ giải quyết được bất kỳ rắc rối nào về mặt kỹ thuật, cùng với sự tham gia của các Đại diện kỹ thuật.

Trưởng ban tổ chức phải trực tiếp trao đổi, tiếp xúc với các đoàn tham gia cuộc thi và phải liên lạc với tất cả các quan chức thông qua hệ thống thông tin liên lạc.

Điều 115

TRƯỞNG TRỌNG TÀI (PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH)

Tổng trọng tài có trách nhiệm điều hành chính xác cuộc thi đấu; Có nhiệm vụ kiểm tra tất cả các quan chức, trọng tài đã được giao nhiệm vụ; chỉ định những người thay thế khi cần thiết, và có quyền bãi nhiệm bất cứ một quan chức nào không tuân thủ đúng các tiêu chuẩn qui định của các điều luật. Phối hợp với cán bộ lễ tân sắp xếp để chỉ những người có thẩm quyền được vào trong các khu vực thi đấu.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương