UỶ ban nhân dâNtải về 11.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích11.77 Kb.
#573

UỶ BAN NHÂN DÂN


THÀNH PHỐ TAM KỲ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2015/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 7 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng của Quy chế giải thưởng

Phan Châu Trinh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND

ngày 03/7/2012 và Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013

của Uỷ ban nhân dân thành phố Tam KỳUỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Theo đề nghị của Hội Khuyến học và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Tam Kỳ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng của Quy chế giải thưởng Phan Châu Trinh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND thành phố Tam Kỳ và Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng của Quy chế giải thưởng Phan Châu Trinh, cụ thể như sau:

1. Tại tiêu chuẩn 3, điểm b, khoản 1, Điều 2, sửa đổi như sau:

Đối với sinh viên các trường đại học công lập (hệ chính quy): Tốt nghiệp đạt loại giỏi, xuất sắc nhưng phải có điểm trung bình chung toàn khóa học đạt 8,2 trở lên (đối với thang điểm 10) hoặc 3,3 trở lên (đối với thang điểm 4). Sinh viên trong đội tuyển dự thi Robôcon Châu Á - Thái Bình Dương đạt giải nhất, nhì. Sáng tạo phần mềm tin học đạt cấp quốc gia.

2. Tại điểm a, khoản 2, Điều 2, sửa đổi như sau:

Tốt nghiệp Thạc sĩ phải đạt điểm trung bình chung các môn học 8,5 trở lên và bảo vệ luận văn tốt nghiệp đạt loại xuất sắc (9,5 trở lên).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký. Các điều khoản còn lại theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc ban hành Quy chế giải thưởng Phan Châu Trinh, Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng của Quy chế giải thưởng Phan Châu Trinh vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Tam Kỳ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường, các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như điều 3; CHỦ TỊCH

- TTTV Thành ủy (b/c); (Văn Anh Tuấn, đã ký)

- Sở Tư pháp, Sở Nội vụ (b/c);- Phòng Tư pháp TP;

- Lưu: VT, NV.
tải về 11.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương