Uû ban nhn dntải về 16.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích16.27 Kb.

Uû ban nh©n d©n


tØnh yªn b¸i

Sè: 1189/Q§-UBND
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phócYªn B¸i, ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2008quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc kiÖn toµn Ban Ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n tØnh Yªn B¸iChñ TÞch Uû ban nh©n d©n tØnh yªn b¸i

C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ vÒ yªu cÇu cña c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n tØnh Yªn B¸i;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Y tÕ t¹i Tê tr×nh sè 572/TTr-SYT ngµy12/6/2008,quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. KiÖn toµn Ban Ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n tØnh Yªn B¸i gåm c¸c «ng, bµ cã tªn sau ®©y:

1. Bµ Ph¹m ThÞ Thanh Trµ - Phã Chñ tÞch UBND tØnh: Tr­ëng ban;

2. Bµ §µo ThÞ Ngäc Lan - Gi¸m ®èc Së Y tÕ: Phã Tr­ëng Ban th­êng trùc;

3. Bµ NguyÔn ThÞ Thanh Xu©n - Phã Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh: Uû viªn;

4. ¤ng Lª Kim Long - Phã Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­: Uû viªn;

5. ¤ng NguyÔn C«ng V¹ng - Phã Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi: Uû viªn;

6. ¤ng NguyÔn V¨n Minh - Phã Gi¸m ®èc B¶o hiÓm x· héi tØnh: Uû viªn;

7. ¤ng NguyÔn V¨n Huú - Phã Tr­ëng Ban D©n téc: Uû viªn;

8. ¤ng NguyÔn V¨n TiÕn - Phã Gi¸m ®èc Së V¨n ho¸, TT vµ DL, Uû viªn.

9. ¤ng Hµ Ngäc V¨n - Phã Gi¸m ®èc §µi Ph¸t Thanh TH tØnh: Uû viªn;

10. ¤ng §Æng Quang Kh¸nh- Phã Gi¸m ®èc Së Gi¸o dôc vµ §T: Uû viªn;

11. ¤ng TrÇn ViÕt Th¾ng - Gi¸m ®èc Trung t©m Y tÕ dù phßng tØnh: Uû viªn th­êng trùc.Mêi l·nh ®¹o c¸c ngµnh, ®oµn thÓ cña tØnh tham gia Ban ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n tØnh:

12. ¤ng §Æng L©m Thao- Phã Chñ tÞch UB MÆt trËn Tæ quèc tØnh: Uû viªn;

13. Bµ NguyÔn ThÞ V©n - Phã Chñ tÞch Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh: Uû viªn;

14. ¤ng NguyÔn Thanh Xu©n - Phã BÝ th­ TØnh ®oµn TNCSHCM: Uû viªn;

15. Bµ Hoµng ThÞ Lµng - Phã Chñ tÞch Héi Liªn hiÖp phô n÷ tØnh: Uû viªn.

C¬ quan th­êng trùc Ban ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n ®Æt t¹i Së Y tÕ, ®­îc sö dông con dÊu cña Së Y tÕ trong mäi ho¹t ®éng cña Ban. C¸c thµnh viªn trong Ban ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n ho¹t ®éng theo chÕ ®é kiªm nhiÖm.§iÒu 2. Ban ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n cã c¸c nhiÖm vô sau ®©y:

- Nghiªn cøu c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, vËn dông vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ nh»m ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ t¨ng c­êng søc khoÎ nh©n d©n c¸c d©n téc trong tØnh.

- Tæ chøc triÓn khai vµ chØ ®¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra, gi¸m s¸t c«ng t¸c ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ t¨ng c­êng søc khoÎ nh©n d©n cña Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ, thµnh phè vµ c¸c së, ban, ngµnh, ®oµn thÓ cña tØnh.

- NhiÖm vô cô thÓ cña tõng thµnh viªn do Tr­ëng ban ph©n c«ng.§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh, c¸c «ng bµ cã tªn t¹i §iÒu 1 vµ Chñ tÞch uû ban nh©n d©n huyÖn, thÞ, thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 82/Q§-UBND ngµy 09/3/2005 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i.N¬i nhËn:

- Bé Y tÕ;

- TT TØnh uû, H§ND tØnh;

- TT UBND tØnh;

- Nh­ §iÒu 3;

- TT C«ng b¸o tØnh;- L­u: VT, VX.
Chñ tÞch


Hoµng Th­¬ng L­îng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương