Uû ban nhn dn TØnh Yªn B¸Itải về 26.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích26.03 Kb.

Uû ban nh©n d©n

TØnh Yªn B¸I
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 953/Q§-UBND

Yªn B¸i, ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2008QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc phª duyÖt kÕ ho¹ch vèn hç trî b¶o vÖ

vµ ph¸t triÓn rõng n¨m 2008 tØnh Yªn B¸iCHñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i
C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ n­íc ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2002;

C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999; NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000; NghÞ ®Þnh sè 07/2003/N§-CP ngµy 30/01/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh vµ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 02/2008/Q§-UBND ngµy 30/01/2005 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh mét sè néi dung qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng trªn ®Þa bµn tØnh Yªn B¸i;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 2295/Q§-UBND ngµy 08/12/2007 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i vÒ viÖc giao chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn thuéc ng©n s¸ch Nhµ n­íc n¨m 2008 tØnh Yªn B¸i;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1358/Q§-UBND ngµy 07/9/2007 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i vÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cho lùc l­îng kiÓm l©m giai ®o¹n 2007 - 2011; QuyÕt ®Þnh sè 515/Q§-UB ngµy 26/11/2004 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i vÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ Khu b¶o tån thiªn nhiªn Nµ HÈu huyÖn V¨n Yªn tØnh Yªn B¸i; QuyÕt ®Þnh sè 12/Q§-UB ngµy 09/01/2004 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i vÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n §Çu t­ khu b¶o tån loµi vµ sinh c¶nh Mï Cang Ch¶i tØnh Yªn B¸i;

Theo ®Ò nghÞ cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ t¹i Tê tr×nh sè 102/TTr- KH§T ngµy 27/5/2008,QuyÕt §Þnh:§iÒu 1. Phª duyÖt kÕ ho¹ch vèn hç trî b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng n¨m 2008 tØnh Yªn B¸i víi c¸c néi dung sau:

I- Dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc phßng ch¸y, ch÷a ch¸y rõng cho lùc l­îng kiÓm l©m giai ®o¹n 2007 - 2011:

1- Chñ ®Çu t­: Chi côc KiÓm l©m

2- NhiÖm vô vµ kinh phÝ thùc hiÖn:

2.1- Tæng kinh phÝ: 1.070.000.000 ®ång.

2.2- NhiÖm vô:


  1. C«ng t¸c tuyªn truyÒn PCCCR: 264.000.000 ®ång

- Më líp tËp huÊn PCCCR: 5 líp, kinh phÝ 50.000.000 ®ång

- Më héi nghÞ côm th«n b¶n: 27 héi nghÞ, kinh phÝ 54.000.000 ®ång

- DiÔn tËp thùc tÕ cÊp x·: 8 buæi, kinh phÝ 80.000.000 ®ång

- In tê gÊp, tê r¬i, ¸p phÝch, b¶n cam kÕt: 50.000.000 ®ång

- Lµm phim phãng sù phôc vô c«ng t¸c tuyªn truyÒn PCCCR: 20.000.000 ®ång

- Më chuyªn môc dù b¸o, c¶nh b¸o ch¸y rõng ph¸t trªn §µi PTTH Yªn B¸i: 10.000.000 ®ång.

b- C¸c ho¹t ®éng PCCR: 512.000.000 ®ång

- Hç trî x©y dùng quy ­íc b¶o vÖ rõng (t¹i c¸c th«n b¶n): 250.000.000 ®ång.

- Tham quan häc tËp PCCCR: 02 ®ît, kinh phÝ 40.000.000 ®ång

- Hç trî cho c¸c lùc l­îng phèi hîp (x·, th«n b¶n): 72.000.000 ®ång

- Dù phßng söa ch÷a c¸c ph­¬ng tiÖn ch÷a ch¸y gåm m¸y b¬m c«ng suÊt cao, m¸y thæi giã, « t«, xe m¸y…, kinh phÝ 50.000.000 ®ång.

- Hç trî x©y dùng ®Ò ¸n canh t¸c NLN thay thÕ s¶n xuÊt n­¬ng rÉy: 100.000.000 ®ång.

c- Mua s¾m trang thiÕt bÞ vµ x©y dùng c«ng tr×nh PCCCR: 294.000.000 ®ång

- M¸y ®o khÝ t­îng tù ®éng: 08 c¸i, kinh phÝ 64.000.000 ®ång

- M¸y ph¸t ®iÖn 5 KV: 01 c¸i, kinh phÝ 15.000.000 ®ång

- HÖ thèng bé ®µm liªn l¹c (h·ng s¶n xuÊt Motorola – Mü): 01 bé, kinh phÝ 80.000.000 ®ång.

- Söa ch÷a v¨n phßng th­êng trùc Ban chØ huy PCCCR (Chi côc KiÓm L©m): 50.000.000 ®ång

- Xe m¸y phôc vô c«ng t¸c tuÇn tra, kiÓm tra: 04 chiÕc, kinh phÝ 60.000.000 ®ång

- M¸y vi tÝnh phôc vô c«ng t¸c th«ng tin PCCCR: 01 bé, kinh phÝ 25.000.000 ®ång.

(cã phô biÓu chi tiÕt sè 01 kÌm theo)

II- Dù ¸n ®Çu t­ Khu b¶o tån thiªn nhiªn Nµ HÈu huyÖn V¨n Yªn, tØnh Yªn B¸i:

1- Chñ ®Çu t­: Chi côc KiÓm l©m

2- NhiÖm vô vµ kinh phÝ thùc hiÖn:

2.1-Tæng kinh phÝ: 360.000.000 ®ång.

2.2- NhiÖm vô:

a- C«ng t¸c tuyªn truyÒn: 45.000.000 ®ång

- Më líp tËp huÊn 15.000.000 ®ång

- Më héi nghÞ côm th«n b¶n vÒ ranh giíi mèc: 20.000.000 ®ång

- In tê gÊp tê r¬i, ¸p phÝch, b¶n cam kÕt: 10.000.000 ®ång

b- C¸c ho¹t ®éng b¶o tån: 195.000.000 ®ång

- Hç trî XD quy ­íc b¶o vÖ rõng x· Nµ HÈu: 50.000.000 ®ång

- X©y dùng kÕ ho¹ch qu¶n lý khu b¶o tån: 45.000.000 ®ång

- Kh¶o s¸t vµ ®ãng cäc mèc cÊp I: 100.000.000 ®ång

c- Mua s¾m trang TB vµ XD c«ng tr×nh: 120.000.000 ®ång

- Nhµ céng ®ång t¹i x· Nµ HÈu: 120.000.000 ®ång

(cã phô biÓu chi tiÕt sè 02 kÌm theo)

III- Dù ¸n ®Çu t­ Khu b¶o tån loµi vµ sinh c¶nh Mï Cang Ch¶i tØnh Yªn B¸i:

1- Chñ ®Çu t­: Chi côc KiÓm l©m.

2- NhiÖm vô vµ kinh phÝ thùc hiÖn:

2.1- Tæng kinh phÝ: 290.000.000 ®ång.

2.2- NhiÖm vô:

a- C¸c ho¹t ®éng b¶o tån: 130.000.000 ®ång

- Më líp tËp huÊn n©ng cao nghiÖp vô qu¶n lý: 15.000.000 ®ång

- Më héi nghÞ côm th«n b¶n vÒ ranh giíi mèc: 25.000.000 ®ång

- In tê gÊp tê r¬i, ¸p phÝch, b¶n cam kÕt: 10.000.000 ®ång

- Hç trî x©y dùng quy ­íc b¶o vÖ rõng: 80.000.000 ®ång

b- Mua s¾m trang TB vµ XD c«ng tr×nh: 160.000.000 ®ång

- Hç trî XD Tr¹m KiÓm l©m Póng Lu«ng: 160.000.000 ®ång(cã phô biÓu chi tiÕt sè 03 kÌm theo)

Tæng møc kÕ ho¹ch vèn cña 3 dù ¸n (I + II + III) lµ 1.720.000.000 ®ångIV- C¸c nhiÖm vô kh¸c cña dù ¸n Hç trî b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng n¨m 2008:

Tæng kinh phÝ 3.280.000.000 ®ång. Chi côc KiÓm l©m tiÕp tôc x©y dùng c¸c dù ¸n chi tiÕt tr×nh thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt theo ®óng thñ tôc quy ®Þnh.§iÒu 2. Chi côc KiÓm l©m lµ chñ ®Çu t­, c¨n cø kÕ ho¹ch c¸c dù ¸n chi tiÕt ®­îc duyÖt t¹i §iÒu 1, cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c ngµnh liªn quan vµ c¸c huyÖn triÓn khai, tæ chøc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh.

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh, Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan: Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, Së Tµi chÝnh, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Kho b¹c nhµ n­íc tØnh; Chi côc tr­ëng Chi côc KiÓm l©m; Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn Mï Cang Ch¶i, V¨n Yªn vµ c¸c ngµnh, ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký./.
N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§;- L­u: HC, TC, NLN.KT. chñ tÞch

Phã chñ tÞch


NguyÔn V¨n B×nh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương