Uû Ban Nhn Dn tØnh Yªn B¸itải về 31.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích31.31 Kb.

Uû Ban Nh©n D©n

tØnh Yªn B¸i


——

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

————————————


Sè: 1309/Q§-UBND

Yªn B¸i, ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2008QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc thµnh lËp Chi côc An toàn vÖ sinh thùc phÈm tØnh Yªn B¸i

————————
uû ban nh©n d©n tØnh yªn b¸i

C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 79/2008/N§-CP ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý, thanh tra vµ kiÓm nghiÖm vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm;

C¨n cø Th«ng t­ liªn tÞch sè 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2008 cña Bé Y tÕ vµ Bé Néi vô h­íng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan chuyªn m«n gióp Uû ban nh©n d©n qu¶n lý nhµ n­íc vÒ y tÕ ë ®Þa ph­¬ng;

C¨n cø NghÞ quyÕt cña Ban C¸n sù ®¶ng Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2008;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Néi vô t¹i Tê tr×nh sè 192/TTr-SNV ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2008,

QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Thµnh lËp Chi côc An toàn vÖ sinh thùc phÈm tØnh Yªn B¸i.

§iÒu 2. VÞ trÝ, chøc n¨ng

1. Chi côc An toµn vÖ sinh thùc phÈm tØnh Yªn B¸i (sau ®©y gäi t¾t lµ Chi côc) lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Së Y tÕ, thùc hiÖn chøc n¨ng tham m­u, gióp Gi¸m ®èc Së Y tÕ qu¶n lý nhµ n­íc vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm; chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ an toµn vÖ sinh thùc phÈm trªn ®Þa bµn tØnh.

2. Chi côc chÞu sù chØ ®¹o, qu¶n lý vÒ tæ chøc, biªn chÕ vµ ho¹t ®éng cña Së Y tÕ, ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra, thanh tra vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña Côc An toµn vÖ sinh thùc phÈm thuéc Bé Y tÕ.

3. Chi côc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng; trô së lµm viÖc cña Chi côc ®Æt t¹i Së Y tÕ.§iÒu 3. NhiÖm vô, quyÒn h¹n

1. Tham m­u, gióp Gi¸m ®èc Së Y tÕ tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh, chØ thÞ vÒ lÜnh vùc an toµn vÖ sinh thùc phÈm thuéc ph¹m vi qu¶n lý theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc Së vµ theo ph©n cÊp.

2. Tham m­u, gióp Gi¸m ®èc Së Y tÕ tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh phª duyÖt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n, 5 n¨m vµ h»ng n¨m; ch­¬ng tr×nh, ®Ò ¸n vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm phï hîp víi ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vµ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh.

3. Gióp Gi¸m ®èc Së Y tÕ chØ ®¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, chÝnh s¸ch, chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, dù ¸n, ®Ò ¸n vÒ an toµn vÖ sinh thùc phÈm sau khi ®­îc phª duyÖt.

4. Ban hµnh v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¸c tiªu chuÈn, quy ®Þnh, quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt, nghiÖp vô vÒ an toµn vÖ sinh thùc phÈm theo thÈm quyÒn vµ theo uû quyÒn cña Gi¸m ®èc Së Y tÕ.

5. Chñ tr× hoÆc phèi hîp víi c¸c c¬ quan cã liªn quan trong viÖc qu¶n lý nguy c¬ « nhiÔm thùc phÈm; phßng ngõa, kh¾c phôc ngé ®éc thùc phÈm vµ c¸c bÖnh truyÒn qua thùc phÈm; qu¶n lý c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn vÖ sinh an toµn thùc phÈm trªn ®Þa bµn tØnh.

6. X©y dùng néi dung vµ chØ ®¹o triÓn khai c«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn th«ng, phæ biÕn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ kiÕn thøc vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm.

7. Gióp Gi¸m ®èc Së Y tÕ chØ ®¹o, h­íng dÉn, båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n­íc vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®èi víi m¹ng l­íi qu¶n lý an toµn vÖ sinh thùc phÈm trong ph¹m vi toµn tØnh.

8. ChØ ®¹o, ®«n ®èc, gi¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ ®­îc uû quyÒn trong viÖc kiÓm tra vµ chøng nhËn, c«ng nhËn vÒ an toµn vÖ sinh thùc phÈm.

9. Tæ chøc kiÓm tra, thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra, phèi hîp thanh tra chuyªn ngµnh trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ an toµn vÖ sinh thùc phÈm cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt vµ kinh doanh thùc phÈm trªn ®Þa bµn tØnh.

10. KiÓm tra, thanh tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ xö lý c¸c vi ph¹m trong lÜnh vùc vÖ sinh an toµn thùc phÈm.

11. Tæ chøc thùc hiÖn nghiªn cøu khoa häc, øng dông tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ trong lÜnh vùc an toµn vÖ sinh thùc phÈm.

12. Qu¶n lý chØ ®¹o c«ng t¸c an toµn vÖ sinh thùc phÈm:

a) Chñ tr× kiÓm tra, gi¸m s¸t danh môc: Thùc phÈm cã nguy c¬ cao, thùc phÈm bæ sung vi chÊt dinh d­ìng, thùc phÈm ®­îc b¶o qu¶n b»ng ph­¬ng ph¸p chiÕu x¹ vµ giíi h¹n liÒu chiÕu x¹, thµnh phÇn sö dông c«ng nghÖ gen, c¸c chÊt hç trî chÕ biÕn, phô gia thùc phÈm ®­îc phÐp sö dông vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan;

b) Chñ tr× kiÓm tra, gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh tiªu chuÈn søc kháe, yªu cÇu vÒ kiÕn thøc vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®èi víi ng­êi trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm phï hîp víi tõng ngµnh, nghÒ s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm trong tõng thêi kú; tæ chøc viÖc kiÓm tra søc kháe theo ®Þnh kú ®èi víi ng­êi lµm viÖc t¹i c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm;

c) Qu¶n lý viÖc cÊp vµ thu håi giÊy chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn vÖ sinh an toµn thùc phÈm, giÊy tiÕp nhËn hå s¬ c«ng bè chÊt l­îng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm, giÊy tiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký qu¶ng c¸o thùc phÈm vµ phô gia thùc phÈm; viÖc ®¨ng ký chÊt l­îng vÖ sinh an toµn thùc phÈm, giÊy chøng nhËn y tÕ ®èi víi s¶n phÈm thùc phÈm; c¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

d) Tham gia ®µo t¹o, tæ chøc tËp huÊn, båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cho ng­êi s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm, ng­êi tiªu dïng vµ c¸c ®èi t­îng cã liªn quan; chØ ®¹o m¹ng l­íi kiÓm nghiÖm vµ phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan vÒ chuyªn m«n kü thuËt kiÓm nghiÖm vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong ph¹m vi toµn tØnh.

13. Qu¶n lý vÒ tæ chøc, c¸n bé, c«ng chøc, tµi s¶n, kinh phÝ ®­îc giao; qu¶n lý c¸c tæ chøc sù nhiÖp thuéc Chi côc; thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l­¬ng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, ®·i ngé, khen th­ëng, kû luËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ph©n cÊp cña Së Y tÕ.

14. Gióp Gi¸m ®èc Së Y tÕ qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong lÜnh vùc vÖ sinh an toµn thùc phÈm theo ph©n cÊp cña Së Y tÕ.

15. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc Së Y tÕ giao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.§iÒu 4. C¬ cÊu tæ chøc vµ biªn chÕ

1. L·nh ®¹o Chi côc:

a) Chi côc cã Chi côc tr­ëng vµ kh«ng qu¸ 02 Phã Chi côc tr­ëng. Chi côc tr­ëng Chi côc An toµn vÖ sinh thùc phÈm tØnh Yªn B¸i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc Së Y tÕ vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña Chi côc; Phã Chi côc tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Chi côc tr­ëng vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ mét sè lÜnh vùc ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch.

b) ViÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt, thùc hiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c chøc danh Chi côc tr­ëng, Phã Chi côc tr­ëng thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ph©n cÊp qu¶n lý tæ chøc, c¸n bé cña tØnh.

2. C¸c tæ chøc trùc thuéc Chi côc, gåm cã:

a) Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh;

b) Phßng Qu¶n lý An toµn vÖ sinh thùc phÈm;

c) Phßng Gi¸o dôc - TruyÒn th«ng;

d) Thanh tra Chi côc.

Mçi phßng cã Tr­ëng phßng vµ cã tõ 01 ®Õn 02 Phã tr­ëng phßng. ViÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt, tõ chøc, thùc hiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c chøc danh cÊp tr­ëng, cÊp phã c¸c tæ chøc trùc thuéc Chi côc trªn thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ph©n cÊp qu¶n lý tæ chøc, c¸n bé cña tØnh.

3. Biªn chÕ:

a) Biªn chÕ cña Chi côc thuéc biªn chÕ hµnh chÝnh. C¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Chi côc, Gi¸m ®èc Së Y tÕ phèi hîp víi Gi¸m ®èc Së Néi vô x¸c ®Þnh biªn chÕ tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh giao hµng n¨m.

b) ViÖc tuyÓn dông, qu¶n lý vµ sö dông c¸n bé, c«ng chøc cña Chi côc ph¶i c¨n cø vµo chøc danh chuyªn m«n, tiªu chuÈn ng¹ch c«ng chøc nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ph©n cÊp qu¶n lý tæ chøc, c¸n bé cña tØnh.

§iÒu 5. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh, Gi¸m ®èc Së Néi vô, Gi¸m ®èc Së Y tÕ, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n­íc Yªn B¸i, Thñ tr­ëng c¸c së, ngµnh cã liªn quan, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè vµ Chi côc tr­ëng Chi côc An toµn vÖ sinh thùc phÈm tØnh Yªn B¸i c¨n cø QuyÕt ®Þnh thi hµnh./.
N¬i nhËn:

- TT - TØnh uû;

- TT - H§ND tØnh;

- Chñ tÞch, c¸c Phã Chñ tÞch UBND tØnh;

- Ban Tæ chøc TØnh uû;

- Ban Ph¸p chÕ H§ND tØnh;

- Nh­ ®iÒu 5 Q§;

- Phã Ch¸nh VPUBND tØnh (TH, NC);

- Trung t©m C«ng b¸o tØnh;

- L­u: VT, NC.TM. Uû ban nh©n d©n tØnh

Chñ tÞch

Hoµng Th­¬ng L­îng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương