UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 871/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 22.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích22.07 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI
Số: 871/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Yªn B¸i, ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm

tỉnh Yên Bái
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26 tháng 7 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 400/TT-SYT ngày 25 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Hoàng Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh: Trưởng ban;

2. Bà Đào Thị Ngọc Lan - Giám đốc Sở Y tế: Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Lường Văn Hom - Phó giám đốc Sở Y tế: Phó ban;

4. Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Sở Nội vụ: Uỷ viên;

5. Ông Trương Ngọc Biên - Giám đốc Sở Công nghiệp: Uỷ viên;

6. Ông Đoàn Kim Thành - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Uỷ viên;

7. Ông Hoàng Văn Hoàn - Phó giám đốc Công an tỉnh: Uỷ viên;

8. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin: Uỷ viên;

9. Ông Phạm Văn Minh - Phó giám đốc Sở Thương mại và Du lịch: Uỷ viên;

10. Ông Lê Kim Long - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Uỷ viên;

11. Bà Nông Thị Bích Hà - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Uỷ viên;

12. Ông Ngô Thanh Giang - Phó giám đốc Sở Tài chính: Uỷ viên.

13. Ông Trần Viết Thắng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Uỷ viên thường trực.Điều 2. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đặt tại Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế; được sử dụng con dấu của Sở Y tế trong chỉ đạo, điều hành thuộc thẩm quyền của Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh có tổ công tác giúp việc (Phụ lục kèm theo). Thành viên Ban chỉ đạo và tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban phân công.Điều 3. Ban chỉ đạo thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh;

- Chỉ đạo các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch được phê duyệt;

- Tổ chức phối hợp liên ngành để kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về VSATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trong toàn tỉnh;

- Tổ chức công tác truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương kết quả thực hiện theo quy định 3 tháng một lần.Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 161/QĐ-UB ngày 12/4/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái./.


Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- TT UBND tỉnh;

- Cục VSATTP- Bộ Y tế;

- Như Điều 4;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, VX.


Hoµng Xu©n Léc


Phô lôc DANH SÁCH


Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện vệ sinh an toàn

thực phẩm tỉnh Yên Bái

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 6 năm 2007

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)


1. Ông Trần Duy Hưng - Chánh thanh tra Sở Y tế: Tổ trưởng;

2. Ông Đào Mạnh Thắng - Chi cục phó, Chi cục Quản lý thị trường:Tổ phó;

3. Ông Lê Hồng Sơn - Chi cục phó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Thành viên;

4. Bà Đỗ Thị Phương - Chi cục phó, Chi cục Thú y: Thành viên;

5. Ông Nguyễn Xuân Quý - Chi cục trưởng, Chi cục Bảo vệ thực vật: Thành viên;

6. Ông Tạ Công Lộc - Phó giám đốc Trung tâm Thuỷ sản: Thành viên;

7. Ông Phạm Đắc Ninh - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế: Thành viên;

9. Ông Trần Khắc Quyền - Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ: Thành viên;.

10. Bà Lộc Thị Mai, Khoa VSATTP, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Thư ký.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương