UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 475/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.44 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI
Số: 475/QĐ - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 08 tháng 12 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung dự toán chi năm 2006 cho các đơn vị thực hiện chính sách học bổng đối với học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Yên BáiCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học qui định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVI - Kỳ họp thứ 7 về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung dự toán chi năm 2006 thực hiện chính sách học bổng đối với học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 910/TTr-STC ngày 15/11/2006 về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung từ ngân sách tỉnh dự toán chi năm 2006, thực hiện chính sách điều chỉnh mức học bổng đối với học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái cho các đơn vị: 2.093.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn).

( Theo biểu chi tiết phụ lục đính kèm )Điều 2. Căn cứ vào mức bổ sung dự toán, Sở Tài chính làm thủ tục cấp phát bổ sung cho các đơn vị có tên tại Điều 1.

Các đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí, sử dụng đúng mục đích và thanh quyết toán theo qui định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Hiệu trưởng các trường: Dân tộc nội trú tỉnh, Sư phạm 12+2, Giám đốc Trung tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương