UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 449/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích20.61 Kb.
#21192
UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

Số: 449/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcYên Bái, ngày 13 tháng 4 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí cho

công tác mộ - nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Yên Bái năm 2009


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-LĐTBXH ngày 07/01/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2009;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 43/TTr-LĐTBXH ngày 07/4/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phân bổ kinh phí cho công tác mộ - nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Yên Bái năm 2009, theo nội dung cụ thể như sau:
Số

TT


Tên công trình


Chủ đầu tư

Số tiền

(Triệu đồng)1

Tu sửa nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Trung tâm tỉnh Yên Bái:

- Thanh toán nợ xây dựng cơ bản năm 2008 chuyển sang.Sở Lao động -TB và Xã hội tỉnh Yên Bái

470


2

Hỗ trợ chi phí: Quy tập, xây mộ liệt sĩ; thăm viếng mộ liệt sĩ; di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Sở Lao động -TB và Xã hội tỉnh Yên Bái

100

3

Tu sửa nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Lục Yên.

Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên

430

4

Tu sửa nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Văn Yên.

Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên

300
Cộng:
1.300

- Tổng kinh phí phân bổ: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng chẵn).

- Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí Trung ương uỷ quyền (Quyết định số 24/QĐ-LĐTBXH ngày 07/01/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).Điều 2. Đơn vị được giao chủ đầu tư của các công trình ghi tại Điều 1, căn cứ nguồn kinh phí được phân bổ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tiếp nhận, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên và huyện Văn Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà


tải về 20.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương