UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 317/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích12.84 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI


Số: 317/2007/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 13 tháng 03 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 115/2000/QĐ-UB ngày 09/8/2000 của UBND tỉnh về ban hành qui định đối tượng và mức đóng góp

nghĩa vụ lao động công íchUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 1014/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 05/04/2006 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2007/NQ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;

Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BTC ngày 13/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC ngày 12/9/2001 của Bộ trưởng bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 90/STC-KH&QLNS ngày 02/02/2007 và Sở Lao động Thương binh xã hội tại Tờ trình số 15/TTr-LĐTBXH ngày 12/02/2007 về việc đề nghị chấm dứt hiệu lực Quyết định 115/2000/QĐ-UB ngày 09/8/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. chấm dứt hiệu lực Quyết định 115/2000/QĐ-UB ngày 09/8/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định đối tượng và mức đóng góp Nghĩa vụ lao động công ích và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 2.

1. Các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý có liên quan đến Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích để chấm rứt hiệu lực. Giao cho Sở Tài chính, Sở Tư pháp đôn đốc, theo rõi thực hiện Quyết định này.

2. Đối với những địa phương, đơn vị đã thực hiện thu đóng góp nghĩa vụ lao động công ích đến hết ngày 31/12/2006 mà chưa sử dụng, phải nộp vào ngân sách nhà nướcvà quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể , Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 01/03/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái./.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương