UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1921/QĐ-ubndtải về 17.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích17.05 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH YÊN BÁISố: 1921/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcYên Bái, ngày 03 tháng 12 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục và kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế

phục vụ khám chữa bệnh đối với Sở Y tế tỉnh Yên Bái năm 2008
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan mhà nước bằng vốn nhà nước; Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2233/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc địa phương quản lý;

Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc cho phép tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên thuộc dự toán năm 2007 để sử dụng trong năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định danh mục tài sản tạm dừng mua sắm trong năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát của tỉnh Yên Bái;


Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1269/TTr- STC ngày 26/11/2008 về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh đối với Sở Y tế tỉnh Yên Bái năm 2008 ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục và kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2008 đối với Sở Y tế tỉnh như sau:

1. Kinh phí mua sắm: 129.500.000 đồng (Một trăm hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng).

2. Nguồn kinh phí: Sử dụng từ nguồn kinh phí năm 2007 chuyển sang năm 2008 theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc cho phép tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên thuộc dự toán năm 2007 để sử dụng trong năm 2008.

3. Danh mục mua sắm trang thiết bị y tế theo Phụ lục chi tiết đính kèm .Điều 2. Trên cơ sở danh mục thiết bị và mức kinh phí phê duyệt, Sở Tài chính làm thủ tục cấp kinh phí;

Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm:

- Tiếp nhận kinh phí và tổ chức mua sắm, phân phối trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho các đơn vị trực thuộc theo đúng số lượng và danh mục thiết bị được phê duyệt, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc sử dụng thiết bị phục vụ khám chữa bệnh theo đúng mục tiêu, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế , Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;

- T.T UBND tỉnh;

-TT Công báo tỉnh;- Lưu: VT, TC,VX,TH.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh TràCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương