UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1780/QĐ-ubndtải về 19.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích19.16 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH YÊN BÁISố: 1780/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcYên Bái, ngày 10 tháng 11 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch mua sắm trang thiết bị hỗ trợ

trường chuẩn Quốc gia năm 2008 đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước; Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 13/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án trường chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 2233/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc địa phương quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định danh mục tài sản tạm dừng mua sắm trong năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát của tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tại Tờ trình liên sở số 149/TTr- STC- SGD ngày 05/11/2008 về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch mua sắm trang thiết bị hỗ trợ trường chuẩn Quốc gia năm 2008 đối với Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục và kế hoạch mua sắm trang thiết bị hỗ trợ trường chuẩn quốc gia năm 2008 đối với Sở Giáo dục và Đào tỉnh Yên Bái như sau:

1. Kinh phí mua sắm trang thiết bị hỗ trợ trường chuẩn Quốc gia năm 2008 là: 2.971.076.000 đồng (Hai tỷ chín trăm bảy mươi mốt triệu không trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).

2. Nguồn kinh phí: Sử dụng từ nguồn kinh phí hỗ trợ trường chuẩn quốc gia năm 2008 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao tại Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 08/12/2007.

3. Danh mục thiết bị của từng đơn vị có Phụ lục chi tiết kèm theo.Điều 2. Trên cơ sở danh mục thiết bị và kế hoạch kinh phí phê duyệt, Sở Tài chính làm thủ tục cấp kinh phí.

1. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận kinh phí và tổ chức mua sắm, phân phối trang thiết bị hỗ trợ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc theo đúng số lượng và danh mục thiết bị được phê duyệt, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu và thẩm định giá khi mua sắm tài sản.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc sử dụng thiết bị hỗ trợ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2008 theo đúng mục tiêu, hiệu quả

2. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện đấu thầu theo đúng qui định hiện hành về đấu thầu

3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;

- T.T UBND tỉnh;

-TT Công báo tỉnh;- Lưu: VT, TC,VX,TH.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ph¹m ThÞ Thanh TrµCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương