UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1718/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích13.29 Kb.UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

___________________

Số: 1718/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 17 tháng 10 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Về việc: Điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2007, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2007CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-UB ngày 27/4/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đề án thực hiện Chuẩn quốc gia về y tế xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2005-2010;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư hỗ trợ hỗ trợ xây dựng Chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2007 tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 28/9/2007 của Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên về việc xin thay đổi địa điểm đầu tư xây dựng chuẩn y tế năm 2007;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 199/TTr-SKHĐT ngày 08 tháng 10 năm 2007,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2007, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2007, như phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2: Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ và thanh quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Yên Bái, Sở Y tế; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3 QĐ;

PHÓ CHỦ TỊCH

- TT. UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng (TH);
- Trung tâm công báo;
- Chuyên viên: VX, XD;
- Lưu: VT.

Hoàng Thị Hạnh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương