UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1149/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam



tải về 9.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.27 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1149/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Yên Bái, ngày 21 tháng 7 năm 2010



QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử học sinh đi học hệ Trung học phổ thông Dân tộc nội trú,

năm học 2010 - 2011 tại trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc




CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 136/KT&ĐBCL ngày 25 tháng 5 năm 2010 của trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc về việc tuyển sinh lớp 10 hệ Trung học phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2010- 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 541/SGD&ĐT-GDTrH ngày 14 tháng 7 năm 2010,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử học sinh đi học hệ Trung học phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2010-2011 tại trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc gồm 18 học sinh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Học sinh được cử đi học có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế của nhà trường và thực hiện đúng các quy định của tỉnh về chế độ, trách nhiệm đối với hệ cử tuyển; được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện có học sinh được cử đi học và những học sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.







KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Trà






Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương