Uû ban nhn dn tØnh yªn b¸i ——— céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 26.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích26.86 Kb.


Uû ban nh©n d©n

tØnh yªn b¸i

———


céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

————————————Sè: 1292/Q§-UBND

Yªn B¸i, ngµy 14 th¸ng 8 n¨m 2008QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc thµnh lËp c¸c Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cÊp huyÖn trùc thuéc Chi côc d©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tØnh Yªn B¸i

——————————


Uû ban nh©n d©n tØnh yªn b¸i

C¨n cø LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø Th«ng t­ sè 05/2008/TT-BYT ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2008 cña Bé Y tÕ h­íng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y d©n sè - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ë ®Þa ph­¬ng;

C¨n cø NghÞ quyÕt cña Ban C¸n sù ®¶ng Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2008;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Néi vô t¹i Tê tr×nh sè 192/TTr-SNV ngµy 01 th¸ng 08 n¨m 2008,

QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Thµnh lËp c¸c Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh:

1. Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn Lôc Yªn;

2. Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn Yªn B×nh;

3. Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn TrÊn Yªn;

4. Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn V¨n Yªn;

5. Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn V¨n ChÊn;

6. Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn Tr¹m TÊu;

7. Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn Mï Cang Ch¶i;

8. Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh thÞ x· NghÜa Lé;

9. Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh thµnh phè Yªn B¸i.§iÒu 2. VÞ trÝ, chøc n¨ng

1. Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn, thÞ x·, thµnh phè (sau ®©y gäi chung lµ Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh) lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Chi côc D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tØnh Yªn B¸i ®Æt t¹i cÊp huyÖn, cã chøc n¨ng triÓn khai thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chuyªn m«n kü thuËt, truyÒn th«ng gi¸o dôc vÒ d©n sè - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh trªn ®Þa bµn huyÖn, thÞ, thµnh phè trong tØnh.

2. Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh chÞu sù qu¶n lý toµn diÖn cña Chi côc D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tØnh Yªn B¸i, ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n, kü thuËt, vÒ dÞch vô kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, truyÒn th«ng gi¸o dôc cña c¸c Trung t©m liªn quan ë cÊp tØnh vµ chÞu sù qu¶n lý nhµ n­íc theo ®Þa bµn cña Uû ban nh©n d©n huyÖn, thÞ x·, thµnh phè.

3. Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; trô së lµm viÖc cña Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh do Së Y tÕ phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè bè trÝ cô thÓ.§iÒu 3. NhiÖm vô, quyÒn h¹n

1. X©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chuyªn m«n, kü thuËt vÒ d©n sè - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh vµ truyÒn th«ng gi¸o dôc vÒ d©n sè - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh trªn c¬ së kÕ ho¹ch cña Chi côc D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tØnh Yªn B¸i thuéc Së Y tÕ vµ t×nh h×nh thùc tÕ trªn ®Þa bµn huyÖn, thÞ x·, thµnh phè trong tØnh, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

2. TriÓn khai, phèi hîp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n, kü thuËt, cung cÊp dÞch vô vÒ d©n sè - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh theo ph©n cÊp vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

3. TriÓn khai, phèi hîp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng, gi¸o dôc, vËn ®éng, phæ biÕn c¸c s¶n phÈm truyÒn th«ng vÒ d©n sè - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh theo ph©n cÊp vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

4. H­íng dÉn, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t chuyªn m«n c¸c ho¹t ®éng vÒ d©n sè - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cña tr¹m y tÕ x· vµ céng t¸c viªn d©n sè - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh th«n, b¶n.

5. Qu¶n lý vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n thuéc Ch­¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia vÒ d©n sè - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, c¸c dù ¸n kh¸c ®­îc Chi côc D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tØnh Yªn B¸i giao.

6. Tæ chøc tËp huÊn, båi d­ìng kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé chuyªn tr¸ch d©n sè - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh x· vµ céng t¸c viªn d©n sè - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh th«n, b¶n.

7. Tham gia nghiªn cøu khoa häc, øng dông kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ tiÕn bé khoa häc, kü thuËt vÒ lÜnh vùc DS-KHHG§/SKSS.

8. Qu¶n lý c¸n bé, viªn chøc, chÕ ®é chÝnh s¸ch, khen th­ëng, kû luËt ®èi víi c¸n bé, viªn chøc vµ qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n cña Trung t©m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; qu¶n lý c¸n bé chuyªn tr¸ch d©n sè - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh x· vµ céng t¸c viªn d©n sè - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh th«n, b¶n.

9. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é thèng kª, b¸o c¸o theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

10. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n kh¸c do Chi côc tr­ëng Chi côc D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tØnh Yªn B¸i vµ Uû ban nh©n d©n huyÖn, thÞ x·, thµnh phè giao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 4. C¬ cÊu tæ chøc vµ biªn chÕ

1. L·nh ®¹o:

a) Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cã Gi¸m ®èc vµ cã tõ 01 ®Õn 02 Phã Gi¸m ®èc.

b) Gi¸m ®èc Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Chi côc tr­ëng Chi côc D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tØnh Yªn B¸i vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña Trung t©m; Phã Gi¸m ®èc Trung t©m chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc Trung t©m vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc c«ng t¸c ®­îc ph©n c«ng.

c) Gi¸m ®èc vµ Phã Gi¸m ®èc Trung t©m do Chi côc tr­ëng Chi côc D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tØnh Yªn B¸i bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm vµ qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ph©n cÊp qu¶n lý tæ chøc, c¸n bé cña tØnh.

2. C¬ cÊu tæ chøc

Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cã c¸c ban tæng hîp, nghiÖp vô sau:

a) Ban Hµnh chÝnh tæng hîp;

b) Ban TruyÒn th«ng vµ DÞch vô DS-KHHG§.

Gi¸m ®èc Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c ban thuéc Trung t©m.

c) Ngoµi ra Gi¸m ®èc Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn, thÞ x·, thµnh phè phèi hîp víi Tr­ëng tr¹m Y tÕ x·, ph­êng, thÞ trÊn qu¶n lý c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ céng t¸c viªn lµm c«ng t¸c D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh t¹i c¸c x·, ph­êng, thÞ trÊn vµ c¸c th«n, b¶n, tæ d©n phè theo c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu.

4. VÒ biªn chÕ:

Biªn chÕ cña Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn, thÞ x·, thµnh phè n»m trong tæng sè biªn chÕ sù nghiÖp cña Y tÕ do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i giao hµng n¨m.

ViÖc tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, viªn chøc cña Trung t©m ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ph©n cÊp cña tØnh.§iÒu 5. Kinh phÝ ho¹t ®éng:

Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®­îc sö dông c¸c nguån kinh phÝ sau ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng:

a) Ng©n s¸ch sù nghiÖp y tÕ, DS-KHHG§.

b) Ng©n s¸ch Ch­¬ng tr×nh Môc tiªu Quèc gia DS-KHHG§.

c) ViÖn trî vµ c¸c nguån kinh phÝ hîp ph¸p kh¸c.

§iÒu 6. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký;

Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh, Gi¸m ®èc Së Néi vô, Gi¸m ®èc Së Y tÕ, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh Yªn B¸i, Chi côc tr­ëng Chi côc D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, Gi¸m ®èc c¸c Trung t©m D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cÊp huyÖn, c¸c ngµnh cã liªn quan vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh c¨n cø QuyÕt ®Þnh thi hµnh./.

­

N¬i nhËn:

- TT-TØnh uû;

- TT-H§ND tØnh;

- Chñ tÞch, c¸c Phã Chñ tÞch UBND tØnh;

- Ban Ph¸p chÕ H§ND tØnh;

- Trung t©m C«ng b¸o tØnh;

- Nh­ §iÒu 6 Q§;

- Phã Ch¸nh VPUBND tØnh (TH, NC);

- Phßng TCCB - Së Néi vô;

- L­u: VT-NC, VX.Chñ tÞch

Hoµng Th­¬ng L­îngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương