Uû ban Nhn dn tØnh Yªn B¸i ——— céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 17.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích17.24 Kb.


Uû ban Nh©n d©n

tØnh Yªn B¸i

———


céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1882/Q§-UBND

Yªn B¸i, ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2008


QuyÕt ®Þnh


VÒ viÖc kiÖn toµn Héi ®ång xÐt duyÖt danh hiÖu

ChÝnh quyÒn v÷ng m¹nh tØnh Yªn B¸i

——————


Uû ban Nh©n d©n tØnh Yªn B¸i


C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø LuËt Thi ®ua, Khen th­ëng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Thi ®ua, Khen th­ëng ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 121/2005/N§-CP ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Thi ®ua, Khen th­ëng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Thi ®ua, Khen th­ëng;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Néi vô t¹i tê tr×nh sè 299/TTr-SNV ngµy 03 th¸ng 11 n¨m 2008,QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. KiÖn toµn Héi ®ång xÐt duyÖt danh hiÖu ChÝnh quyÒn v÷ng m¹nh tØnh Yªn B¸i gåm c¸c thµnh viªn sau:

1. Chñ tÞch Héi ®ång: ¤ng NguyÔn V¨n C­êng, Gi¸m ®èc Së Néi vô;

2. Phã Chñ tÞch Héi ®ång: ¤ng §Æng L©m Thao, Phã Chñ tÞch Uû ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tØnh Yªn B¸i.

3. C¸c Uû viªn Héi ®ång, gåm:

- ¤ng Hoµng V¨n Hoµn, Phã Gi¸m ®èc C«ng an tØnh;

- ¤ng NguyÔn C«ng B×nh, Phã tr­ëng ban th­êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû;

- ¤ng TriÖu TiÕn ThÞnh, Phã tr­ëng ban th­êng trùc Ban Tuyªn gi¸o TØnh uû;

- ¤ng §inh V¨n An, Phã Chñ tÞch Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh;

- ¤ng Hoµng H÷u ThÕ, ChÝnh uû Bé ChØ huy Qu©n sù tØnh;

- Bµ NguyÔn ThÞ Thanh, Phã tr­ëng ban Ban D©n vËn TØnh uû;

- ¤ng NguyÔn TiÕn S¬n, Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh;

- ¤ng NguyÔn Ngäc H©n, Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­;

- ¤ng Ng« Thanh Giang, QuyÒn Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh;

- ¤ng §ång Quang H­ng, Ch¸nh Thanh tra tØnh;

- ¤ng NguyÔn V¨n Chung, Côc tr­ëng Côc thuÕ tØnh;

- ¤ng NguyÔn Quang ViÖt, Phã Gi¸m ®èc Së Néi vô;

4. Th­ ký Héi ®ång: ¤ng NguyÔn V¨n Phãng, Phã tr­ëng ban Ban Thi ®ua - Khen th­ëng tØnh.

§iÒu 2. C¬ quan th­êng trùc Héi ®ång xÐt duyÖt danh hiÖu ChÝnh quyÒn v÷ng m¹nh tØnh lµ Së Néi vô.

§iÒu 3. Héi ®ång xÐt duyÖt danh hiÖu ChÝnh quyÒn v÷ng m¹nh tØnh cã nhiÖm vô:

1. ChØ ®¹o vµ ®«n ®èc viÖc xÐt duyÖt danh hiÖu ChÝnh quyÒn v÷ng m¹nh hµng n¨m cña c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè ®¶m b¶o ®óng ®èi t­îng, tiªu chuÈn vµ thêi gian theo quy ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh.

2. Tæ chøc ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua x©y dùng ChÝnh quyÒn v÷ng m¹nh; kiÓm tra vµ tæ chøc b×nh xÐt, tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh c«ng nhËn c¸c ®¬n vÞ cã ®ñ tiªu chuÈn ®¹t danh hiÖu ChÝnh quyÒn v÷ng m¹nh hµng n¨m.

§iÒu 4. Héi ®ång xÐt duyÖt danh hiÖu ChÝnh quyÒn v÷ng m¹nh lµm viÖc theo chÕ ®é tËp thÓ vµ tu©n thñ theo Quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång.

C¸c thµnh viªn Héi ®ång xÐt duyÖt danh hiÖu ChÝnh quyÒn v÷ng m¹nh ho¹t ®éng theo chÕ ®é kiªm nhiÖm. NhiÖm vô cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång do Chñ tÞch Héi ®ång ph©n c«ng. C¸c thµnh viªn Héi ®ång sö dông bé m¸y cña m×nh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao.§iÒu 5. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký; thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 76/Q§-UBND ngµy 20 th¸ng 02 n¨m 2006 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i vÒ viÖc thµnh lËp Héi ®ång xÐt duyÖt danh hiÖu ChÝnh quyÒn v÷ng m¹nh tØnh Yªn B¸i.

Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh, Gi¸m ®èc Së Néi vô, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè vµ c¸c thµnh viªn cã tªn t¹i §iÒu 1 c¨n cø QuyÕt ®Þnh thi hµnh./.
N¬i nhËn:

- TT - TØnh uû;

- TT - H§ND tØnh;

- Chñ tÞch, c¸c Phã Chñ tÞch UBND tØnh;

- TT - UBMTTQ tØnh;

- Nh­ ®iÒu 5 Q§;

- Phã VP (TH, NC);

- Trung t©m C«ng b¸o tØnh;- L­u: VT, NC, TH.

TM. Uû ban nh©n d©n tØnh

Chñ tÞch

Hoµng Th­¬ng L­îng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương