UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI –––––– CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích20.13 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

––––––


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––Số: 1693/QĐ-UBND


Yên Bái, ngày 23 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH


Về việc: Giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II tại các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, tỉnh Yên Bái năm 2008

–––––––––


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006 – 2010;

Căn cứ Quyết định 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn; Quyết định 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung xã, thôn, bản vào diện đặc biệt khó khăn đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 của Uỷ ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Văn bản số 7151/BTC-NSNN ngày 20/6/2008 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình 135, năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 25/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc định mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 kế hoạch năm 2007 và năm 2008;

Căn cứ Văn bản số 7481/VPCP-KTTH ngày 26/12/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình 135 trong năm 2007 và kế hoạch năm 2008;

Căn cứ Văn bản số 142/TT.HĐND ngày 10/10/2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao bổ sung vốn năm 2008 thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 167/TTr-KHĐT ngày 15/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II tại các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, tỉnh Yên Bái năm 2008 với những nội dung như sau:

1. Tổng vốn giao kế hoạch thực hiện các dự án tại các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, tỉnh Yên Bái, năm 2008: 25.545 triệu đồng (Hai mươi năm tỷ, năm trăm bốn mươi năm triệu đồng chẵn), gồm:

- Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu: 19.650 triệu đồng;

- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: 3.930 triệu đồng;

- Dự án đào tạo nâng cao năng lực cán bộ: 1.965 triệu đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

2- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm giao kế hoạch chi tiết đến từng thôn bản của Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu và Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo đúng quy định hiện hành.

3- Đối với Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu căn cứ vào năng lực của các xã, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã giao đơn vị Chủ đầu tư theo nguyên tắc sau:

- Đối với các xã có đủ năng lực làm Chủ đầu tư theo Thông tư số 01/2007/TT-UBDT ngày 04/6/2007 của Uỷ ban Dân tộc thì giao cho xã làm Chủ đầu tư;

- Đối với các xã chưa đủ điều kiện làm Chủ đầu tư, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã giao cho đơn vị có chức năng phù hợp của huyện làm Chủ đầu tư. Uỷ ban nhân dân xã cử người tham gia cùng với Chủ đầu tư để quản lý dự án và tổ chức tiếp nhận công trình đưa vào khai thác sử dụng.

Điều 2. Giao thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; các đơn vị chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đúng theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; các đơn vị chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT. Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;

- TT. UBND tỉnh;

- Chánh, Phó VP (TH);

- Trung tâm Công báo;

- Chuyên viên: TH, TC, NNL, XDCB;- Lưu: VT, GT.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bình
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương