UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúCtải về 12.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích12.83 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC


Số: 844/QĐ - CTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 4 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh, bổ sung Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 2186-QĐ/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Căn cứ Quyết định số 2188-QĐ/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-CT ngày 11/7/2011của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc (Ban Chỉ đạo tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 3401/QĐ-BCĐ ngày 01/12/2011 của Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 36 /TTr-SNN&PTNT ngày 30 / 3 /2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung ông Nguyễn Duy Đông, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Ông Nguyễn Duy Đông thực hiện nhiệm vụ thay ông Phan Văn Phóng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1637/QĐ-CT ngày 11/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh; Quyết định số 3401/QĐ-BCĐ ngày 01/12/2011 của Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh giai đoạn 2011-2020.Điều 2. Nay điều chỉnh nhiệm vụ của ông Phan Văn Phóng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh cụ thể như sau:

a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng, huyện ủy, thị ủy thực hiện xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh;

b) Đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách để thực hiện tốt các nội dung xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1637/QĐ-CT ngày 11/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- TTTU, HĐND tỉnh (b/c);

- CPCT, CPVP;

- Như Điều 3;

- CVNCTH;

- Lưu: VT, NN3.CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phùng Quang Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương