UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúCtải về 14.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích14.13 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC


Số: 129/QĐ - CTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 01 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo thực hiện

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-CT ngày 11/7/2011của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 3401/QĐ-BCĐ ngày 01/12/2011 của Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-CT ngày 06/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh phân công công tác của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 179/TTr-SNN&PTNT ngày 27/12/2014 và Tờ trình số 06/TTr-SNN&PTNT ngày 13/01/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc (Ban Chỉ đạo tỉnh), cụ thể như sau:

1. Cử ông Nguyễn Văn Chúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh thay ông Hà Hòa Bình đã nghỉ hưu.

2. Cử ông Bùi Minh Hồng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh là thành viên Ban chỉ đạo tỉnh thay ông Hoàng Văn Đăng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, do yêu cầu phân công nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh.

3. Cử ông Lương Quốc Thái - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh thay ông Đinh Văn Phương đã nghỉ công tác Hội theo nhiệm kỳ.

2. Cử ông Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thay ông Trần Việt Cường chuyển công tác khác.

5. Ông Nguyễn Văn Độ, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT thôi tham gia Ban Chỉ đạo tỉnh, do đã chuyển công tác khác.Điều 2. Nhiệm vụ của các ông tại Điều 1 thực hiện theo Quyết định số 1637/QĐ-CT ngày 11/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 3401/QĐ-BCĐ ngày 01/12/2011 của Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2011-2020.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1637/QĐ-CT ngày 11/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các ông có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- TTTU, HĐND tỉnh (b/c);

- CPCT, CPVP;

- Như Điều 3;

- CVNCTH;

- Lưu: VT, NN3.CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phùng Quang Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương