UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phútải về 25.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích25.71 Kb.
#24143

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚ

–––––––––


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––Số: 644 / QĐ- UB

Vĩnh Phú, ngày 20 tháng 9 năm 1989
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚ

V/v thành lập Hội đồng khoa học kỹ thuật tỉnhUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 6/ 1989

- Xét đề nghị của đ/c chủ nhiệm uỷ ban KHKT tỉnh
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Nay thành lập Hội đồng khoa học kỹ thuật tỉnh gồm các thành viên (có danh sách kèm theo)

Điều 2 : Chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức hoạt động của Hội đồng theo đúng quy chế đã ban hành

Điều 3 : Các đồng chí thành viên Hội đồng Khoa học kỹ thuật các đồng chí thủ trưởng các ngành cấp có liên quan cănn cứ quyết định thi hành


TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Đức Sung

(Đã ký )

Danh sách Hội đồng khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phú Khoá 89 – 90

( Ban hành kèm theo quyết định số 644 QĐ/ UB ngày 20 tháng 9 năm 1989 )


Số TT

Họ và Tên

Chức vụ

Trình Độ

Nơi công tác

Ghi chú

1

2

3


4

5
6


7

8

910

11

1213

14

15Vương Đức Sung

Trương Trung

Nguyễn Ngô Hùng

Phạm Văn Tân

Đưòng Trọng Khang
Nguyễn Văn Dịch

Nguyễn Hải

Nguyễn Văn Thông

Lê Văn Quán

Phan Huy Thông

Nguyễn Công Đối

Nguyễn Đăng Tùng

Nguyễn Đức Vinh

Phùng Văn Lô

Ngô Quang Trịnh
Phó chủ tịch

Chủ Nhiệm

Phó chủ nhiệm
Giám đốc

Chi cục phó chi

cục quốc doanh

Giám đốc


Phó giám đốc

Phó giám đốc

Phó giám đốc

T.P kỹ thuật

T.P Lâm sinh

Phó giám đốc

T.P kỹ thuật

Phó chủ tịch

P. chủ tịch


Kỹ sư

nt

-


-

ĐH tài chính


Kỹ sư

-

--

-

-Bác sỹ

Kỹ sư


-

-


UBND tỉnh Vĩnh Phú

Ban KH – KT tỉnh


Sở giáo dục – CN

Bưu điện tỉnh

Sở xây dựng

Sở thuỷ lợi

Sở nông lâm nghiệp

nt

Sở y tếSở giao thông VT

Liên đoàn LĐ tỉnh

UBND huyện Phong Châu


Chủ tịch HĐKHKT tỉnh

Phó chủ tịch TT HĐ

Uỷ viên TT HĐ KH khoá 87 – 88

Thành viên HĐKH khoá 87 – 88T. viên HĐKH khoá 87-88
T. viên HĐKH khoá 87-88


Tổng số 15 đồng chí

tải về 25.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương