UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phútải về 20.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích20.71 Kb.
#24599

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚ

–––––––––


CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––Số: 691 / QĐ- UB

Vĩnh Phú, ngày 03 tháng 10 năm 1989
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚ

V/v thành lập ban thiếu niên nhi đồng Tỉnh Vĩnh Phú
CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989

Căn cứ chỉ thị số 102/ CT ngày 27/4/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

Xét đề nghị của Ban thường vụ Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí MinhQUYẾT ĐỊNH
Điều1: Thành lập Uỷ ban thiếu niên, nhi đồng tỉnh Vĩnh Phú gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo

Điều 2: Uỷ ban thiếu niên, nhi đồng tỉnh có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

a) Uỷ ban có trách nhiệm thực hiện những chủ truơng, đưòng lối do Uỷ ban thiếu niên, nhi đồng Trung ương đề ra. Định kế hoạch cụ thể phù hợp với hoàn cảnh địa phuơng nhằm tuyên truyền, tổ chức, tập huấn về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tổ chứuc hoạt động hè cho học sinh ở các cấp học

b) Huớng dẫn các ngành, các cấp đặt chương trình, kế hoạc tham gia giáo dục thiếu niên, nhi đồng về các mặt: học tập, vui chơi, sức khoẻ trên các lĩnh vực, giáo dục, văn hoá, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, thể dục thẻ thao, y tế học đưòng và pháp luật

c) Hàng năm cùng với các cơ quan tổng hợp thể chế hoá chính sách đầu tư xây dựng một số công trình cấp tỉnh và huyện khuyến khích động viên mọi ngành, mọi cấp, mọi cấp từng tập thể lao động ở các đơn vị sản xuất kinh doanh đầu tư thiết thực cho việc chăm sóc bảo vệ thiếu niên nhi đồng, thực hiện tốt pháp lệnh chống đánh đập trẻ em và phụ nữ của Hội đồng Bộ truởng

d) Định chế độ làm việc và xây dựng lề lối, quan hệ công tác của uỷ ban, có trách nhiệm báo cáo với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Uỷ ban thiếu niên, nhi đồng TW về tình hình công tác thiếu niên, nhi đồng và hoạt động của Uỷ ban thiếu niên, nhi đồng theo chế độ quy định. Các thành viên cử đến làm việc theo tính chất kiêm nhiệm, UB thiếu niên, nhi đồng tỉnh không có biên chế riêng

Điều 3: Uỷ ban thiếu niên, nhi đồng tỉnh cử ra một ban thưòng trực gồm có: Chủ tịch, Phó chủ tịch, và một số uỷ viên. Căn cứ nội dung hoạt động giao cho đồng chí Chủ tịch Uỷ ban thiếu niên, nhi đồng thành lập một số tiểu ban nghiên cứu những vấn đề đi sâu vào chuyên môn và nghiệp vụ giúp uỷ ban

Điều 4: Quyết định này thi hành kể từ ngày ký, mọi quy định trứoc đây đều bãi bỏ

Điều 5: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành thị, Giám đốc các Sở, Ban ngành đoàn thể và các ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành
CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚ

CHỦ TỊCH

Bùi Hữu Hải


(Đã ký )


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚ

–––––––––


CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––
DANH SÁCH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG

TỈNH VĨNH PHÚ
(Kèm theo QĐ số 691 ngày 03/ 10/ 1989) 1. Chủ tịch UB thiếu niên, nhi đồng tỉnh

Ông: Nguyễn Kim Trân: Phó chủ tịch UBND tỉnh

 1. Phó Chủ tịch thuờng trực:

Ông: Đào Xuân Hiển – Phó bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 1. Phó chủ tịch:

Ông: Nguyễn Quỹ: Phó giám đốc Sở giáo dục

 1. Các Uỷ viên

 1. Ông: Đỗ Cửu Bình – Phó giám đốc Công an tỉnh

 2. Bà: Bùi Thị Thuý Vân – Phó giám đốc Sở Y Tế

 3. Ông: Nguyễn Hữu Kim – Phó giám đốc Sở TDTT

 4. Ông: Nguyễn Văn Chính – Phó giám đốc Sở LĐ- TBXH

 5. Ông: Trần Kim Thau – Phó giám đốc Sở văn hoá TT

 6. Ông: Phùng Văn Lô - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

 7. Ông: Nguyễn Văn Lệnh – Phó chủ tịch Hội nông dân tập thể

 8. Ông: Nguyễn Văn Thuận – Phó chủ tịch UB mặt trận Tổ quốc tỉnh

 9. Bà: Nguyễn Thị Sách – Phó Hội truởng hội phụ nữ tỉnh

 10. Ông: Nguyễn Hữu Bổng: Phó giám đốc Sở tài chính Vật giá

 11. Ông: Nguyễn Văn Toàn: Giám đốc Sở tư pháp

 12. Ông: Nguyễn Phúc Phú: Chủ tịch Hội đồng đoàn, đội thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minhtải về 20.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương