UỶ ban nhân dân tỉNHtải về 7.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích7.54 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1903/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 02 tháng 11 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH


Về việc giao kế hoạch bổ sung vốn nước ngoài (IDA) và tạm giao

nguồn vốn đối ứng thuộc ngân sách địa phương cho Dự án Hạ tầng cơ sở

nông thôn dựa vào cộng đồng năm 2006 - tỉnh Bình PhướcUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 934/QĐ-BKH ngày 07/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc phân bổ nguồn vốn bổ sung do chênh lệch tỷ giá quy đổi giữa đồng vốn SDR sang USD và từ USD sang VNĐ cho các xã thuộc vùng dự án “ Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng ”;

Căn cứ Công văn số 232 TB/BQLDATW ngày 17/10/2006 của Ban Quản lý dự án Trung ương Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng về việc đính chính vốn giám sát và vốn quản lý dự án;Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số 1114/TTr-SKHĐT ngày 25/10/2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay giao kế hoạch bổ sung nguồn vốn nước ngoài (IDA) và tạm giao nguồn vốn đối ứng thuộc ngân sách địa phương năm 2006 cho Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Phước (có kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Ban Quản lý dự án Hạ tầng nông thôn dựa vào cộng đồng tỉnh, UBND các huyện và Ban Điều phối dự án các xã tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của dự án.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thỏa
: vbpq binhphuoc.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
64f0c917e087475547256f96002869cb -> PHỤ LỤc số 1 HỆ SỐ ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Dự án Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương