Uû ban Nhn dn tØnhtải về 11.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích11.33 Kb.
#23052

Uû ban Nh©n d©n tØnh

Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 558 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 2 th¸ng 7 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


V/v thµnh lËp ®ån c¶nh s¸t cöa khÈu Na MÌo thuéc

Ty C«ng an Thanh Ho¸
Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 44 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10/11/1962.

- C¨n cø C«ng v¨n sè 664 TCCB ngµy 20-6-1980 cña Ty C«ng an ®Ò nghÞ thµnh lËp §ån c¶nh s¸t cöa khÈu Na MÌo.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Ttr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay thµnh lËp §®ån c¶nh s¸t cöa khÈu Na MÌo trùc thuéc Ty C«ng an Thanh Ho¸ qu¶n lý.

§iÒu 2 : Chøc n¨ng nhiÖm vô:

§ån c¶nh s¸t cöa khÈu Na MÌo lµ ®¬n vÞ c¬ së cña lùc l­îng c¶nh s¸t cöa khÈu d­íi sù chØ huy trùc tiÕp, toµn diÖn cña Tr­ëng ty C«ng an vµ chÞu sù h­íng dÉn nghiÖp vô cña phßng c¶nh s¸t cöa khÈu thuéc Ty C«ng an Thanh Ho¸. NhiÖm vô cô thÓ cña ®ån:

1- Thùc hiÖn vµ duy tr× viÖc thùc hiÖn hiÖp ®Þnh xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh, xuÊt biªn, nhËp biªn ng­êi, ph­¬ng tiÖn ®óng thñ tôc qui ®Þnh.

2- Tæ chøc theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®Þch ë khu vùc cöa khÈu b¶o vÖ an toµn biªn giíi - h÷u nghÞ gi÷a 2 tØnh.

3- Phèi hîp víi H¶i quan vµ c¸c ngµnh h÷u quan kh¸c, kiÓm so¸t ng­êi, ph­¬ng tiÖn hµng ho¸ chÊp hµnh nghiªm ngÆt c¸c luËt ph¸p qui chÕ ra vµo biªn giíi hiÖn hµnh.

4- Cã ph­¬ng ¸n phßng thñ, b¶o vÖ ®ån trong mäi t×nh huèng.

5- Tæ chøc ®êi sèng vµ x©y dùng ®ån v÷ng m¹nh vÒ mäi mÆt, hoµn thµnh mäi nhiÖm vô trªn giao.

§iÒu 3: Tæ chøc bé m¸y biªn chÕ:

§ån cã tr­ëng ®ån vµ 1 phã tr­êng ®ån gióp viÖc, Biªn chÕ vµ s¾p xÕp c¸c bé m«n nh­ tæng hîp, hËu cÇn, c¶nh s¸t b¶o vÖ, kiÓm so¸t, trinh s¸t... do «ng Tr­ëng ty C«ng an quy ®Þnh.

§ån ®­îc sö dông con dÊu riªng.

§iÒu 4: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc tØnh, Tr­ëng ty C«ng an vµ Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, cÊp cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 4 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

NguyÔn NghiÔm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 11.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương