UỶ ban nhân dân tỉnh tuyên quangtải về 13.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích13.71 Kb.
#23010


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


Số: 552/2002/QĐ-UBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 25 tháng 11 năm 2002


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản của hộ gia đình,

cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Căn cứ Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 02/1999/QĐ-BNN-PTLN ngày 05 tháng 01 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành quy chế về khai thác gỗ, lâm sản;

Căn cứ Quyết định số 47/1999/QĐ-BNN-KL ngày 12 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy định kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 1812/NN-TT ngày 181/11/2002,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay bãi bỏ các văn bản sau của UBND tỉnh Tuyên Quang:

- Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 20 tháng 01 năm 1994 về việc cho phép khai thác, vận chuyển và tiêu thụ lâm sản vườn rừng của hộ gia đình;

- Quyết định số 624/QĐ-UB ngày 25 tháng 10 năm 1994 về việc sửa đổi quyết đinh số 47/QĐ-UB về cho phép khai nhác, vận chuyển và tiêu thụ lâm sản sản vườn rừng của hộ gia đình.

- Quyết định số 702/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2000 về việc bổ sung loại lâm sản được phép khai thác trong vườn rừng của hộ gia đình:Điều 2. Việc khai thác, vận chuyển và tiêu thụ lâm sản của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản sau:

Quyết định số 178/2001/QĐ-TTG ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;

- Quyết định số 02/1999/QĐ-BNN-PTLN ngày 05 tháng 01 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành quy chế về khai thác gỗ, lâm sản;

- Quyết định số 47/1999/QĐ-BNN-KL ngày 12 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy định kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản.Điều 3. Giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Sở Địa chính và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký;

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hà Phúc Mịch


Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 13.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương