UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyêNtải về 14.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích14.1 Kb.
#23037

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 556/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThái Nguyên, ngày 22 tháng 3 năm 2013QUYẾT ĐỊNH

V/v thu hồi đất, giao đất cho UBND thành phố Thái Nguyên để thực hiện quy hoạch khu tái định cư tổ 39, phường Phan Đình Phùng.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét đơn xin giao đất của UBND thành phố Thái Nguyên, đề ngày 24/11/2012;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 59/TTr-STNMT ngày 15 tháng 3 năm 2013 về việc thu hồi đất, giao đất cho UBND thành phố Thái Nguyên, để thực hiện quy hoạch Khu tái định cư tổ 39, phường Phan Đình Phùng,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi diện tích 597,1 m2 đất, tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, trong đó gồm: diện tích 510,1 m2 đất trồng cây lâu năm khác (LNK), tại thửa đất số 71 và diện tích 87,0 m2 đất chuyên nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt (TSN), tại thửa đất số 15, thuộc tờ bản đồ địa chính số 46, do UBND phường Phan Đình Phùng đang quản lý.

Giao diện tích 597,1 m2 đất thu hồi trên cho UBND thành phố Thái Nguyên để thực hiện quy hoạch khu tái định cư tổ 39, phường Phan Đình Phùng.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định tại tờ trích đo địa chính số 46, phường Phan Đình Phùng, do Công ty Đo đạc và Bản đồ Thái An lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt tháng 11 năm 2012.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thái Nguyên, UBND phường Phan Đình Phùng thực hiện thu hồi đất, chỉnh lý biến động về sử dụng đất, bàn giao đất theo quy định.

UBND thành phố Thái Nguyên phải chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất theo luật định.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Nh­ư điều 3;

- LĐVP (A. Hùng);

- L­ưu: VT, NC.Tuan13 .QĐ.08/3. 12b.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nhữ Văn TâmКаталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 14.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương