UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyêNtải về 4.78 Mb.
trang1/31
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích4.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN


Số: 65/2011/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc Công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1219/TTr-SXD ngày 16/12/2011 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 1873/STP-XDVB ngày 19/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên.

Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên gồm 04 tập như sau:


- Tập 1: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

- Tập 2: Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng;

- Tập 3: Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt;

- Tập 4: Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát.Điều 2.

1. Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân lập, thẩm tra, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của địa phương phải áp dụng Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản này và các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

3. Dự toán công trình xây dựng thuộc các chuyên ngành giao thông, thủy lợi và các công trình xây dựng ở xa các trung tâm huyện lỵ, thành phố, thị xã được xác định trên cơ sở đơn giá xây dựng cơ bản này và quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.Điều 3. Giao Sở Xây dựng Thái Nguyên hướng dẫn áp dụng, quản lý việc thực hiện, phối hợp các ngành liên quan giải quyết những biến động về thành phần đơn giá, biến động về giá cả, tiền lương,… trong xây dựng công trình trong quá trình thực hiện đơn giá đơn giá xây dựng cơ bản này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 và thay thế cho các Quyết định: Số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật ban hành Đơn giá xây dựng cơ bản và chuyển sang hình thức công bố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 18/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các công trình đã phê duyệt dự toán trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này không được lập điều chỉnh dự toán theo bộ Đơn giá xây dựng cơ bản này.Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Dương Ngọc Long


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

TỈNH THÁI NGUYÊN

(TẬP 1)
CÔNG BỐ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2011/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2011

CỦA ỦY BAN NHÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
NĂM 2011


: UserFiles -> File -> 2012
File -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
File -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
File -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
2012 -> PHÂn phối chưƠng trình tiếng anh 10 thpt (ct chuẩN) NĂm họC: 2012-2013 HỌc kỳ I:
2012 -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 100/bc-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương