UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyên số: 555/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 27.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích27.23 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN


Số: 555/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 22 tháng 3 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh diện tích đất thuê và cấp GCN

cho Công ty TNHH MTV Xây dựng 472.CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP, ngày 29 tháng 10 năm 2004 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2007 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên - Môi trường tại Tờ trình số 55/TTr-STNMT, ngày 15 tháng 3 năm 2013 về việc cấp GCN cho Công ty TNHH MTV Xây dựng 472,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh diện tích đất cho Công ty TNHH MTV Xây dựng 472 thuê, từ 1.793,0 m2 (tại Quyết định số 1502/QĐ-UB, ngày 24/6/1997 của UBND tỉnh Thái Nguyên), thành 1.904,6 m2; và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) cho Công ty TNHH MTV Xây dựng 472, với diện tích đất được cấp GCN là 1.904,6 m2, tại thửa số 06, tờ bản đồ địa chính số 43, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên.

Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 24 tháng 6 năm 2047.

Công trình xây dựng trên đất: Chưa chứng nhận.Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND thành phố Thái Nguyên xác định lại đơn giá tiền thuê đất theo quy định.

Sau khi xác định được đơn giá tiền thuê đất, Công ty TNHH MTV Xây dựng 472 đến Sở Tài nguyên và Môi trường ký lại hợp đồng thuê đất.

Giao Sở Tài nguyên - Môi trường thực hiện đầy đủ các thủ tục cấp GCN cho Công ty TNHH MTV Xây dựng 472 theo quy định.

Công ty TNHH MTV Xây dựng 472 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chế độ sử dụng đất theo luật định.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch UBND phường Tân Lập, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng 472 và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


N¬i nhËn:

- Như điều 3;

- LĐVP (A.Hùng);

- L­u: VT, NC.Tuan12/QD.04/3. 12 b


KT. Chñ tÞch

PHÓ CHỦ TỊCH

Nhữ Văn Tâm


PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2011

của UBND tỉnh Thái Nguyên).


STT

Số tờ BĐ ĐC

Số thửa

Diện tích (m2)

Loại đất

1

75

103

1.550,0

CQP

2

75

104

20.607,0

CQP

3

75

115

3.119,0

CQP

4

75

117

1.669,0

CQP

5

75

144

8.123,0

CQP

6

75

241

25.267,0

CQP

7

75

243

19.090,0

CQP

Tổng cộng79.425,0


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương