Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Së tµi nguyªn vµ m i tr­êng thanh ho¸tải về 1.11 Mb.
trang1/19
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸

Së tµi nguyªn vµ m«i tr­êng thanh ho¸

----===    ===---


b¸O C¸O


®iÒu tra lËp quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c vµ sö dông quÆng s¾t trªn ®Þa bµn tØnh thanh hãa”

N¨m 2006

Më ®Çu

Trong c¸c lo¹i kho¸ng s¶n, quÆng s¾t cã vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña mét ®Êt n­íc. L­îi Ých kinh tÕ do khai th¸c kho¸ng s¶n ®em l¹i lµ rÊt lín vµ lÜnh vùc sö dông còng rÊt réng r·i. Nã lµ nguyªn liÖu chÝnh trong ngµnh c«ng nghiÖp nÆng cña quèc gia, bao gåm: LuyÖn kim, ho¸ chÊt vµ hiÖn nay ®ang ®­îc sö dông víi khèi l­îng lín lµm nguyªn liÖu phô gia xi m¨ng. Nhu cÇu sö dông s¾t, thÐp vµ quÆng s¾t ë nhiÒu ngµnh kinh tÕ lµ rÊt lín vµ kh«ng ngõng gia t¨ng. V× vËy nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ph¶i nhËp khÈu s¾t, thÐp vµ quÆng s¾t phôc vô c¸c ngµnh x©y dùng, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña m×nh. N­íc ta lµ mét trong nh÷ng n­íc ph¶i nhËp khÈu thÐp vµ ph«i thÐp víi khèi l­îng lín. ViÖc nhËp khÈu s¾t, thÐp ®· ph¶i chi phÝ mét l­îng ngo¹i tÖ rÊt lín cña quèc gia. MÆt kh¸c trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh c«ng nghiÖp xi m¨ng cña n­íc ta ph¸t triÓn kh«ng ngõng, hµng lo¹t nhµ m¸y cò ®· ®­îc c¶i t¹o n©ng cÊp cïng víi hµng lo¹t nhµ m¸y míi ra ®êi n©ng s¶n l­îng xi m¨ng trªn toµn quèc lªn xÊp xØ 21,0 triÖu tÊn/n¨m. Riªng Thanh Ho¸ víi 2 nhµ m¸y lín lµ xi m¨ng BØm S¬n vµ xi m¨ng Nghi S¬n hiÖn ®ang s¶n xuÊt 4,0 triÖu tÊn/n¨m. Ngoµi ra cßn cã c¸c nhµ m¸y xi m¨ng trong khu vùc nh­ Hoµng Mai, Tam §iÖp, HÖ D­ìng v.v… còng cã c«ng suÊt kho¶ng 4,0 triÖu tÊn/n¨m. Nh­ vËy kho¶ng 8,0 triÖu tÊn xi m¨ng hµng n¨m cã nhu cÇu sö dông quÆng s¾t Thanh Ho¸ lµm nguyªn liÖu phô gia. Nhu cÇu nµy cßn t¨ng nhiÒu trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. H¬n n÷a, gi¸ s¾t, thÐp trªn thÞ tr­êng thÕ giíi kh«ng æn ®Þnh, cã chiÒu h­íng t¨ng m¹nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta. V× vËy viÖc chñ ®éng s¶n xuÊt ph«i thÐp cho ngµnh s¶n xuÊt thÐp trong n­íc lµ hÕt søc quan träng vµ cÊp thiÕt. Chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc ta hiÖn nay lµ chñ ®éng s¶n xuÊt ph«i thÐp trong n­íc, t×m mäi nguån nguyªn liÖu kho¸ng s¶n vµ phÕ liÖu ®Ó phôc vô c«ng nghiÖp s¶n xuÊt ph«i thÐp, tõng b­íc thay thÕ nhËp khÈu mÆt hµng nµy. Nh­ vËy quÆng s¾t trong thêi ®iÓm nµy lµ nguån tµi nguyªn chiÕn l­îc cña quèc gia, cÇn ®­îc qu¶n lý vµ sö dông mét c¸ch khoa häc, tiÕt kiÖm vµ hîp lý.

Thanh Ho¸ lµ mét tØnh cã nguån tµi nguyªn kho¸ng s¶n phong phó vµ ®a d¹ng. Theo tµi liÖu hiÖn cã, quÆng s¾t Thanh Ho¸ ®­îc ph©n bè réng r·i trªn ®Þa bµn toµn tØnh. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay hÇu hÕt c¸c ®iÓm quÆng cña tØnh ch­a ®­îc ®iÒu tra, ®¸nh gi¸ mét c¸ch hÖ thèng, nªn c«ng t¸c qu¶n lý gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Trong khi nhu cÇu khai th¸c quÆng s¾t phôc vô xuÊt khÈu vµ s¶n xuÊt cña ®Þa ph­¬ng kh«ng ngõng gia t¨ng. Ngoµi thÞ tr­êng Trung Quèc hÊp dÉn ®èi víi quÆng s¾t xuÊt khÈu qua biªn giíi, nhu cÇu quÆng s¾t hµm l­îng thÊp lµm nguyªn liÖu phô gia xi m¨ng cho c¸c nhµ m¸y xi m¨ng Thanh Ho¸ vµ khu vùc còng rÊt lín ®· thóc ®Èy ho¹t ®éng khai th¸c quÆng s¾t trªn ®Þa bµn trë nªn s«i ®éng. Mét sè ®¬n vÞ ®­îc cÊp giÊy phÐp khai th¸c tËn thu quÆng s¾t ®· kh«ng ngõng më réng quy m« khai th¸c nh»m t¨ng s¶n l­îng, thu lîi nhuËn tõ xuÊt khÈu quÆng tèt vµ tËn dông quÆng s¾t hµm l­îng thÊp lµm phô gia xi m¨ng. Kh«ng nh÷ng thÕ, mét lùc l­îng ®Çu nËu chuyªn kinh doanh quÆng s¾t qua biªn giíi ®· h×nh thµnh nh»m thu mua quÆng s¾t xuÊt khÈu trªn ®Þa bµn toµn tØnh . HiÖn t­îng nµy ®· thóc ®Èy ho¹t ®éng khai th¸c quÆng s¾t tr¸i phÐp ph¸t triÓn, lµm cho t×nh h×nh qu¶n lý khai th¸c trë nªn hÕt søc khã kh¨n. ThÞ tr­êng quÆng s¾t Thanh Ho¸ thêi kú nµy rÊt s«i ®éng vµ phøc t¹p. Tµi nguyªn bÞ khai th¸c bõa b·i, sö dông l·ng phÝ, m«i tr­êng bÞ tµn ph¸ vµ « nhiÔm nghiªm träng. T×nh h×nh trËt tù x· héi trë nªn phøc t¹p, tai n¹n lao ®éng vµ tÖ n¹n x· héi cã chiÒu h­íng gia t¨ng.

Tr­íc t×nh h×nh ®ã Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· cã c«ng v¨n sè: 193/ CP- CN, ngµy 12/02/2004 vÒ viÖc lËp quy ho¹ch quÆng s¾t vµ quÆng ch× kÏm trªn ®Þa bµn toµn quèc. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña ChÝnh phñ, UBND tØnh Thanh Hãa ®· cã c«ng v¨n sè: 747/UB- CN, ngµy 04/03/2004 vÒ viÖc lËp quy ho¹ch quÆng s¾t vµ quÆng ch× kÏm trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸.

Thùc hiÖn nhiÖm vô cña UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Ho¸ ®· cã quyÕt ®Þnh sè: 837/Q§-TNMT, ngµy 05/05/2005 giao nhiÖm vô cho §oµn Má - §Þa chÊt Thanh Ho¸ thùc hiÖn dù ¸n “ §iÒu tra ®Þa chÊt, lËp quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c vµ sö dông quÆng s¾t trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸”.

§oµn Má - §Þa chÊt Thanh Ho¸ ®· tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô cña dù ¸n trong thêi gian 13 th¸ng (Tõ th¸ng 8/2005 - ®Õn th¸ng 8/2006). D­íi sù chØ ®¹o s¸t sao cña Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Ho¸, víi sù cè g¾ng cña tËp thÓ CBCN trong ®¬n vÞ, ®Õn nay §oµn Má - §Þa chÊt Thanh Ho¸ ®· hoµn thµnh dù ¸n “ §iÒu tra, lËp quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c vµ sö dông quÆng s¾t trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸” theo ®Ò c­¬ng ®· ®­îc phª duyÖt.

Trong thêi gian ng¾n, víi khèi l­îng c«ng viÖc nhiÒu, ®Þa bµn thùc hiÖn nhiÖm vô réng vµ phøc t¹p, nªn B¸o c¸o cña ®¬n vÞ kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc thiÕu sãt, khuyÕt ®iÓm. Chóng t«i ch©n thµnh mong nhËn ®­îc ý kiÕn chØ ®¹o cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ý kiÕn bæ sung cña c¸c chuyªn gia vµ ®ång nghiÖp ®Ó néi dung b¸o c¸o hoµn thiÖn h¬n , nh»m sím triÓn khai vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ cña dù ¸n vµo cuéc sèng, kÞp thêi phôc vô cho c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh.

PhÇn I : c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt vµ ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng

quÆng s¾t trªn ®Þa bµn tØnh thanh hãa

Ch­¬ng I


C«ng t¸c ®iÒu tra - th¨m dß - khai th¸c - sö dông

quÆng s¾t trªn ®Þa bµn tØnh thanh hãa.

I. c«ng t¸c ®iÒu tra ®Þa chÊt- kho¸ng s¶n.

C«ng t¸c ®iÒu tra ®Þa chÊt trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸ ®· ®­îc tiÕn hµnh chñ yÕu d­íi h×nh thøc thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÊt ë c¸c tû lÖ: 1/ 500 000; 1/200 000; 1/50 000. Nh×n chung tµi liÖu ®Þa chÊt tr­íc ®©y cßn mang tÝnh kh¸i qu¸t, s¬ l­îc chñ yÕu gi¶i quyÕt phÇn cÊu tróc ®Þa chÊt, ®Þa tÇng, ®Þa m¹o..v..v Song song víi qu¸ tr×nh ®iÒu tra ®Þa chÊt lµ c«ng t¸c ®iÒu tra kho¸ng s¶n.I.1- C«ng t¸c ®iÒu tra kho¸ng s¶n.

C«ng t¸c ®iÒu tra, th¨m dß kho¸ng s¶n nãi chung trªn ®Þa b¶n tØnh Thanh Ho¸ ®· ®­îc tiÕn hµnh chñ yÕu cïng víi c«ng t¸c lËp b¶n ®å ®Þa chÊt ë c¸c tû lÖ: 1/ 200 000 vµ 1/50 000. Ngoµi ra cßn cã c¸c tµi liÖu t×m kiÕm, th¨m dß tû lÖ: 1/10 000; 1/ 2 000 cña Liªn ®oµn ®Þa chÊt 4, Liªn ®oµn ®Þa chÊt 3 vµ víi c¸c b¸o c¸o ®iÒu tra c¸c má, ®iÓm kho¸ng s¶n cña Ty X©y dùng Thanh Ho¸ vµ Ty C«ng nghiÖp Thanh Ho¸. Tõ tr­íc ®Õn nay ®· tæng hîp ®­îc gÇn 300 má vµ ®iÓm quÆng, trong ®ã cã trÖn 100 má (h¬n 50 má ®­îc th¨m dß, sè cßn l¹i ®­îc ®¸nh gi¸ hoÆc má cò ®· khai th¸c). Trong sè c¸c má ®· th¨m dß th× sè má kho¸ng s¶n lµm vËt liÖu x©y dùng chiÕm tû lÖ lín (®Õn gÇn 40 má) vµ chñ yÕu do Së X©y dùng Thanh Ho¸ tiÕn hµnh trong c¸c thËp niªn 70, 80. §èi víi c¸c má ®· ®­îc th¨m dß cÇn lËp quy ho¹ch khai th¸c, chÕ biÕn, sö dông kho¸ng s¶n, b¶o ®¶m cho viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr­êng.

So víi nhiÒu ®Þa ph­¬ng, ho¹t ®éng kho¸ng s¶n cña tØnh Thanh Ho¸ ph¸t triÓn kh¸ m¹nh. Së X©y dùng, Së C«ng nghiÖp, Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Ho¸ ®· thùc sù ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®iÒu tra, ®¸nh gi¸, th¨m dß, khai th¸c, chÕ biÕn, sö dông vµ qu¶n lý kho¸ng s¶n trªn ®Þa bµn. Ho¹t ®éng khai th¸c kho¸ng s¶n trªn ph¹m vi toµn tØnh còng diÕn ra rÊt s«i ®éng. TÝnh tõ n¨m 1997 ®Õn nay Bé C«ng nghiÖp vµ Bé Tµi nguyªn M«i tr­êng ®· cÊp cho tØnh 31 giÊy phÐp khai th¸c kho¸ng s¶n (§¸ x©y dùng 15 giÊy phÐp; S¾t 2; Crom 3; ThiÕc 2; Vµng 6; Imenit 1; Secpentin 1; Dolomit 1; Barit 1). §· cã 5 giÊy phÐp th¨m dß cÊp cho ®¸ v«i lµm xi m¨ng, vµng vµ c¸t, sái lßng s«ng. §ång thêi Bé Tµi nguyªn - M«i tr­êng còng ®· giao cho UBND tØnh cÊp giÊy phÐp khai th¸c tËn thu (VËt liÖu x©y dùng: 41; Imenit 3; Cromit 7; kaolin 5, s¾t 6).

I.2- C«ng t¸c ®iÒu tra, th¨m dß quÆng s¾t.

Song song víi viÖc nghiªn cøu ®Þa chÊt vµ t×m kiÕm, th¨m dß kho¸ng s¶n nãi chung, c«ng t¸c ®iÒu tra, th¨m dß, khai th¸c vµ sö dông quÆng s¾t ë Thanh Ho¸ còng ®· diÔn ra d­íi nhiÒu h×nh thøc vµ møc ®é nghiªn cøu kh¸c nhau

Riªng c«ng t¸c kh¶o s¸t vµ t×m kiÕm quÆng s¾t trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸ cho ®Õn nay (theo tµi liÖu hiÖn cã) ®­îc tiÕn hµnh chñ yÕu kÕt hîp víi c«ng t¸c lËp b¶n ®å ®Þa chÊt c¸c tû lÖ:1/50 000 bao gåm:

- §Þa chÊt vµ kho¸ng s¶n tû lÖ 1/50 000 nhãm tê B¸i Th­îng- Ngäc LÆc, Thanh Ho¸ (E48-7B; F48- 139D), NguyÔn V¨n H­¬ng n¨m 1983 §oµn 408 Liªn §oµn 4.

- §Þa chÊt vµ kho¸ng s¶n tû lÖ 1/50 000 vïng T©y Nam Th­êng Xu©n - Thanh Ho¸ (F48- 7 A,C,D), Phan V¨n Ai n¨m 1984 §oµn 407 Liªn §oµn 4.

- §Þa chÊt vµ kho¸ng s¶n tû lÖ 1/50 000 nhãm tê CÈm Thuû- Thanh Ho¸ (F48- 139A; F48-139B), Ph¹m xu©n Anh n¨m 1989 Liªn §oµn B¶n ®å ®Þa chÊt MiÒn B¾c.

- §Þa chÊt vµ kho¸ng s¶n tû lÖ 1/50 000 nhãm tê Quan Ho¸- Vô B¶n,Thanh Ho¸ (F48- 127C; F48-127D), §ç V¨n Chi n¨m 1992 Liªn §oµn B¶n ®å ®Þa chÊt MiÒn B¾c.

- §o vÏ ®Þa chÊt vµ t×m kiÕm kho¸ng s¶n nhãm tê M­êng L¸t tû lÖ 1/50 000, §inh C«ng Hïng n¨m 2003 Liªn §oµn B¶n ®å ®Þa chÊt MiÒn B¾c.

Cho ®Õn nay ®· tæng hîp ®­îc 56 má, ®iÓm má trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸. Trong ®ã:

- Sè má ®· ®­îc th¨m dß lµ 5, gåm: Má s¾t Tam Quy, Má s¾t Phóc TiÕn, Má s¾t Thanh Kú, Má s¾t Trµ Th­îng, Má s¾t Tuyªn quang.

- Sè má ®· t×m kiÕm lµ 10 má gåm: §iÓm s¾t Lµng Man, §iÓm s¾t Lµng Êm, §iÓm s¾t Lµng ChiÒng, §iÓm s¾t Lµng B­a, §iÓm s¾t Lµng Sam, Má s¾t Lµng ThÞ, §iÓm s¾t Lµng Lãt, §iÓm s¾t Lµng Muèng, §iÓm s¾t Doanh X¸, Má s¾t man gan Lµng Cèc.

- Sè ®iÓm má ®· ®­îc kh¶o s¸t, ®iÒu tra lµ 20.

Ngoµi ra sè ®iÓm s¾t míi ph¸t hiÖn ch­a ®­îc ®iÒu tra, th¨m dß lµ 21. Qua thùc tÕ kh¶o s¸t, cã 2 ®iÓm má ®· khai th¸c gÇn hÕt, coi nh­ kh«ng cßn tr÷ l­îng lµ: §iÓm s¾t Chßm XÎ( Chßm Quyªn) x· Quang Trung, huyÖn Ngäc LÆc, §iÓm s¾t Lµng C¸o- Ngäc l¹c. Do ®ã sè liÖu tæng hîp sè má, ®iÓm má trªn ®Þa bµn toµn tØnh lµ 54. Qua ®©y cho thÊy sè má quÆng s¾t ®· ®iÒu tra, th¨m dß kh¸ nhiÒu, nh­ng sè ®iÓm quÆng ch­a ®­îc ph¸t hiÖn còng cßn t­¬ng ®èi lín.

Nh­ vËy c«ng t¸c ®iÒu tra, th¨m dß quÆng s¾t cña tØnh cÇn ®­îc quan t©m h¬n n÷a, ®Æc biÖt cÇn ®Çu t­ ®iÒu tra, th¨m dß quÆng s¾t trªn ®Þa bµn 6 huyÖn miÒn nói, gåm: Quan S¬n, Quan Ho¸, M­êng L¸t, Nh­ Thanh, Nh­ Xu©n vµ Th¹ch Thµnh. V×: §iÒu kiÖn sinh kho¸ng ë c¸c khu vùc nµy thuËn lîi vµ do ®iÒu kiÖn ®Þa lý, kinh tÕ khã kh¨n nªn ch­a ®­îc ®Çu t­ tho¶ ®¸ng.II- T×nh h×nh khai th¸c, sö dông quÆng s¾t trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Hãa.

HiÖn nay trªn ®Þa bµn tØnh ta vµ khu vùc cã 4 nhµ m¸y xi m¨ng c«ng xuÊt lín ®ang ho¹t ®éng lµ: Nhµ m¸y xi m¨ng Nghi S¬n, Nhµ m¸y xi m¨ng Hoµng Mai, Nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n vµ Nhµ m¸y xi m¨ng Tam §iÖp. C¸c nhµ m¸y nµy cã nhu cÇu sö dông quÆng s¾t hµm l­îng thÊp lµm nguyªn liÖu phô gia trong s¶n xuÊt xi m¨ng thay thÕ b· pirit tr­íc ®©y vÉn nhËp cña Nhµ m¸y ho¸ chÊt L©m Thao, tØnh Phó Thä. Nhu cÇu nµy rÊt lín vµ kh«ng ngõng gia t¨ng theo thêi gian. V× vËy nhiÒu ®¬n vÞ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n trong tØnh ®· ®­îc UBND tØnh Thanh Ho¸ xem xÐt cÊp giÊy phÐp khai th¸c tËn thu quÆng s¾t lµm nguyªn liÖu phô gia xi m¨ng. C¸c ®¬n vÞ nµy thêi gian qua ®· khai th¸c vµ sö quÆng s¾t cung cÊp cho c¸c nhµ m¸y xi m¨ng rÊt cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn tr­íc sù biÕn ®éng cña gi¸ s¾t, thÐp trªn thÞ tr­êng quèc tÕ t¨ng cao ( N¨m 2000- 2003), dÉn tíi xuÊt hiÖn nhu cÇu xuÊt khÈu quÆng s¾t cã hµm l­îng cao sang thÞ tr­êng Trung Quèc. V× môc tiªu lîi nhuËn, c¸c ®¬n vÞ ®­îc cÊp giÊy phÐp khai th¸c ®· tËp trung khai th¸c quÆng s¾t cã chÊt l­îng tèt xuÊt b¸n sang Trung Quèc. Do lîi nhuËn tõ khai th¸c quÆng s¾t xuÊt khÈu rÊt cao, hµng ngµn ng­êi bá viÖc lµm th­êng ngµy cã thu nhËp thÊp ®æ x« ®i khai th¸c quÆng s¾t lµm cho t×nh h×nh khai th¸c quÆng s¾t trong tØnh trë nªn hÕt søc phøc t¹p. T¹i thêi ®iÓm nãng mçi ngµy cã 5 000- 7 000 tÊn quÆng s¾t hµm l­îng cao ®­îc khai th¸c, xuÊt b¸n sang thÞ tr­êng Trung Quèc. Ho¹t ®éng nµy ®· g©y nªn hËu qu¶ nÆng nÒ vÒ nhiÒu mÆt: Tµi nguyªn kho¸ng s¶n bÞ tæn thÊt qua biªn giíi, ng©n s¸ch bÞ thÊt thu, m«i tr­êng sinh th¸i bÞ x©m h¹i, tÖ n¹n x· héi vµ tai n¹n lao ®éng cã chiÒu h­íng gia t¨ng, t×nh h×nh trËt tù x· héi ë c¸c khu vùc cã má trë nªn phøc t¹p. Trong ®ã ®Æc biÖt nghiªm träng lµ c¸c má s¾t thuéc ®Þa bµn: X· Thanh Kú, x· Xu©n Th¸i, huyÖn Nh­ Thanh vµ má s¾t thuéc ®Þa bµn x· Cao Ngäc, huyÖn Ngäc LÆc. Qua kÕt qu¶ ®iÒu tra, trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸ cã tíi 18 má, ®iÓm má cã h¹t ®éng khai th¸c quÆng s¾t. Trong sè ®ã cã 6 má ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp, sè cßn l¹i khai th¸c tù do, tr¸i phÐp.

Tr­íc t×nh h×nh ®ã Thñ t­íng chÝnh phñ vµ Bé Tµi nguyªn – M«i tr­êng ®· cã nhiÒu c«ng v¨n chØ ®¹o UBND tØnh Thanh Ho¸ lËp l¹i trËt tù, æn ®Þnh t×nh h×nh ®èi víi c¸c khu vùc cã má s¾t. UBND tØnh Thanh Ho¸ ®· chØ ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh cã liªn quan gåm C«ng an, C«ng nghiÖp, Tµi nguyªn- M«i tr­êng, ThuÕ vô vµ sö dông nhiÒu biÖn ph¸p tõ hµnh chÝnh, kinh tÕ ®Õn c­ìng chÕ nh»m æn ®Þnh t×nh h×nh, lËp l¹i trËt tù c¸c vïng má. Sau mét thêi gian thùc hiÖn, ®Õn th¸ng 10/2004 t×nh tr¹ng khai th¸c tr¸i phÐp vµ xuÊt b¸n quÆng th« qua biªn giíi sang Trung Quèc ®· ®­îc chÊm døt. §ång thêi c¸c má ®· cÊp phÐp còng t¹m thêi ngõng ho¹t ®éng chê lËp quy ho¹ch.

UBND tØnh Thanh Ho¸ cã chñ tr­¬ng tæ chøc, s¾p xÕp l¹i ho¹t ®éng khai th¸c vµ sö dông quÆng s¾t trªn ®Þa bµn tØnh trªn nguyªn t¾c: tËp trung cho c¸c doanh nghiÖp cã ®ñ n¨ng lùc ®Çu t­ nhµ m¸y luyÖn ph«i thÐp, chÊm døt t×nh tr¹ng xuÊt b¸n quÆng s¾t th« nh­ tr­íc ®©y; TiÕp tôc cÊp giÊy phÐp cho c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu khai th¸c quÆng s¾t cã hµm l­îng thÊp lµm nguyªn liÖu phô gia xi m¨ng phôc vô nhu cÇu cña c¸c nhµ m¸y xi m¨ng trong tØnhb vµ khu vùc. §ång thêi khÈn tr­¬ng ®iÒu tra, lËp quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c, sö dông quÆng s¾t trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸ kÞp thêi ®¸p øng cho c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng.

C«ng t¸c ®iÒu tra, lËp quy ho¹ch ®· ®­îc triÓn khai theo ®Ò c­¬ng ®· ®­îc UBND tØnh phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè: 4110/Q§-CT ngµy 20/12/2004 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸. Quy ho¹ch dù kiÕn hoµn thµnh th¸ng 9/2006.

Nh­ vËy c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi quÆng s¾t trªn ®Þa bµn ®· vµ ®ang ®­îc triÓn khai thùc hiÖn ®óng theo chØ ®¹o cña UBND tØnh Thanh Ho¸. T×nh tr¹ng xuÊt b¸n quÆng th« ®· ®­îc xo¸ bá hoµn toµn, t×nh h×nh trËt tù x· héi vïng má s¾t ®· ®­îc lËp l¹i æn ®Þnh, nh©n d©n ®Þa ph­¬ng yªn t©m tiÕn hµnh trång c©y g©y rõng t¹i khu vùc b·i quÆng ®· khai th¸c tr­íc ®©y, m«i tr­êng sinh th¸i ®ang dÇn dÇn håi phôc.III- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng khai th¸c, sö dông quÆng s¾t trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸

Nh­ trªn ®· ph©n tÝch, thùc tr¹ng khai th¸c vµ sö dông quÆng s¾t trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸ tr­íc th¸ng 10/2004 rÊt phøc t¹p. Qua kÕt qu¶ ®iÒu tra t×nh h×nh qu¶n lý vµ khai th¸c quÆng s¾t trªn ®Þa bµn c¶ vÒ quy m« lÉn ph­¬ng thøc khai th¸c, cã thÓ ®i ®Õn nhËn ®Þnh sau:  • VÒ mÆt tÝch cùc:

- HÇu hÕt c¸c tæ chøc ®­îc cÊp giÊy phÐp khai th¸c tËn thu quÆng s¾t ®· tæ chøc khai th¸c theo ph­¬ng ¸n ®· ®­îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn chÊp thuËn. Qu¸ tr×nh khai th¸c ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p thñ c«ng kÕt hîp víi c¬ giíi nªn tËn thu triÖt ®Ó vµ sö dông hîp lý kho¸ng s¶n cã Ých: lo¹i quÆng cã chÊt l­îng cao phôc vô xuÊt khÈu, lo¹i chÊt l­îng thÊp dïng lµm phô gia xi m¨ng.

- Gi¶i quyÕt ®­îc viÖc lµm cho mét lùc l­îng lao ®éng ë n«ng th«n, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c vïng s©u, vïng xa gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n t¹i c¸c khu vùc cã má.

- T¨ng thu ng©n s¸ch tõ ho¹t ®éng khai th¸c kho¸ng s¶n.


  • VÒ mÆt tiªu cùc:

- VÒ b¶o vÖ vµ qu¶n lý TNKS: Ngoµi c¸c ®¬n vÞ ®­îc cÊp phÐp cßn h×nh thµnh mét lùc l­îng khai th¸c tr¸i phÐp phôc vô cho c¸c ®Çu nËu bu«n b¸n quÆng qua biªn giíi. ViÖc lµm nµy g©y tæn thÊt nghiªm träng ®èi víi tµi nguyªn quèc gia, v×: Khai th¸c tù do, tr¸i phÐp kh«ng theo quy tr×nh quy ph¹m kü thuËt nªn kh«ng tËn thu ®­îc kho¸ng s¶n cã Ých, lµm ®¶o lén hiÖn tr¹ng má, g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c ®iÒu tra, th¨m dß má sau nµy. XuÊt quÆng th« kh«ng qua chÕ biÕn chñ yÕu kiÕm lêi tõ viÖc khai th¸c lao ®éng thñ c«ng gi¸ rÎ t¹i ®Þa ph­­¬ng, lµm gi¶m ®¸ng kÓ gi¸ trÞ thùc cña quÆng s¾t.

- VÒ an toµn lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng: Khai th¸c tù do kh«ng theo quy tr×nh quy ph¹m kü thuËt g©y nªn t×nh tr¹ng mÊt an toµn lao ®éng, sËp lë ®Êt ®¸, ®æ nhµ cöa, ®e do¹ nghiªm träng ®Õn tÝnh m¹ng, tµi s¶n cña nh©n d©n, ¶nh h­­ëng nghiªm träng tíi m«i tr­­êng sinh th¸i trong khu vùc.

- VÒ trËt tù x· héi: Do lîi nhuËn tõ khai th¸c quÆng s¾t xuÊt khÈu rÊt cao dÉn tíi hµng ngµn ng­êi bá viÖc lµm th­êng ngµy ®æ x« ®i khai th¸c quÆng s¾t lµm cho t×nh h×nh trËt tù x· héi khu vùc má trë nªn hÕt søc phøc t¹p. TÖ n¹n x· héi cã chiÒu h­íng gia t¨ng.

- VÒ c«ng nghÖ khai th¸c: ë hÇu hÕt c¸c má s¾t ®· vµ ®ang khai th¸c trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸ ®Òu cã c«ng nghÖ khai th¸c l¹c hËu, cã quy m« võa vµ nhá, d­íi h×nh thøc c¬ giíi kÕt hîp víi thñ c«ng. Quy tr×nh tuyÓn chän, lµm giµu quÆng chñ yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng, v× vËy dÈn tíi hËu qu¶: Kh«ng khai th¸c hÕt tÇng s¶n phÈm lµm thÊt tho¸t tµi nguyªn, hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp vµ rÊt khã quy ho¹ch khai th¸c l©u dµi.

Nh­ vËy qu¸ tr×nh khai th¸c tËn thu khi ch­­a ®­­îc ®iÒu tra, quy ho¹ch ®· ®Ó l¹i nhiÒu hËu qu¶ tiªu cùc cho c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ TNKS, m«i tr­­êng, an toµn lao ®éng vµ trËt tù x· héi. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn hËu qu¶ trªn lµ do ch­­a cã tµi liÖu khoa häc vµ quy ho¹ch cã tÝnh ph¸p lý ®Þnh h­íng cho c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc trong lÜnh vùc nµy.

ch­¬ng II

C«ng t¸c ®Þa chÊt ®· tiÕn hµnh- §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng quÆng s¾t trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Hãa.

I- C¸c ph­¬ng ph¸p, c«ng t¸c ®Þa chÊt ®· tiÕn hµnh

I.1/ Ph­¬ng ph¸p tæng hîp thèng kª.

C«ng t¸c tæng hîp tµi liÖu ®Þa chÊt ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu 35 hå s¬ má vµ ®iÓm má hiÖn cã. Trong ®ã cã 5 hå s¬ má ®· ®­îc th¨m dß, 10 má ®· ®­îc t×m kiÕm vµ 20 ®iÓm má ®· ®­îc kh¶o s¸t ®iÒu tra, ngoµi ra tõ tham kh¶o nguån th«ng tin do nh©n d©n cung cÊp ®· ph¸t hiÖn thªm 21®iÓm má míi. Trªn c¬ së kÕt qu¶ thèng kª tæng hîp, ®· lËp kÕ ho¹ch ®iÒu tra nghiªn cøu chi tiÕt cho tõng vïng, khu vùc, ®iÓm má cô thÓ.I.2/ C«ng t¸c lé tr×nh ®Þa chÊt .

C«ng t¸c lé tr×nh ®Þa chÊt ®­îc tiÕn hµnh víi tæng sè 44 ®iÓm má. Trong ®ã cã 2 ®iÓm má t×m kiÕm; 28 ®iÓm kh¶o s¸t theo ®Ò c­¬ng, 10 ®iÓm kh¶o s¸t bæ sung. Ngoµi ra cã 14 ®iÓm má thèng kª tõ tµi liÖu hiÖn cã. T¹i c¸c ®iÓm má bè trÝ lé tr×nh theo tuyÕn. Lé tr×nh trªn tuyÕn ®­îc bè trÝ vu«ng gãc víi ®­êng ph­¬ng, víi mËt ®é m¹ng l­íi 400 x 200 m (tuyÕn c¸ch tuyÕn 400m, c¸c ®iÓm quan s¸t trªn cïng tuyÕn c¸ch nhau 200m ). Ngoµi ra cßn bè trÝ kh¶o s¸t, lÊy mÉu theo phÇn chu vi cña khu má, quan s¸t sù biÕn ®æi cña ®¸ v©y quanh. §èi víi khu vùc cã triÓn väng th× ®an dµy m¹ng l­íi lªn 200 x 100m, kÕt hîp t×m kiÕm ®¸nh gi¸ chi tiÕt

C¸c ®iÓm quan s¸t ®Òu ®­îc lÊy mÉu, ghi chÐp m« t¶ vµ ®Þnh vÞ b»ng m¸y ®Þnh vÞ toµn cÇu GPS 12, ®ång thêi ®­a vÞ trÝ ngoµi thùc ®Þa vµo b¶n ®å.

T¹i c¸c khu vùc ®iÓm má cã triÓn väng ®Òu tiÕn hµnh ®µo hµo ®Ó ®¸nh gi¸ ®é s©u ph©n bè quÆng ho¸, x¸c ®Þnh hµm suÊt quÆng, m« t¶ ®Æc ®iÓm kho¸ng ho¸, lÊy mÉu r·nh ®¸nh gi¸ chÊt l­îng quÆng.  • Khèi l­îng ®· thùc hiÖn:

+ Lé tr×nh ®iÒu tra tæng thÓ tû lÖ 1/25 000: 62,9 Km2.

+ Lé tr×nh ®iÒu tra chi tiÕt tû lÖ 1/ 10 000: 3,4 Km2.

+ LÊy mÉu theo lé tr×nh : 489 + 302 = 791 mÉu.

+ LÊy mÉu th¹ch häc: 38 mÉu.I.3/ C«ng t¸c thi c«ng c«ng tr×nh khai ®µo.

C¸c c«ng tr×nh khai ®µo chñ yÕu lµ c«ng tr×nh hµo, hè ë 3 khu vùc: ThÞ Long, dèc Eo §¸ vµ Thanh Kú. Ngoµi ra cßn thi c«ng hai c«ng tr×nh giÕng mang tÝnh ®¹i diÖn t¹i T­îng S¬n vµ Xu©n Th¸i phôc vô t×m kiÕm chi tiÕt.

T¹i 2 khu vùc t×m kiÕm chi tiÕt: §iÓm má quÆng s¾t th«n ThÞ Long, x· T­îng S¬n, huyÖn N«ng Cèng vµ ®iÓm má quÆng s¾t Dèc Eo ®¸ x· Xu©n Th¸i, huyÖn Nh­ Thanh c¸c c«ng tr×nh khai ®µo ®­îc thi c«ng theo m¹ng l­íi 200x100 m, (TuyÕn c¸ch tuyÕn 200 m, c«ng tr×nh trªn cïng tuyÕn c¸ch nhau 100m). Khi cÇn thiÕt cã thÓ ®an dµy theo m¹ng l­íi ®Õn 100 x 50m.

1.3.1/ Khu vùc t×m kiÕm x· T­îng S¬n, huyÖn N«ng Cèng

Khèi l­îng ®· thùc hiÖn:

- Thi c«ng hµo th¨m dß: 14 hµo, khèi l­­îng 158,0 m3.

- Thi c«ng c«ng tr×nh giÕng: 15 m.1.3.2/ Khu vùc t×m kiÕm x· Xu©n Th¸i, huyÖn Nh­ Thanh

Khèi l­îng ®· thùc hiÖn:

- Thi c«ng hµo th¨m dß: 17 hµo, Khèi l­­îng 133,9 m3.

- Thi c«ng c«ng tr×nh giÕng: 15 m.1.3.3/ C¸c khu vùc ®iÒu tra tû lÖ 1/ 25 000

Trong tæng sè 52 má, ®iÓm má ®­îc ®iÒu tra cã tíi 41 ®iÓm ®­îc tiÕn hµnh ®µo hµo, hè ®Ó ®¸nh gi¸ ®é s©u ph©n bè quÆng ho¸, x¸c ®Þnh hµm xuÊt quÆng, m« t¶ ®Æc ®iÓm kho¸ng ho¸ vµ lÊy mÉu r·nh ®¸nh gi¸ chÊt l­îng quÆng. Dù ¸n quy ho¹ch chØ nghiªn cøu víi møc ®é kh¶o s¸t nªn chØ thi c«ng c«ng tr×nh hµo, hè mang tÝnh ®¹i diÖn.

Tæng khèi l­îng ®· thùc hiÖn: 196,9 m3.

I.4/ C«ng t¸c tr¾c ®Þa .

Sö dông m¸y ®Þnh vÞ GPS 12 ®Ó c¨n chØnh ®Þa h×nh vµ lËp l­íi to¹ ®é theo hÖ to¹ ®é VN 2000 trªn nÒn b¶n ®å ®Þa h×nh UTM tû lÖ 1: 25. 000. Qu¸ tr×nh kh¶o s¸t sö dông m¸y ®Þnh vÞ GPS 12 ®Ó ®Þnh vÞ c¸c ®iÓm ®o thø yÕu, c¸c ®iÓm ®o chñ yÕu vµ chuyÓn lªn b¶n ®å.

Trªn c¬ së sö dông m¸y ®Þnh vÞ GPS 12 ®Ó lËp mèc gi¶ ®Þnh, dïng m¸y kinh vÜ ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1: 10 000.

Sö dông b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1:10 000 ®Ó phãng b¶n ®å 1: 5 000 phôc vô lËp b×nh ®å tÝnh tr÷ l­îng cho khu má.  • Khèi l­îng ®· thùc hiÖn:

  • §o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/10 000: 3,4 km2. Trong ®ã:

+ Khu vùc T­îng S¬n: 1,8 km2.

+ Khu vùc Xu©n Th¸i: 1,6 km2.

- ChuyÓn vÞ trÝ c«ng tr×nh tõ b¶n ®å ra thùc ®Þa vµ ng­îc l¹i: 165 ®iÓm. Trong ®ã:

+ Khu vùc T­îng S¬n: 77 ®iÓm.

+ Khu vùc Xu©n Th¸i: 88 ®iÓm

I.5/ Ph­¬ng ph¸p lÊy, gia c«ng vµ ph©n tÝch c¸c lo¹i mÉu .


  • C«ng t¸c lÊy mÉu .

- LÊy mÉu côc lé tr×nh: 791mÉu.

- LÊy mÉu th¹ch häc: 38 mÉu.

- LÊy mÉu r·nh: 403 mÉu.


  • C«ng t¸c gia c«ng mÉu: MÉu sau khi lÊy vÒ ®­îc gia c«ng theo quy tr×nh gia c«ng mÉu. MÉu ®­îc göi ®i ph©n tÝch t¹i XÝ nghiÖp ph©n tÝch thÝ nghiÖm- Liªn ®oµn B§§C MiÒn B¾c - Hµ Néi.

  • Ph©n tÝch mÉu.

Ph©n tÝch mÉu ho¸:

+ 2 chØ tiªu: Fe tæng l­îng; Mn: 270 mÉu

+ 7 chØ tiªu: Fe tæng l­îng, Mn; Pb; Zn; As; P;S : 60 mÉu.

- Ph©n tÝch mÉu th¹ch häc: 5 mÉu.I.6/ C«ng t¸c v¨n phßng, tæng kÕt b¸o c¸o kh¶o s¸t, ®iÒu tra, lËp quy ho¹ch.

Qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®· ®­îc cËp nhËt qua s¬ ®å tµi liÖu thùc tÕ vµ nhËt ký lé tr×nh, nhËt ký c«ng tr×nh. Sau ®ã ®­îc Héi ®ång nghiÖm thu cña Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng tiÕn hµnh kiÓm tra ®¸nh gi¸, nghiÖm thu vµ ®· kÕt luËn ®ñ ®iÒu kiÖn lËp b¸o c¸o tæng kÕt.

Tµi liÖu thùc tÕ sau nghiÖm thu vµ kÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c lo¹i mÉu ®· ®­îc sö dông ®Ó tæng hîp viÕt b¸o c¸o, thµnh lËp s¬ ®å, biÓu b¶ng theo quy ®Þnh cña quy ph¹m chuyªn ngµnh.

B¶ng tæng hîp khèi l­­îng

B¶ng 1


STT

H¹ng môc c«ng tr×nh

§¬n vÞ

Khèi l­­îng

Chªnh

lÖch

Phª duyÖt

Thùc hiÖn

I

1

2Lé tr×nh ®iÒu tra kho¸ng s¶n

- Tû lÖ :1/ 25 000

- Tû lÖ: 1/ 10 000

Km2

Km2

60

3,0


62,9


3,4

+ 2,9


+ 0,4

II

1

2Thi c«ng c«ng tr×nh khai ®µo

- Hµo


- GiÕng

m3

m

480


30

488,8


30

+ 8.8


0,0

III

1

23

Tr¾c ®Þa

- §o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh 1: 10 000

- ChuyÓn vÞ trÝ CT tõ b¶n ®å ra thùc ®

+ Thø yÕu:

+ Chñ yÕu:

- ChuyÓn vÞ trÝ CT tõ thùc ® lªn B§:

+ Thø yÕu:.

+ Chñ yÕu:


Km2


§iÓm

§iÓm
§iÓm

§iÓm

3,0
120

42
120

42

3,4
123

42
123

42

+ 0,4
+ 3,0

0,0
+ 3,0

0,0


IV

1

2LÊy mÉu

- Th¹ch häc

- MÉu r·nh

MÉu


MÉu

20

360


38

403


+18


+ 43

V

1

2Ph©n tÝch mÉu

- Th¹ch häc

- MÉu ph©n tÝch ho¸:

+ 2 chØ tiªu: Fe tæng l­­îng;Mn.

+7 chØ tiªu: Fe tæng l­­îng; Mn;Pb;Zn; As; P;S.

MÉu
MÉu

MÉu

5
250

60

5
270

60

0,0
+ 20,0

0,0


II- C«ng t¸c tÝnh tr÷ l­îng vµ dù b¸o tµi nguyªn kho¸ng s¶n.

C«ng t¸c tÝnh tr÷ l­îng vµ dù b¸o tµi nguyªn kho¸ng s¶n ®­îc thùc hiÖn cho 3 nhãm ®èi t­îng: Nhãm má t×m kiÕm chi tiÕt- Thuéc nhãm má tÝnh tr÷ l­îng: 2 má; Nhãm má ®iÒu tra- Thuéc nhãm má dù b¸o tµi nguyªn kho¸ng s¶n: 38 ®iÓm má; Nhãm má thèng kª tõ tµi liÖu ®iÒu tra, th¨m dß- Thuéc nhãm má thèng kª ®¸nh gi¸ l¹i tr÷ l­îng gåm: 14 ®iÓm má. Qu¸ tr×nh tÝnh tr÷ l­îng vµ dù b¸o tµi nguyªn kho¸ng s¶n tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau ®©y:II.1- ChØ tiªu tÝnh tr÷ l­­îng

Trong qu¸ tr×nh tÝnh tr÷ l­îng vµ tµi nguyªn dù b¸o ®­îc ¸p dông chØ tiªu c«ng nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 56/2000/Q§-BCN, ngµy 22/09/2000 cña Bé tr­ëng Bé C«ng NghiÖp bao gåm:

- Hµm l­­îng Fe thÊp nhÊt: 23%.

- ChiÒu dµy khai th¸c nhá nhÊt: 1m.

- Hµm l­­îng Al2 O3 + SiO2 cao nhÊt: 25%.

- Hµm l­îng P cao nhÊt: 0,25 %.

- Hµm l­­îng S, Pb, Zn, As, Cu mçi lo¹i cao nhÊt: 0,1%.

C¸c chØ tiªu trªn ®­îc sö dông ®Ó tÝnh tr÷ l­îng cho tõng khèi tÝnh (Th©n quÆng), tõ ®ã tÝnh tr÷ l­îng quÆng s¾t chung cho c¶ má. Trong ®ã:

- Tr÷ l­îng quÆng s¾t dïng cho luyÖn kim c¨n cø vµo chØ tiªu hµm l­îng trung b×nh cña khèi tÝnh (Th©n quÆng) trong 2 tr­êng hîp sau:

+ QuÆng gèc- Hµm l­îng s¾t >42%(T­¬ng ®­¬ng hµm l­îng Fe203 60%)

+ QuÆng l¨n qua s¬ tuyÓn - Hµm l­îng s¾t >42%.

- Tr÷ l­îng quÆng s¾t lµm phô gia xi m¨ng lµ phÇn tr÷ l­îng cßn l¹i sau khi trõ ®i tr÷ l­îng luyÖn kim.II.2- Quy ®Þnh ph©n cÊp tr÷ l­îng vµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n r¾n

C¨n cø quyÕt ®Þnh sè: 06/2006/ Q§- BTNMT, ngµy 07/06/2006 cña Bé tr­ëng Bé Tµi nguyªn & M«i tr­êng, vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp tr÷ l­îng vµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n r¾n.II.3- Ph­­¬ng ph¸p tÝnh tr÷ l­­îng .

Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña th©n kho¸ng vµ møc ®é biÕn ®æi vÒ hµm l­­îng ®Ó lùa chän c¸c ph­­¬ng ph¸p tÝnh tr÷ l­­îng cho phï hîp. Trong ph¹m vi nghiªn cøu cña dù ¸n, nhãm ®èi t­îng nghiªn cøu cã ph¹m vi dao ®éng rÊt lín, nªn cã nhiÒu ®Æc ®iÓm cÊu t¹o rÊt kh¸c nhau. Do ®ã trong tÝnh to¸n ®· ¸p dông c¶ 2 ph­¬ng ph¸p tÝnh tr÷ l­îng: Ph­¬ng ph¸p mÆt c¾t vµ ph­¬ng ph¸p khèi ®Þa chÊt. Khi lùa chän ph­¬ng ph¸p nµy sÏ dïng ph­¬ng ph¸p kia ®Ó kiÓm tra ®èi s¸nh vµ ng­îc l¹i.11.3.1/ Ph­¬ng ph¸p khèi ®Þa chÊt

§èi víi nh÷ng th©n kho¸ng cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, mang tÝnh ®ång nhÊt cao khi tÝnh tr÷ l­îng sÏ ¸p dông ph­¬ng ph¸p khèi ®Þa chÊt.

C¨n cø vµo ph­¬ng ph¸p tÝnh tr÷ l­îng b»ng khèi ®Þa chÊt (kÕt hîp kiÓm tra b»ng ph­¬ng ph¸p mÆt c¾t), c¸c chØ tiªu khoanh nèi th©n quÆng, sö dông nguyªn t¾c néi- ngo¹i suy, lËp b×nh ®å tÝnh tr÷ l­îng vµ mÆt c¾t tÝnh tr÷ l­îng ®Ó tÝnh tr÷ l­îng vµ tµi nguyªn dù b¸o.

¸p dông c«ng thøc:Q = S x mtb x Dtb x K. Trong ®ã:

- Q : Tr÷ l­­îng má, ®¬n vÞ tÝnh b»ng tÊn- S : DiÖn tÝch khèi tÝnh, ®¬n vÞ tÝnh b»ng m2

- Dtb : Tû träng trung b×nh, ®¬n vÞ tÝnh b»ng tÊn / m3

- mtb : ChiÒu dµy trung b×nh khèi tÝnh, ®¬n vÞ tÝnh b»ng m.

- K : HÖ sè thu håi ( Hµm suÊt ®èi víi quÆng l¨n), tÝnh b»ng %.11.3.2/ Ph­¬ng ph¸p mÆt c¾t ®Þa chÊt

§èi víi nh÷ng th©n kho¸ng cã cÊu t¹o phøc t¹p, mang tÝnh ®íi kho¸ng ho¸ cã sù thay ®æi nhiÒu vÒ h×nh th¸i th× ¸p dông ph­¬ng ph¸p mÆt c¾t ®Þa chÊt vµ ¸p dông c«ng thøc:Q = V x Dtb x k (TÊn). Trong ®ã:

- Q : Tr÷ l­­îng má, ®¬n vÞ tÝnh b»ng tÊn- V : ThÓ tÝch khèi tÝnh, ®¬n vÞ tÝnh b»ng m3

- Dtb : Tû träng trung b×nh, ®¬n vÞ tÝnh b»ng tÊn / m3

- K : HÖ sè thu håi ( Hµm suÊt ®èi víi quÆng l¨n), tÝnh b»ng %.

II.4 - X¸c ®Þnh ranh giíi c¸c khèi tÝnh tr÷ l­­îng

X¸c ®Þnh ranh giíi biªn c¸c khèi tÝnh tr÷ l­­îng dùa vµo ph­­¬ng ph¸p ngo¹i suy bËc nhÊt gi÷a hai c«ng tr×nh gÆp quÆng ®¹t hµm l­îng vµ kh«ng gÆp quÆng ®¹t hµm l­îng. Ranh giíi khèi tÝnh ®­îc x¸c ®Þnh b»ng 1/2 kho¶ng c¸ch gi÷a 2 c«ng tr×nh gÆp quÆng tr­íc ®ã.

Ranh giíi d­íi khèi tÝnh tr÷ l­îng ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c tr­êng hîp sau: NÕu c«ng tr×nh khèng chÕ lµ c«ng tr×nh giÕng ®é s©u < 15 m, mÉu ®¸y giÕng ®¹t hµm l­îng th× ranh giíi tÝnh tr÷ l­îng x¸c ®Þnh b»ng 1/2 ®é s©u c«ng tr×nh ®ã, nÕu kh«ng gÆp quÆng ®¹t hµm l­îng th× ranh giíi tÝnh tr÷ l­îng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng 1/2 chiÒu dµi mÉu ®¹t hµm l­îng tr­íc ®ã. NÕu c«ng tr×nh khèng chÕ ®é s©u lµ c«ng tr×nh hµo < 5m mÉu ®¸y hµo ®¹t hµm l­îng, th× ranh giíi tÝnh tr÷ l­îng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng 2 lÇn ®é s©u cña hµo, nÕu mÉu kh«ng ®¹t hµm l­îng th× ranh giíi tÝnh tr÷ l­îng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng 1/2 chiÒu dµi mÉu ®¹t hµm l­îng tr­íc ®ã. Ngoµi ra ®Ó x¸c ®Þnh ranh giíi d­íi tÝnh tr÷ l­îng chóng t«i cßn ph¶i liªn hÖ víi c¸c má cã cïng nguån gèc trong vïng, ®èi s¸nh víi c¸c tµi liÖu ®Þa vËt lý ®· nghiªn cøu tr­íc ®ã.

III- KÕt qu¶ tÝnh tr÷ l­îng má vµ tµi nguyªn dù b¸o

C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra, ®¸nh gÝa chÊt l­îng tr÷ l­îng má ®­îc tr×nh bÇy cô thÓ theo 4 b¸o c¸o ®iÒu tra ®i kÌm, chóng t«i tæng hîp kÕt qu¶ tr÷ l­îng theo 3 nhãm ®èi t­îng nh­ sau:

- Nhãm má tÝnh tr÷ l­îng lµ nhãm má, ®iÓm quÆng ®­îc dù ¸n ®iÒu tra ë møc t×m kiÕm- ®¸nh gi¸ : 2 má.

- Nhãm má tÝnh tµi nguyªn dù b¸o gåm 38 ®iÓm má. Trong ®ã:

+ Nh÷ng má, ®iÓm má ®· ®­îc ®iÒu tra ë møc kh¶o s¸t, t×m kiÕm tr­íc ®©y nay ®iÒu tra ®¸nh gi¸ l¹i: 19 ®iÓm má

+ Nh÷ng má, ®iÓm má míi ph¸t hiÖn, ®­îc ®iÒu tra ®¸nh gi¸: 19 ®iÓm má

- Nhãm má ®· ®­îc t×m kiÕm, th¨m dß tr­íc ®©y nay dù ¸n tæng hîp vµ ®¸nh gi¸ tr÷ l­îng cßn l¹i xÕp vµo nhãm má ®¸nh gi¸ tr÷ l­îng: 14 ®iÓm má.

III.1- KÕt qu¶ tÝnh tr÷ l­îng má

Qu¸ tr×nh ®iÒu tra thÊy r»ng 2 ®iÓm quÆng s¾t: T­îng S¬n- N«ng Cèng vµ Xu©n Th¸i, huyÖn Nh­ Thanh tuy ch­a ®­îc ph¸t hiÖn ®Ó ®iÒu tra, th¨m dß nh­ng rÊt cã triÓn väng, dù ¸n ®· tæ chøc ®iÒu tra ë møc t×m kiÕm. C¨n cø vµo b¸o c¸o t×m kiÕm quÆng s¾t th«n ThÞ Long x· T­îng S¬n-N«ng Cèng vµ b¸o c¸o t×m kiÕm quÆng s¾t x· Xu©n Th¸i- Nh­ Thanh- Thanh Ho¸ (KÌm theo 2 b¸o c¸o t×m kiÕm riªng), kÕt qu¶ ®­îc thÓ hiÖn t¹i b¶ng tæng hîp sau:: userfiles -> FCKEditor -> File
userfiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
userfiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
userfiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
userfiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
File -> 200 CÂu hỏI/ĐÁp về MÔi trưỜng là gì?
File -> KẾ hoạch hưởng ứng các hoạt động “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013”
File -> Phụ lục danh mục một số MẪu bản khai, quyếT ĐỊNH, giấy phép và ĐƠN ĐỀ nghị SỬ DỤng trong hoạT ĐỘng hàng hảI
File -> Ủy ban nhân dân tỉnh (THÀnh phố) SỞ TÀi nguyên và MÔi trưỜng tỉnh (THÀnh phố) ghi chú ĐIỂm toạ ĐỘ ĐỊa chíNH


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương