UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 566/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.15 Kb.
#23147

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 566/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSơn La, ngày 15 tháng 3 năm 2016.QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Cắm mốc biên giớiCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống quốc gia biên giới Việt Nam - Lào;

Căn cứ Quyết định số 10/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với người trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 258/TTr-SNV ngày 15 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công ông Lò Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo cắm mốc Biên giới tỉnh Sơn La thay ông Lò Mai Kiên, chuyển công tác khác.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Ngoại vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, biên giới và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh;

- Như Điều 2;

- Lãnh đạo VP, phòng KT, TH

- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, NC, D30b.CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm ngọc MinhКаталог: congbao.nsf
congbao.nsf -> TỈnh sơn la số: 1739/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Số: 1188/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubnd
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN

tải về 9.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương