UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích20.2 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1115/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 5 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và

Trung tâm dạy nghề huyện Sông Mã


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của liên bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ về việc hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 363/TTr-SNV ngày 21 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề huyện Sông Mã thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Sông Mã, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Tổ chức, hoạt động của Trung tâm thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục, Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của liên bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ về việc hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các quy định của pháp luật có liên quan.Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của liên bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ về việc hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các quy định của pháp luật có liên quanĐiều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Có trách nhiệm bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, công chức, viên chức và người lao động từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã về UBND huyện Sông Mã quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Sở Nội vụ

Có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chuyển số lượng người làm việc hiện có tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã sau khi sáp nhập và điều động toàn bộ công chức, viên chức và nhân viên của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã.

3. Sở Tài chính

Có trách nhiệm đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã theo quy định của pháp luật.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã

- Ban hành quyết định có liên quan về nhân sự của Trung tâm dạy nghề, điều động công chức, viên chức về Trung tâm. Tiếp nhận, phân công công tác cho viên chức của Trung tâm Giáo dục thường xuyên về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tiến hành bàn giao cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, tài chính, nhân sự, hồ sơ, sổ sách có liên quan của Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể về việc ban giao Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã theo quy định. Trong quá trình thực hiện chú ý công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Trung tâm sau khi sáp nhập phải hoạt động đồng bộ và có hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; Quyết định số 1128/QĐ-UB ngày 14 tháng 8 năm 1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Như Điều 5;

- Lãnh đạo VP, phòng TH, KGVX;

- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, NC, D20b.


CHỦ TỊCH


(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh: congbao.nsf -> 4c577b2e19f4a39d4725779800118466
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> TỈnh sơn la số: 1069/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> TỈnh sơn la số: 1893/2006/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> TỈnh sơn la –––––––– Số: 612/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương