UỶ ban nhân dân tỉnh quảng trịtải về 27.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích27.73 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊSố: 952/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 06 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh xét giao trực tiếp do Sở Công Thương đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 24/TTr-SKHCN ngày 27 tháng 4 năm 2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh đặt hàng xét giao trực tiếp thực hiện năm 2016 (chi tiết tại các phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thông báo nội dung các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ và tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt thuyết minh và Tổ thẩm định nội dung và kinh phí nhiệm vụ nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NN.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Quân ChínhDANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH ĐẶT HÀNG ĐỂ XÉT GIAO TRỰC TIẾP

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Sản phẩm dự kiến đạt được

Thời gian thực hiện

Phương thức tổ chức thực hiện

Hình thức nhiệm vụ

1

2

3

4

5

6

7

1

Khảo sát, đánh giá nhu cầu vận chuyển tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp (các mặt hàng chủ yếu) và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đề xuất được hệ thống các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ Logistics để thúc đẩy thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Hệ thống các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ Logistics để thúc đẩy thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2016

Xét giao trực tiếp cho:

Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị.Đề án khoa học.

2

Điều tra, đánh giá năng lực sản xuất của các doanh nghiệp chế biến gỗ và đề xuất nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành công nghiệp sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh đến 2025.

Đề xuất được hệ thống các giải pháp tăng năng lực sản xuất tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Quảng Trị.

- Đánh giá được thực trạng năng lực sản xuất của các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Hệ thống các giải pháp tăng năng lực sản xuất tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Quảng Trị.2016

Xét giao trực tiếp cho:

Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị.Đề án khoa học.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương