UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 537/2000/QĐ -ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 41.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích41.26 Kb.
#22816


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Số:537/2000/QĐ -UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng hới, ngày 17 tháng 4 năm 2000


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc bố trí vốn hỗ trợ đường điện năm 2000


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg, ngày 29/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 201/2000/QĐ-UBND, ngày 18/2/2000 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 2000 thuộc nguồn ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh khoá 14 kỳ họp thứ 2 về phương hướng nhiệm vụ năm 2000;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư số 110/TT-KHĐT-XDCB, ngày 31/3/2000,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay giao chỉ tiêu vốn hỗ trợ đường điện năm 2000 cho các huyện, xã với tổng số tiền: 4.500 triệu đồng (theo biểu chi tiết kèm theo) (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

- Nguồn vốn: Trích nguồn vốn ngân sách đã bố trí XDCB tại Quyết định số 201/2000/QĐ-UBND, ngày 18/2/2000 của UBND tỉnh.Điều 2: Các ngành, các địa phương căn cứ chỉ tiêu được giao, kết hợp với các nguồn vốn, huy động thêm vốn dân, hợp tác xã để thực hiện, phát huy hiệu quả, sớm đưa điện phục vụ nhân dân.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Ban ngành, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã có công trình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:


- TT UBND tỉnh;

- Như điều 3;- Lưu.

TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)Phan Lâm PhươngKẾ HOẠCH BỐ TRÍ VỐN ĐIỆN NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số 537/2000/QĐ-UBND, ngày 17/4/2000

của UBND tỉnh Quảng Bình)
Đơn vị tính: triệu đồng
TT
DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Vốn theo dự án duyệt

Đã bố trí đến 31/12/99

Kế hoạch năm 2000
Chủ đầu tư
Tổng số


4.500
a

Công trình chuyển tiếp


1.100
1

Đường điện Kim-Văn-Trường Thuỷ

Lệ Thuỷ


3.200

1.659

400

UBND H.Lệ Thuỷ

2

Đường điện Yên Hoá

Minh Hoá


1.260

780

200

UBND xã Yên Hoá

3

Đường điện Quảng Đông

Q.Trạch


1.740

550

300

UBND xã Q.Đông

b

Công trình xây dựng mới3.400
1

Đường điện xã Hoà Trạch

Bố Trạch


1.700

-

400

UBND H.Bố Trạch

2

Đường điện Xuân Ninh (T.Phúc Mỹ - Xuân Dục)

Q.Ninh


600
300

UBND xã Xuân Ninh

3

Đường điện xã Thái Thuỷ

Lệ Thuỷ


1.400
500

UBND X. Thái Thuỷ

4

Đường điện 0,4 KV xã Phù Hoá

Q.Trạch


480
200

UBND xã Phù Hoá

5

Đường điện xã Dân Hoá đi Cha Lo (vốn JBIC)

Minh Hoá
1.500

Sở Công nghiệp

6

Đường điện xã Đức Hoá

Tuyên Hoá


850

200

300

UBND xã Đức Hoá

7

Đường điện Lê Hoá

Tuyên Hoá


-

-

200

UBND xã Lê Hoá

Каталог: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 49/2003/QĐ-ub đồng Hới, ngày 16 tháng 09 năm 2003
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quang bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1021/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1051 /QĐ-ub
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 41.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương