UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 493 /QĐ-ubtải về 9.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.63 Kb.
#21922

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUẢNG BÌNH


-------------

Số: 493 /QĐ-UB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------

Đồng Hới, ngày 12 tháng 5 năm 1997
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Về việc giao nhiệm vụ quy hoạch khu

dân cư vùng đồng bào dân tộc
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Chỉ thị số 339/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 6 năm 1996 về việc quy hoạch dân cư, tăng cường cơ sở hạ tầng, sắp xếp sản xuất ở vùng dân tộc và miền núi;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban dân tộc miền núi;

- Xét Tờ trình số 05 ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Ban Dân tộc và miền núi tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao trách nhiệm cho Ban dân tộc và miền núi chủ trì thực hiện quy hoạch khu dân cư vùng đồng bào dân tộc trong tỉnh đến năm 2010 trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong năm 1997. Kinh phí lập quy hoạch lấy trong nguồn định canh định cư tỉnh đã bố trí theo Quyết định số 162/ QĐ – UB.

Điều 2: Ban dân tộc và miền núi theo nhiệm vụ quyền hạn của mình giao nhiệm vụ cho các chủ dự án định canh định cư, phối hợp với ban, ngành liên quan của huyện để điều tra quy hoạch dân cư đồng bào dân tộc từng huyện phục vụ cho quy hoạch chung toàn tỉnh.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban dân tộc miền núi, Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- UB Dân tộc miền núi;

- Lưu VP.TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH


(Đã ký)
PHẠM PHƯỚC


Каталог: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 49/2003/QĐ-ub đồng Hới, ngày 16 tháng 09 năm 2003
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quang bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1021/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1051 /QĐ-ub
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 9.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương