UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1051 /QĐ-ubtải về 9.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.65 Kb.
#3122

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUẢNG BÌNH


-------------

Số: 1051 /QĐ-UB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------

Đồng Hới, ngày 27 tháng 8 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Về việc quy định giá đền bù giải tỏa mặt bằng

thi công các công trình thuộc dự án ARCD
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính vật giá Quảng Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án ARCD tại Tờ trình số 135 ngày 25/8/1997 về việc đề nghi áp dụng giá đền bù giải tỏa mặt bằng thi công các công trình thuộc dự án ARCD,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay quy định giá đền bù tài sản trong diện giải tỏa mặt bằng thuộc các công trình đầu tư xây dựng của dự án ARCD được áp dụng mức giá đền bù theo Quyết định số 668/ QĐ – UB ngày 01/7/1996 của UBND tỉnh.

Điều 2: Nguồn kinh phí dùng để đền bù trên được lấy từ nguồn kinh phí của chương trình dự án.

Điều 3: Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Ban quản lý Dự án ARCD, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các hộ gia đình nằm trong quy hoạch có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu .


TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH


(Đã ký)
PHẠM PHƯỚC


Каталог: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 49/2003/QĐ-ub đồng Hới, ngày 16 tháng 09 năm 2003
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quang bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1021/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 9.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương