UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1024/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 23.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích23.56 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


QUẢNG BÌNH


Số: 1024/QĐ-UB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 24 tháng 9 năm 1996QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v Cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân mỗi cấp, ngày 03/7/1996;

Căn cứ Thông báo số 304/LĐ-TBXH-VL ngày 2/9/1996 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo chỉ tiêu vốn vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm năm 1996 cho tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Thông tư Liên bộ số 06/TT-LB ngày 12/5/1993 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước. Hướng dẫn bổ sung về chính sách cho vay vốn đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo dự án nhỏ giải quyết việc làm tỉnh,


QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phê duyệt 742 dự án nhỏ vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm với tổng số vốn là 2.903,5 triệu đồng bằng nguồn vốn thu hồi, thu hút 2.975 lao động (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các chủ dự án có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả thanh toán vốn và lãi cho Nhà nước đúng thời hạn quy định chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng và bảo tồn vốn vay theo quyết định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3 : Kho bạc tỉnh có trách nhiệm làm thủ tục cho vay vốn với chủ dự án theo quy định hiện hành. Tạo điều kiện thuận lợi cho chủ dự án vay vốn tham gia giám sát quá trình thực hiện dự án chịu trách nhiệm thu hồi vốn và lãi vay đúng tiến độ.

Điều 4: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Cục trưởng cục Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các ban ngành liên quan và chủ dự án chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :


- Như điều 4;

- TVTU;


- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Lưu VT, TM, VX.TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Văn KhẩnBIỂU TỔNG HỢP DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ


QUỐC GIA
Giải quyết việc làm từ đầu năm đến tháng 8 năm 1996

(bằng nguồn vốn thu hồi)
(Theo Quyết định số 1024/QĐ-UB ngày 24/9/1996

của Uỷ ban nhân dân tỉnh)TT

Tiêu thức

Dự án


Vốn

(triệu đồng)

Lao động thu hút

1

2

34

5

67

8


Dự án cấp tỉnh

UBND huyện Minh Hoá

UBND huyện Tuyên Hoá

UBND huyện Quảng Trạch

UBND huyện Bố Trạch

UBND huyện Quảng Ninh

UBND huyện Lệ Thủy

UBND thị xã Đồng Hới4

15

1592

298


44

138


136

330

87

203743

537,5


173

323


507

135

30

317815

301


75

575


547
Tổng cộng

742

2.903,5

2.795


: vbpq -> vbpq qb.nsf -> e52e33ef82896c3b47256f960028edba
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1137/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> HĐnd tỉnh quảng bình cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam uỷ ban nhân dâN Độc lập Tự do Hạnh phúc
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 12/2008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 668/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Quy định phạm VI bảo vệ đê điều
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
e52e33ef82896c3b47256f960028edba -> V/v Quy định danh mục các loài cây mục đích, đối tượng rừng và tiêu chí
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương