UỶ ban nhân dân tỉnh lạng sơn số: 1781 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích10.51 Kb.
#11250

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN


Số: 1781 /QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 05 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt Danh mục dự án gọi vốn đầu tư

vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 123/TTr-SKHĐT ngày 29/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án gọi vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 như biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 06/07/2011 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án gọi vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục dự án vận động thu hút nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hỗ trợ khác vào tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC (b/c);

- Văn phòng Chính phủ (b/c);

- BT, PBTTT Tỉnh ủy (b/c);

- Các Ban XD đảng tỉnh;

- TT. HĐND tỉnh;

- MTTQ, các Đoàn thể Tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- PVP, TH, KTTH, KTN;- Lưu: VT, VCS.

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình
tải về 10.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương