UỶ ban nhân dân tỉnh lai châUtải về 18.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích18.93 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU


Số: 1620/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 02 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Giống Nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ pháp lệnh giống cây trồng ngày 05/4/2005 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thuỷ sản đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 08-TB/TU ngày 20/10/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Giống Nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu.

1. Địa điểm: Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

2. Hình thức pháp lý: Trung tâm Giống Nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật

3. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng: Thực hiện khảo nghiệm, ứng dụng, bảo tồn, sản xuất và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

* Nhiệm vụ:

- Trực tiếp tổ chức và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới và khảo nghiệm, tuyển chọn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

- Lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen của một số giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hiếm.

- Phối hợp tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, các đề án, dự án về phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia bình tuyển, chọn lọc giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

- Tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

- Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước để nghiên cứu, ứng dụng về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

- Quản lý tổ chức, biên chế và tài sản, tài chính được giao đúng thẩm quyền phân cấp theo quy định của sở và của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 2. Tổ chức bộ máy và biên chế.

a. Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm:

- Ban lãnh đạo gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

- 02 Phòng chuyên môn:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp

+ Phòng Kỹ thuật - Sản xuất - Kinh doanh

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

b. Biên chế:

Trung tâm Giống Nông nghiệp được giao 19 biên chế (năm 2011 được bố trí 12 biên chế).

Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, viên chức của Trung tâm phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch viên chức nhà nước theo quy địnhĐiều 3. Giao cho Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp xây dựng chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm để tổ chức thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Khắc Chử

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương