UỶ ban nhân dân tỉnh hoà BÌnh số: 1170/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích19.34 Kb.
#22490

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HOÀ BÌNH

Số: 1170/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày 19 tháng 8 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện

Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính

và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Hòa Bình


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”;

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2012-2015;

Thực hiện Công văn số 4087/BCĐDA513 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo Triển khai Dự án 513, Bộ Nội vụ về việc ý kiến của Ban Chỉ đạo sau Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án 513;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1411/TTr-SNV ngày 13/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi tắt là: Ban Chỉ đạo Dự án 513); gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Trưởng Ban: Ông Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Viết Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực;

- Ông Trần Đức Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

3. Các Ủy viên:

- Ông Nguyễn Văn Tỵ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Trần Thế Kỳ, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Hà Tất Đạt, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ông Bùi Lê Thanh, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ; Ủy viên kiêm Thư ký.

Thành viên Ban Chỉ đạo Dự án 513 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban phân công.Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Dự án 513

1. Ban Chỉ đạo Dự án 513 là tổ chức giúp việc cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Xây dựng kế hoạch, thiết kế kỹ thuật - dự toán, dự toán chi tiết kinh phí đảm bảo nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án 513 theo tiến độ kế hoạch hàng năm.

3. Tổ chức lựa chọn đơn vị thi công các hạng mục công việc của Dự án 513 theo Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt.

4. Phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương và địa phương liên quan tổ chức hội nghị hiệp thương, đề xuất phương án xác định tuyến địa giới hành chính cấp tỉnh còn vướng mắc, tồn tại.

5. Chỉ đạo các huyện, thành phố hiệp thương, thống nhất tuyến địa giới hành chính có vướng mắc, tồn tại. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

6. Tổ chức các Hội nghị ký kết pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp.

7. Tổ chức nghiệm thu hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính các cấp theo quy định.

8. Tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện Dự án, để Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ theo quy định.

9. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc và hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513, Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ của Dự án tại mỗi địa phương. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được trưng dụng cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các văn bản do Trưởng Ban ký thì sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh; các văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký thì sử dụng con dấu của Sở Nội vụ.

11. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513; được sử dụng tài khoản và con dấu của Sở Nội vụ để hoạt động.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Hòa Bình.

Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có chức năng liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang


tải về 19.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương