UỶ ban nhân dân tỉnh h­­Ưng yêNtải về 12.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích12.68 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH H­­ƯNG YÊN

__________________

Số: 2092/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________________________

Hưng Yên, ngày 27 tháng 10 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3.2 Điều 3 Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hưng Yên

____________________________________
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 59/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới;

Căn cứ Quyết định số 4455/2002/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2002 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm về quản lý, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 534/TTr-SNV ngày
19/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3.2 Điều 3 Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hưng Yên như sau:

“3.2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

a) Phòng Hành chính - Tài vụ.

b) Phòng Kỹ thuật đăng kiểm.

c) Cơ sở kiểm định số 01 và Cơ sở kiểm định số 02: Hoạt động độc lập về chuyên môn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới; mỗi cơ sở có con dấu riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở kiểm định số 01:

+ Trụ sở: xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

+ Con dấu: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 89-01S;

+ Lãnh đạo Trung tâm phụ trách: Giám đốc Trung tâm.

- Cơ sở kiểm định số 02:

+ Trụ sở: xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

+ Con dấu: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 89-02S;+ Lãnh đạo Trung tâm phụ trách: Phó Giám đốc Trung tâm.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Doãn Thế CườngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương