UỶ ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 1034/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 28.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích28.35 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN
Số: 1034/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS trực thuộc Sở Y tế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2006;

Căn cứ Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT ngày 05/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 265/TTr-SNV ngày 12/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh nhiệt đới trên địa bàn tỉnh. Trung tâm chịu sự chỉ đạo toàn diện của Sở Y tế và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh nhiệt đới của tỉnh trên cơ sở chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và tình hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền;

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV;

3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; huy động gia đình, cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia phòng, chống HIV/AIDS;

4. Giám sát HIV/AIDS/STI, xét nghiệm HIV; tư vấn cho người nhiễm HIV; công tác chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, an toàn truyền máu và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác theo quy định;

5. Tổ chức điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Y tế.

6. Triển khai các biện pháp cách ly, cấp cứu, điều trị các bệnh nhiệt đới gây dịch: Bệnh nhân AIDS nặng, Nhiễm Lao/HIV, Viêm gan B, C; dịch bệnh nguy hiểm; bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa,...; chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho các khoa truyền nhiễm, kiểm soát các bệnh dịch nguy hiểm của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; tham gia khống chế và dập tắt các ổ dịch bệnh trong cộng đồng.

7. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, các bệnh nhiệt đới;

8. Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, bệnh nhiệt đới theo kế hoạch của địa phương và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;

9. Làm đầu mối quản lý và tổ chức triển khai thực hiện dự án phòng, chống HIV/AIDS, các bệnh nhiệt đới, các dự án liên quan và các dự án quốc tế được giao theo đúng quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng thuốc vật tư theo đúng các quy định của Bộ Y tế và các dự án quốc tế.

10. Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các chế độ thống kê báo cáo theo đúng quy định của pháp luật;

11. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về phòng, chống HIV/AIDS, bệnh nhiệt đới trên địa bàn tỉnh;

12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm;

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các phòng chức năng gồm:

+ Phòng Kế hoạch tài chính;

+ Phòng Tổ chức hành chính.

- Các khoa chuyên môn gồm:

+ Khoa Truyền thông, can thiệp và huy động cộng đồng;

+ Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI;

+ Khoa Tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS;

+ Khoa điều trị Methadone;

+ Khoa điều trị các Bệnh nhiệt đới;

+ Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.3. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng số biên chế của Sở Y tế được UBND tỉnh giao hàng năm.

Năm 2013, giao bổ sung cho Trung tâm 05 biên chế trong tổng số biên chế dự phòng của tỉnh.

Việc tuyển dụng, sử dụng viên chức theo quy định hiện hành của pháp luật và của UBND tỉnh.Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 18/6/2008, Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Y tế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Văn Thông

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương