UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số : 713 /2000/QĐ-ubtải về 20.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích20.02 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH


Số : 713 /2000/QĐ-UBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HàTĩnh, ngày 05 tháng 5 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc bam hành quy chế trích lập và sử dụng quỹ dự phòng ngân sách các cấp
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND( sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NSNN đã được Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 1998.

- Căn cứ Nghị định 87CP ngày 19 tháng 12 năm 1996; và Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18-7-1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp, quản lý, lập chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18-7-1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán NSNN.

- Căn cứ Nghị quyết ban chấp hành Tỉnh ủy ngày 14-12-1998, Nghị quyết kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIII.

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, sau khi đã thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành theo quyết định này bản Quy chế về trích lập và sử dụng quỹ dự phòng Ngân sách, các khoản chi khác ngân sách ( đã bố trí chi nhưng chưa phân bổ cụ thể cho đối tượng sử dụng) để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá hướng dẫn chi tiết, cụ thể để các cấp, các ngành căn cứ thực hiện

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP/UB.


TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn MạoUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ TRÍCH LẬP, SỬ DỤNG QUỸ DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

VÀ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CÁC CẤP

( Ban hành kèm theo quyết định số 713/2000/QĐ/UB-TM

ngày 05 tháng 5 năm 2000 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Theo quy định tại Điều 9 của Luật ngân sách, điều 5, điều 55 của Nghị định 87/NĐ, Nghị định 51/NĐ của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính trong dự toán thu, chi ngân sách các cấp hàng năm phải bố trí nguồn dự phòng và chi khác ngân sách để xử lý những nhiệm vụ chi mà chưa giao cụ thể được cho từng đơn vị dự toán cũng như các trường hợp đột xuất khác mà chưa kế hoạch hóa được từ đầu năm.

- Dự phòng ngân sách, chi khác ngân sách phải được tổng hợp trong dự toán ngân sách hàng năm và phải được quản lý, sử dụng, quyết toán theo các chế độ tài chính hiện hành. Số chi hàng năm không hết được chuyển bổ sung quỹ dự trữ tài chính và thu khác ngân sách hàng năm.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ1, Hình thành quỹ dự phòng và chi khác ngân sách:

a, Căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua về dự toán ngân sách hàng năm.

b, Các nguồn thu phát sinh ngoài dự toán được bổ sung quỹ dự phòng ngân sách.

Đối với các cấp ngân sách còn lại, sau khi có Nghị quyết của HĐND, UBND cung cấp củng cố quyết định cụ thể để hình thành Quỹ dự phòng, chi khác ngân sách của cấp mình.

2, Nội dung chi Qũy dự phòng, chi khác ngân sách:

a, Khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa và các trường hợp phát sinh nhu cầu chi phí cần thiết chưa được bố trí hoặc bố trí chưa đủ trong dự toán ngân sách được giao.

b, Tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân ngày lễ, tết…

c, Cấp phát, hỗ trợ mua sắm phương tiện, tài sản cho các đơn vị HCSN… khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

d, Bổ sung để xử lý các nhiệm vụ đột xuất do phát sinh công việc do đã sử dụng hết nguồn kinh phí phân bổ mà không thể trì hõan được như, đón đoàn vào, chi đoàn ra, kỷ niệm thành lập…

đ, Hỗ trợ các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn khi được Ủy ban nhân dân cùng cấp giao nhiệm và hỗ trợ khác khi xét thấy cần thiết.

e, Xử lý các nhiệm vụ phát sinh đột xuất khác.

3, Thẩm quyền giải quyết

Đối với Quỹ dự phòng, chi khác ngân sách cấp tỉnh khi có nhu cầu phát sinh. Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá xem xét, tính toán khả năng cân đối ngân sách, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định và phải báo cáo Thường trực HĐND tỉnh biết, đối với mức chi từ trên 200 triệu đồng phải trao đổi thống nhất với Ban Kinh tế ngân sách và Thương trực HĐND trước khi quyết định.4, Chế độ báo cáo

- Định kỳ hàng quý và kết thúc năm kế hoạch cơ quan Tài chính cung cấp có nhiệm vụ tổng hợp, phân loại từng nội dung chi, nguôn chi báo cáo công khai trước HĐND, UBND cùng cấp.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2000. Sở Tài chính – Vật giá hướng dẫn thực hiện.Các cấp, các ngành được sử dụng nguồn dự phòng, chi khác ngân sách co trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp./.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH


: vbpq hatinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số : 1156 QĐ/ub-nl
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Đường Sơn Ninh Sơn Tiến Hương Sơn
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sinh thái và cảnh quan Du lịch
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Bơm điện xã Thạch Hạ huyện Thạch Hà
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1473 QĐ/UB
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương