Uû Ban Nhn Dn TØnh Hµ Namtải về 11.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích11.51 Kb.

Uû Ban Nh©n D©n

TØnh Hµ NamSè: 781/Q§- UBCéng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ Nam, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2005


QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh hµ nam

VÒ viÖc bæ sung thµnh viªn Ban chØ ®¹o

ph¸t triÓn khu du lÞch Tam ChócUû BAN NH¢N D¢N TØNH Hµ NAM

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ®· ®­îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26/11/2003.

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 647/Q§-UB ngµy 22/4/2005 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ Nam vÒ viÖc thµnh lËp Ban chØ ®¹o ph¸t triÓn khu du lÞch Tam Chóc, huyÖn Kim B¶ng, tØnh Hµ Nam.

XÐt tê tr×nh sè 89/ TT-TMDL ngµy 9/5/2005 cña Së Th­¬ng m¹i vÒ viÖc bæ sung thµnh viªn ban chØ ®¹o ph¸t triÓn khu du lÞch hå Tam Chóc.
QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Bæ sung thµnh viªn Ban chØ ®¹o ph¸t triÓn khu du lÞch Tam Chóc, huyÖn Kim B¶ng gåm c¸c «ng, bµ cã tªn sau:

1. ¤ng NguyÔn Xu©n V©n: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh - Uû viªn.

2. Mêi ¤ng D­¬ng §øc Th¾ng: Gi¸m ®èc tr¹i giam Nam Hµ- Uû viªn.
§iÒu 2: C¸c «ng cã tªn t¹i ®iÒu1 thùc hiÖn nhiÖm vô cña Ban chØ ®¹o t¹i QuyÕt ®Þnh sè 647/Q§-UB ngµy 22/4/2005 cña UBND tØnh.
§iÒu 3: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së, ngµnh: Th­¬ng m¹i- Du lÞch, X©y dùng, Tµi nguyªn&M«i tr­êng, KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Tµi chÝnh, C«ng an tØnh, N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, V¨n ho¸-Th«ng tin, UBND huyÖn Kim B¶ng, Tr¹i giam Nam Hµ, c¸c «ng, bµ cã tªn t¹i ®iÒu1vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn: TM. Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ NAM

- Nh­ ®iÒu3. CHñ TÞCH

- L­u VT, TCTM.

Q.2005/QD/ HTC BS 33§inh V¨n C­¬ng
: vbpq hanam.nsf
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq hanam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương