Uû ban nhn dn tØnh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 45.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích45.01 Kb.
#21466Uû ban nh©n d©n tØnh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Thanh Ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 467/2003/Q§-UB Thanh ho¸, ngµy 12 th¸ng 02 n¨m 2003
QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh t¹m thêi vÒ mét sè chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh


Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸
- C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ban hµnh ngµy 21/6/1994;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 132/2000/Q§-TTg ngµy 24/11/2000 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn ngµnh nghÒ n«ng th«n;

- C¨n cø NghÞ quyÕt sè 03 NQ/TU ngµy 04/11/2002 cña Ban th­êng vô TØnh uû Thanh Ho¸ vÒ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, tiÓu thñ c«ng nghiÖp;

- C¨n cø NghÞ quyÕt sè 28/2003/NQ-H§NDK14 cña H§ND tØnh kho¸ XIV kú häp thø 8 ngµy 12/01/2003;

XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc së C«ng nghiÖp Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè 44 TTr/CN ngµy 20/01/2003.QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy ®Þnh t¹m thêi vÒ mét sè chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸.

§iÒu 2. Së C«ng nghiÖp chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Së, Ban, Ngµnh liªn quan, chÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy; ®Þnh kú hµng quý, 6 th¸ng vµ hµng n¨m tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn vµ nh÷ng v­íng m¾c, kiÕn nghÞ b¸o c¸o UBND tØnh.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së, Thñ tr­ëng c¸c Ban, ngµnh cÊp tØnh, Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè, c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc vµ c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn: TM Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- VP ChÝnh phñ (b¸o c¸o); Chñ tÞch

- Bé t­ ph¸p (b¸o c¸o);

- TT TØnh uû, H§ND tØnh (b¸o c¸o);

- Chñ tÞch c¸c Phã chñ tÞch, c¸c uû (§· ký)

viªn UBND tØnh;

- Ch¸nh VP, c¸c phã CVP UBND tØnh;

- C¸c së, Ban, ngµnh cÊp tØnh;

- UBND c¸c huyÖn, TX, TP;

- L­u VT+TH


Ph¹m Minh §oan

Uû ban nh©n d©n TØnh céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

Thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phócThanh Ho¸, ngµy 12 th¸ng 02 n¨m 2003
Quy ®Þnh t¹m thêi

VÒ mét sè chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Hãa

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 467/2003/Q§-UB ngµy 12 th¸ng 02 n¨m 2003 cña UBND tØnh Thanh Ho¸)

Ch­¬ng I

Nh÷ng quy ®Þnh chung§iÒu 1. §èi t­îng vµ ®Þa bµn ¸p dông:

1- §èi t­îng:

Doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ (sau ®©y gäi lµ c¬ së s¶n xuÊt) ë trong vµ ngoµi tØnh ®Çu t­ míi, ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh, thuéc c¸c ngµnh nghÒ d­íi ®©y:

- ChÕ biÕn, b¶o qu¶n n«ng, l©m, thñy s¶n;

- S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gèm, sø, thñy tinh;

- S¶n xuÊt ®å gç, m©y, tre ®an, dÖt, may, c¬ khÝ nhá;

- ChÕ biÕn nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt ngµnh nghÒ;

- S¶n xuÊt ph©n bãn, hãa chÊt;

- S¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ.2. §Þa bµn ®Çu t­:

Khu vùc 1: Thµnh phè Thanh Ho¸, ThÞ x· BØm S¬n, ThÞ x· SÇm S¬n.

Khu vùc 2: C¸c huyÖn: §«ng S¬n, Hµ Trung, HËu Léc, Ho»ng Ho¸, Nga S¬n, N«ng Cèng, Qu¶ng X­¬ng, ThiÖu Ho¸, Thä Xu©n, TÜnh Gia, TriÖu S¬n, VÜnh Léc, Yªn §Þnh.

Khu vùc 3: C¸c huyÖn: Th¹ch Thµnh, CÈm Thuû, Ngäc LÆc, Nh­ Thanh, B¸ Th­íc, Lang Ch¸nh, M­êng L¸t, Nh­ Xu©n, Quan Ho¸, Quan S¬n, Th­êng Xu©n.

§iÒu 2. C¸c c¬ së s¶n xuÊt thuéc ®èi t­îng quy ®Þnh ë kho¶n 1, §iÒu 1 nªu trªn ®­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i khuyÕn khÝch ®Çu t­ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc hoÆc chÝnh s¸ch ­u ®·i cña tØnh quy ®Þnh t¹i ch­¬ng II cña Quy ®Þnh nµy.

Ch­¬ng II

Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ

A - ChÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai:


§iÒu 3. VÒ mÆt b»ng tæ chøc s¶n xuÊt:

- UBND huyÖn, thÞ x·, thµnh phè (sau ®©y gäi chung lµ UBND huyÖn), c¨n cø vµo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn KT-XH, quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp cña ®Þa ph­¬ng vµ cña tØnh, lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt, bè trÝ vÞ trÝ thuËn lîi cho ph¸t triÓn CN-TTCN, giµnh ®Êt x©y dùng c¸c côm c«ng nghiÖp, côm nghÒ. Tr­êng hîp ch­a cã quy ho¹ch sö dông ®Êt th× hµng n¨m vÉn ph¶i lËp kÕ ho¹ch sö dông ®Êt vµ giµnh vÞ trÝ ®Êt thuËn lîi ®Ó gi¶i quyÕt cho c¸c chñ ®Çu t­ cã mÆt b»ng thùc hiÖn dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh.

- §èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt CN-TTCN ®ang sö dông ®Êt æn ®Þnh, kh«ng cã tranh chÊp, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.

- C¬ së s¶n xuÊt cã nhu cÇu mÆt b»ng ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt (kÓ c¶ cho khai th¸c kho¸ng s¶n), UBND x·, huyÖn cã tr¸ch nhiÖm giíi thiÖu, h­íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó doanh nghiÖp thuª mÆt b»ng. Hé cã ®Êt bÞ thu håi ®­îc ®Òn bï theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ ®­îc ­u tiªn tuyÓn dông lao ®éng vµo lµm viÖc t¹i c¬ së s¶n xuÊt (nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn).

Tr­êng hîp ®Êt ®ang sö dông hîp ph¸p, nay chuyÓn sang s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp chñ hé ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt.

§iÒu 4. VÒ tiÒn thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt:

- TiÒn thuª ®Êt: Gi¸ thuª ®Êt lµ møc gi¸ thÊp nhÊt theo khung gi¸ do UBND tØnh quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång thuª ®Êt vµ ®­îc miÔn tiÒn thuª ®Êt trong thêi gian 10 n¨m ®Çu kÓ tõ khi ký hîp ®ång thuª ®Êt vµ gi¶m 50% cho 5 n¨m tiÕp theo (®èi víi c¸c c¬ së thuéc khu vùc 1); ®­îc miÔn hoµn toµn tiÒn thuª ®Êt (®èi víi c¸c c¬ së thuéc khu vùc 2 vµ 3).

- TiÒn chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt: ®­îc miÔn 100% tiÒn chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt cho nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ thuéc khu vùc 3; gi¶m 70% ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ thuéc khu vùc 2; gi¶m 50% ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ thuéc khu vùc 1.

§iÒu 5. VÒ thùc hiÖn thñ tôc thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt:

- Tæ chøc hoÆc c¸ nh©n ph¶i cã ®¬n xin thuª ®Êt theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 132/2000/Q§-TTg ngµy 24/11/2000 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.

Së ®Þa chÝnh, phßng ®Þa chÝnh c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp mÉu vµ h­íng dÉn lµm thñ tôc thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt.

+ Thêi gian lµm thñ tôc ®èi víi nh÷ng ®èi t­îng thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña cÊp huyÖn (hé gia ®×nh, c¸ nh©n, tæ hîp t¸c, hîp t¸c x·) kh«ng qu¸ 15 ngµy.

+ §èi víi nh÷ng ®èi t­îng thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña cÊp tØnh (doanh nghiÖp t­ nh©n, C«ng ty TNHH, C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty hîp danh), trong thêi gian 15 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®­îc hå s¬ hîp lÖ, së §Þa chÝnh ph¶i tr×nh UBND tØnh quyÕt ®Þnh.

§iÒu 6. §Çu t­ c¬ së h¹ tÇng côm CN-TTCN, lµng nghÒ:

- Hµng n¨m c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè chñ ®éng bè trÝ giµnh ®Êt x©y dùng c¸c côm c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp; huy ®éng c¸c nguån vèn tham gia ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng; t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt thuª ®Êt ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh.

- C¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn, ®­îc Chñ tÞch UBND tØnh cho phÐp lµm chñ ®Çu t­ côm c«ng nghiÖp - TTCN. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ chñ tr× phèi hîp víi c¸c ngµnh liªn quan thÈm ®Þnh dù ¸n theo Quy chÕ ®Çu t­ vµ x©y dùng hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh phª duyÖt.

C¸c h¹ng môc h¹ tÇng côm CN- TTCN, bao gåm: hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i; hÖ thèng ®iÖn; hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c; hÖ thèng tho¸t n­íc, sau khi ®­îc phª duyÖt, ®­îc ng©n s¸ch Nhµ n­íc (TW, tØnh, huyÖn) hç trî mét phÇn (theo th«ng t­ sè 79/2001/TT-BTC ngµy 28/9/2001 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 132/TTg ngµy 24/11/2000 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ).

- C¬ së h¹ tÇng trong côm CN - TTCN ®­îc ®Çu t­ tõ nhiÒu nguån vèn hîp ph¸p, kÓ c¶ c¸c nguån vèn vay l·i suÊt thÊp, vèn kÝch cÇu (nÕu cã). C¸c dù ¸n thuéc ®èi t­îng ­u ®·i vµ cã tÝnh kh¶ thi cao ®­îc xem xÐt hç trî mét phÇn kinh phÝ gi¶i phãng mÆt b»ng tõ nguån ng©n s¸ch nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ 30%.

b. ¦u ®·i vÒ tµi chÝnh - tÝn dông:


§iÒu 7. ­u ®·i thùc hiÖn ®Çu t­:
C¸c c¬ së s¶n xuÊt thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®­îc b×nh ®¼ng vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó vay vèn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. Ngoµi ra, nh÷ng dù ¸n s¶n xuÊt thuéc ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i môc 1, §iÒu 1, thu hót trªn 100 lao ®éng (®èi víi khu vùc 1), trªn 70 lao ®éng (®èi víi khu vùc 2), trªn 30 lao ®éng (®èi víi khu vùc 3) cßn ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i sau ®©y:

- §èi víi nh÷ng dù ¸n cã møc ®Çu t­ tõ 100 triÖu trë lªn ®­îc ng©n s¸ch tØnh hç trî 50% kinh phÝ lËp dù ¸n (cÊp sau khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh).

- C¸c dù ¸n ®Çu t­ thuéc lÜnh vùc tØnh khuyÕn khÝch ®­îc bè trÝ ®Ó vay tõ Quü hç trî ph¸t triÓn víi l·i suÊt ­u ®·i. Tr­êng hîp ph¶i vay vèn cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, ®­îc hç trî chªnh lÖch l·i suÊt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc.

- C¸c c¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp thuéc nghÒ s¶n xuÊt chiÕu cãi, ®an l¸t, dÖt, may, sö dông trªn 300 lao ®éng, c¸c ngµnh nghÒ kh¸c sö dông tõ 200 lao ®éng trë lªn, cã ký kÕt hîp ®ång lao ®éng l©u dµi, ®ãng ®ñ BHXH, BHYT vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng­êi lao ®éng theo LuËt Lao ®éng, ®­îc ng©n s¸ch tØnh hç trî 1 lÇn 1 triÖu ®éng cho 1 lao ®éng.

§iÒu 8. ¦u ®·i vÒ thuÕ:

C¸c c¬ së s¶n xuÊt míi ®­îc h­ëng ­u ®·i vÒ thuÕ nh­ sau:

1.ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng (thuÕ VAT):

Trong n¨m thø 2 vµ thø 3 kÓ tõ khi ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu c¬ së s¶n xuÊt nép thuÕ VAT t¨ng so víi n¨m tr­íc th× ®­îc tØnh hç trî 50% sè thuÕ VAT nép t¨ng nãi trªn.

2. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp:

Khu vùc 1: ®­îc hç trî l¹i b»ng 100% sè thuÕ ®· nép trong 3 n¨m ®Çu kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ 50% cho 4 n¨m tiÕp theo;

Khu vùc 2: ®­îc hç trî l¹i b»ng 100% sè thuÕ ®· nép trong 5 n¨m ®Çu kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ 50% cho 6 n¨m tiÕp theo;

Khu vùc 3: ®­îc hç trî l¹i b»ng 100% sè thuÕ ®· nép trong 7 n¨m ®Çu kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ 50% cho 10 n¨m tiÕp theo.

3. ThuÕ nhËp khÈu: ®­îc miÔn thuÕ nhËp khÈu cho sè m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i nhËp ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh thuéc dù ¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc.

4. C¸c nghÖ nh©n, hîp t¸c x·, hiÖp héi më c¸c líp truyÒn nghÒ, d¹y nghÒ cho lao ®éng, ®­îc thu tiÒn häc cña häc viªn trªn nguyªn t¾c tháa thuËn vµ ®­îc miÔn c¸c lo¹i thuÕ trong ho¹t ®éng truyÒn nghÒ.

5. C¸c c¬ së ngµnh nghÒ n«ng th«n ®­îc miÔn thuÕ tµi nguyªn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 12 NghÞ ®Þnh sè 68/1998/N§-CP ngµy 3/9/1998 cña ChÝnh phñ.

Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ chñ tr×, phèi hîp víi Côc thuÕ thùc hiÖn chÝnh s¸ch nµy.c. vÒ khoa häc - c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o

§iÒu 9. Së C«ng nghiÖp chñ tr×, phèi hîp víi c¸c së: Khoa häc C«ng nghÖ - M«i tr­êng, Tµi chÝnh-VËt gi¸ vµ c¸c ngµnh liªn quan, x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch hç trî, khuyÕn khÝch c¸c c¬ së s¶n xuÊt øng dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ tr×nh UBND tØnh quyÕt ®Þnh ban hµnh vµ tæ chøc phæ biÕn, h­íng dÉn thùc hiÖn.

§iÒu 10. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n tù bá vèn ®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi, dù ¸n KH&CN phï hîp víi môc tiªu cña c¸c ch­¬ng tr×nh khoa häc vµ c«ng nghÖ träng ®iÓm cña tØnh, ®­îc hç trî b»ng 1/3 sè tiÒn ph¶i tr¶ thï lao cho t¸c gi¶ (theo NghÞ ®Þnh sè 45/1998 N§-CP cña ChÝnh phñ). C¸c ho¹t ®éng dÞch vô KHCN ®­îc hç trî vèn sù nghiÖp khoa häc kh«ng l·i suÊt (tõ nguån kinh phÝ KHCN), møc cho vay tõ 40-100% gi¸ trÞ hîp ®ång dÞch vô KH & CN.

§iÒu 11. §Þa ph­¬ng, c¬ së s¶n xuÊt tæ chøc ®µo t¹o, d¹y nghÒ cho 50 lao ®éng trë lªn (thêi gian ®µo t¹o tèi thiÓu 3 th¸ng), æn ®Þnh viÖc lµm tõ 6 th¸ng trë lªn ®Ó kh«i phôc, ph¸t triÓn lµng nghÒ, ngµnh nghÒ, ®­îc ng©n s¸ch tØnh hç trî mét lÇn 350.000 ®ång/01 lao ®éng.

§iÒu 12. C¸c c¬ së s¶n xuÊt CN - TTCN cã nhu cÇu ®µo t¹o lao ®éng kü thuËt cao lµ ng­êi ®Þa ph­¬ng (thêi gian ®µo t¹o liªn tôc tõ 6 th¸ng ®Õn 3 n¨m) ®­îc ng©n s¸ch tØnh hç trî 30% kinh phÝ ®µo t¹o nghÒ trªn c¬ së quyÕt to¸n hîp ®ång ®µo t¹o. C¸c c¬ së ®µo t¹o cña nhµ n­íc ph¶i ­u tiªn giµnh chØ tiªu ®µo t¹o cho c¬ së ngµnh nghÒ n«ng th«n trong ph¹m vi kÕ ho¹ch kinh phÝ hµng n¨m Nhµ n­íc cÊp.

§iÒu 13. Hµng n¨m, së C«ng nghiÖp phèi hîp víi Ban tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý (chñ doanh nghiÖp, kÕ to¸n tr­ëng vµ c¸n bé KHKT) cho c¸c c¬ së SXKD cña khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh vµ tæ chøc truyÒn nghÒ cña c¸c nghÖ nh©n.

d. vÒ thÞ tr­êng vµ tiªu thô s¶n phÈm

§iÒu 14. KhuyÕn khÝch c¸c c¬ së s¶n xuÊt ngµnh nghÒ, tiÓu thñ c«ng nghiÖp më réng thÞ tr­êng, tiªu thô s¶n phÈm cho c¸c c¬ së kh¸c. C¸c c¬ së tham gia xuÊt khÈu ®­îc h­ëng c¸c chÝnh s¸ch quy ®Þnh t¹i ®iÒu 2, QuyÕt ®Þnh sè 3431/2002/Q§-UB, ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2002 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn xuÊt khÈu.
Ch­¬ng III

§iÒu kho¶n thi hµnh


§iÒu 15. Së C«ng nghiÖp, UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn Quy ®Þnh nµy. Tõng huyÖn, c¨n cø ®iÒu kiÖn cô thÓ, cã chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Ó thu hót ®Çu t­ vµo c¸c côm c«ng nghiÖp.

Hµng n¨m, së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, së Tµi chÝnh- VËt gÝa cã tr¸ch nhiÖm c©n ®èi ng©n s¸ch tØnh ®Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch t¹i Quy ®Þnh nµy.

C¸c së, ban, ngµnh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nhiÖm vô thuéc lÜnh vùc ®­îc ph©n c«ng vµ phèi hîp gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c n¶y sinh trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn.

§iÒu 16. Hµng n¨m, c¸c ngµnh, c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè xÐt c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp -TTCN, lµng nghÒ göi Së C«ng nghiÖp tæng hîp tr×nh UBND tØnh khen, th­ëng kÞp thêi.

Nh÷ng c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cè t×nh g©y khã kh¨n hoÆc c¶n trë cho viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp-TTCN, tuú theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt./.TM Uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸

Chñ tÞch
(§· ký)


Ph¹m Minh §oanКаталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 45.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương