UỶ ban nhân dân tỉnh bến tretải về 10.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.56 Kb.
#22372

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

straight arrow connector 2

Số: 506/QĐĐC-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 1


Bến Tre, ngày 19 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Về việc đính chính Quy định Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn

tỉnh Bến Tre được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND
ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreDo sơ xuất trong khâu đánh máy văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính một số sai sót trong Quy định Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Tại Điều 12, thứ tự các khoản:

Đã viết là:

a) …

b) …


c) …

d) …


Nay sửa lại là:

1. …


2. …

3. …


4. ...

2. Tại Điều 14. Khen thưởng và xử lý vi phạm:

Đã viết là: “Điều 14. Khen thưởng và xử lý vi phạm”;

Nay sửa lại là: “Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm”.

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT TU, TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Vụ Pháp chế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ,

- Báo ĐK, Đài PT-TH tỉnh;

- Sở Tư pháp, Công báo tỉnh (2b);

- Phó chánh VP, CV NC các khối;

- Phòng Tiếp dân;- Lưu: VT, HC.60b.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cao Tấn Khổng

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 10.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương