Uû ban Nhn dn Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 12.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích12.02 Kb.

Uû ban Nh©n d©n

Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1413 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 1983quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


V/v ®ái tªn X­ëng häc cô thµnh XÝ nghiÖp thiÕt bÞ tr­êng häc


Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp.

- C¨n cø vµo n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ yªu cÇu ph¸t huy c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc do UNICEF viÖn trî.

- XÐt ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh vµ Gi¸m ®èc Së Gi¸o dôc.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay ®æi tªn X­ëng häc cô trùc thuéc së Gi¸o dôc thµnh XÝ nghiÖp thiÕt bÞ tr­êng häc trùc thuéc Së Gi¸o dôc.

§iÒu 2 : Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña XÝ nghiÖp :

- S¶n xuÊt ®å dïng d¹y häc cho c¸c tr­êng häc trong vµ ngoµi Ngµnh Gi¸o dôc.

- S¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ tr­êng häc ®Ó cung cÊp cho c¸c tr­êng häc trong tØnh.

- §µo t¹o c«ng nh©n cho c¸c X­ëng tr­ëng vµ h­íng dÉn nghiÖp vô s¶n xuÊt ®å dïng d¹y häc cho gi¸o viªn theo kÕ ho¹ch cña Së Gi¸o dôc giao cho.

- S­u tÇm c¸c mÉu ®å dïng d¹y häc do c¬ së tù lµm cã chÊt l­îng tèt ®Ó chÕ thö vµ xin duyÖt s¶n xuÊt hµng lo¹t.

§iÒu 3: Tæ chøc biªn chÕ :

- XÝ nghiÖp cã Gi¸m ®èc vµ cã tõ 1 ®Õn 2 Phã Gi¸m ®èc gióp viÖc.

- Bé m¸y cña XÝ nghiÖp gåm cã :

1- Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ cã c¸c tæ: KÕ ho¹ch, kÕ toµn tµi vô, Kü thuËt cung tiªu, Tæ chøc hµnh chÝnh, KÕ toµn tµi vô, Kü thuËt cung tiªu, Tæ chøc hµnh chÝnh.

2- Ph©n X­ëng c¬ khÝ

3- Ph©n X­ëng méc.

- Ngoµi sè lao ®éng hiÖn cã, trong n¨m 1984 ®Ó tËn dông vµ ph¸t huy t¸c dông c«ng suÊt cña c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ míi do UNICEF viÖn trî, XÝ nghiÖp ®­îc t¨ng thªm 30 c«ng nh©n kü thuËt.

- XÝ nghiÖp lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®­îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch.§iÒu 4: C¸c ®/c Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së Gi¸o dôc, Chñ nhiÖm UBKH, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, vµ Thñ tr­ëng c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 4 Q(KÌm theo c¸c v¨n b¶n ®Ò nghÞ)

- Bé Gi¸o dôc (®Ó b¸o c¸o)

- L­u


tm. UBND tØnh thanh ho¸

kt. chñ tÞch

Phã Chñ tÞch

§· ký

Ng« Ngäc C­

: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương