UỶ ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàNtải về 22.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích22.7 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 540 /TB- UBND


Điện Bàn, ngày 29 tháng 10 năm 2015


THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015


Căn cứ Quyết định số 4001/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 6382/QĐ-UBND; 6383/QĐ-UBND; 6384/QĐ-UBND; 6385/QĐ-UBND; 6386/QĐ-UBND; 6387/QĐ-UBND; 6388/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Điện Thọ, Điện Hồng, Điện Thắng Trung, Điện Hòa, Điện Phước, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Nam đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015;

Căn cứ Hướng dẫn số 56/HD-BCĐNTM ngày 27/10/2015 của Ban Chỉ đạo chương chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn tỏ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đề nghị của UBND các xã Điện Thọ, Điện Hồng, Điện Thắng Trung, Điện Hòa, Điện Phước, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Nam về việc đăng ký thời gian tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, các cơ quan liên quan của tỉnh, lãnh đạo Thị ủy, HĐNĐ&UBND, UBMTTQVN thị xã, các phòng ban liên quan của thị xã thuận tiện trong việc bố trí thời gian tham dự Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn thông báo thời gian, địa điểm tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 như sau:

Thời gian địa điểm tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

TT

UBND xã

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Điện Phước

Ngày 11/11/2015

UBND xã
2

Điện Thắng Nam

Ngày 13/11/2015

UBND xã
3

Điện Hồng

Ngày 14/11/2015

UBND xã
4

Điện Thắng Trung

Ngày 15/11/2015

UBND xã
5

Điện Thọ

Ngày 17/11/2015

UBND xã
6

Điện Thắng Bắc

Ngày 20/11/2015

UBND xã
7

Điện Hòa

Ngày 22/11/2015

UBND xã

(Nếu có thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Lễ công bố xã

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. UBND thị xã có thông báo sau)

Kính thông báo để các lãnh đạo, cơ quan sắp xếp thời gian tham dự./.
Nơi nhận

- UBND tỉnh;

- Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh;

- VPĐP NTM tỉnh;

- Thị ủy, thường trực HĐND&UBND thị xã;

- UBMTTQVN thị xã;

- Thành viên BCĐ XDNTM thị xã

- Lưu.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phan Minh Dũng

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương