UỶ ban nhân dân thị XÃ HƯƠng trà Số: 1249 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.9 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.9 Mb.
#21361
1   2   3   4   5

Phụ lục 10. Phân kỳ đầu tư qua các năm

TT

Haûng muûc

ÂVT

Täøng
säú


Âån gêa
(tr.âäöng)


Thaình tiãön (tr.âäöng)

Giai âoaûn 2011-2015

Giai âoaûn
2016-2020


2011

2012

2013

2014

2015

Cäüng
2011-2015


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

Quy hoaûch

 

 

 

2 465

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy hoaûch näng thän måïi

xaî

1

113.00

113

 

1

 

 

 

1

 

 

QHCT xây dựng điểm dân cư, làng nghề, nghĩa trang, DV, …

ha

80

28.00

2 240

 

20

20

20

20

80

 

 

Quy hoaûch sæí duûng âáút

xaî

1

112.00

112

 

1

 

 

 

1

 

II

Giao thäng

 

 

 

55 420

 

 

 

 

 

 

 

1

Xáy dæûng måïi

 

 

 

55 420

 

 

 

 

 

 

 

 

Âæåìng truûc xaî

Km

4.5

5 680.00

25 560

 

1.5

1.5

1.5

 

4.5

 

 

Âæåìng truûc thän

Km

4.42

2 000.00

8 840

 

 

1

1.3

3.15

5.45

1.27

 

Âæåìng ngoî xoïm

Km

10.4

1 200.00

12 480

 

 

 

1.4

1.4

2.8

7.6

 

Âæåìng näüi âäöng

Km

2.3

800.00

1 840

 

 

 

 

 

 

2.3

 

Cáöu, cäúng

Caïi

8

350.00

2 800

 

 

 

 

 

 

8

 

Mương cống thoát nước

km

6

650.00

3 900

 

2.3

2.3

1.4

 

6

 

III

Thuíy låüi

 

 

 

137 130

 

 

 

 

 

 

 

1

Caíi taûo náng cáúp

 

 

 

18 550

 

 

 

 

 

 

 

 

Âã, båì bao ngàn màûn, chäúng luî

Km

3.5

4 000.00

14 000

 

 

1

1

1.5

3.5

 

 

Cống

Caïi

13

350.00

4 550

 

 

 

 

 

 

13

2

Xáy dæûng måïi

 

 

 

118 580

 

 

 

 

 

 

 

 

Âã dán sinh

Km

0.7

4 000.00

2 800

 

 

0.25

0.25

0.2

0.7

 

 

Âã biãøn

km

0.6

191 666.00

115 000

 

 

 

0.6

 

0.6

 

 

Kãnh mæång

Km

1.2

650.00

780

 

 

 

 

 

 

1.2

IV

Âiãûn

 

 

 

5 694

 

 

 

 

 

 

 

1

Caíi taûo, náng cáúp

 

 

 

2 637

 

 

 

 

 

 

 

 

Âæåìng dáy trung cao thãú

Km

4

358.47

1 434

 

 

 

 

4

4

 

 

Âæåìng dáy haû thãú

Km

4

186.02

744

 

 

 

 

4

4

 

 

Traûm biãún aïp

Traûm

1

458.64

459

 

 

 

 

1

1

 

2

Xáy dæûng måïi

 

 

 

3 058

 

 

 

 

 

 

 

 

Traûm biãún aïp

Traûm

2

1 528.80

3 058

 

 

1

 

1

2

 

V

Træåìng hoüc

 

 

 

16 740

 

 

 

 

 

 

 

1

Caíi taûo, náng cáúp

 

 

 

1 499

 

 

 

 

 

 

 

 

Phoìng hoüc

Phoìng

2

350.00

700

 

 

 

1

1

2

 

 

Phoìng chæïc nàng

Phoìng

2

350.00

700

 

 

 

1

1

2

 

 

Cäøng tæåìng raìo

m

330

0.30

99

 

 

 

330

 

330

 

2

Xáy dæûng måïi

 

 

 

15 241

 

 

 

 

 

 

 

 

Phoìng hoüc

Phoìng

11

800.00

8 800

 

 

7

 

4

11

 

 

Phoìng chæïc nàng

Phoìng

7

800.00

5 600

 

 

7

 

 

7

 

 

Sán chåi baîi táûp

m2

2500

0.08

188

 

 

2.500

 

 

2.500

 

 

Cäøng tæåìng raìo

m

934

0.70

654

 

338

 

 

 

338

596

VI

Cå såí váût cháút vàn hoïa

 

 

 

3 100

 

 

 

 

 

 

 

1

Xáy dæûng måïi

 

 

 

3 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhaì vàn hoïa xaî

CT

1

1 100.00

1 100

 

 

 

 

 

 

1

 

Nhaì vàn hoïa thän

CT

1

500.00

500

 

 

 

 

 

 

1

 

Khu thãø thao xaî

CT

1

1 000.00

1 000

 

 

 

 

 

 

1

 

Nhaì bia tæåíng niãûm

CT

1

500.00

500

 

 

 

 

 

 

1

VII

Y Tãú

 

 

 

850

 

 

 

 

 

 

 

 

Xáy dæûng væåìn thuäúc nam

væåìn

1

50.00

50

 

 

 

 

1

1

 

 

San nãön + sán bã täng

m2

800

1.00

800

 

 

 

 

1

1

 

VIII

Chåü

 

 

 

5 320

 

 

 

 

 

 

 

 

Xáy dæûng cäng trçnh phuû Chåü Haíi Dæång

CT

1

320.00

320

 

 

 

 

1

1

 

 

Xáy dæûng Trung tám thæång maûi xaî

nhaì

1

5 000.00

5 000

 

 

 

 

 

 

1

IX

Bæu âiãûn

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

Náng cáúp, caíi taûo âiãøm BÂVH xaî

CT

1

150.00

150

 

 

 

 

1

1

 

 

Cung cáúp cå såí váût cháút, thiãút bë, saïch baïo

CS

1

100.00

100

 

 

 

1

 

1

 

X

Nhaì åí dán cæ

 

 

 

9 640

 

 

 

 

 

 

 

 

Xoïa nhaì taûm

nhaì

4

60.00

240

 

4

 

 

 

4

 

 

Xáy dæûng nhaì TÂC Vénh Trë

nhaì

47

200.00

9 400

 

 

 

 

 

 

47

XI

Phaït triãøn saín xuáút

 

 

 

340

 

 

 

 

 

 

 

1

Caïc hoaût âäüng saín xuáút näng nghiãûp

 

 

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

Mä hçnh träöng troüt

Mä hçnh

5

10.00

50

 

1

1

1

2

5

 

 

Mä hçnh chàn nuäi

Mä hçnh

5

12.00

60

 

 

1

2

2

5

 

 

Mä hçnh thuíy saín

Mä hçnh

10

13.00

130

 

1

2

2

2

7

3

 

Mä hçnh lám nghiãûp

Mä hçnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mä hçnh cå giåïi hoïa näng nghiãûp

Mä hçnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyãøn giao kyîí thuáût

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Träöng troüt

låïp

5

5.00

25

 

1

1

1

2

5

 

 

Chàn nuäi

låïp

5

5.00

25

 

1

1

1

2

5

 

 

Thuíy saín

låïp

10

5.00

50

 

2

2

2

4

10

 

 

Lám nghiãûp

låïp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ngaình nghãö dëch vuû

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

Mäi træåìng

 

 

 

15 030

 

 

 

 

 

 

 

 

Xáy dæûng hãû thäúng cáúp thoaït næåïc táûp trung

Traûm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xáy dæûng âæåìng äúng cáúp næåïc

Km

15

500.00

7 500

 

5

5

5

 

15

 

 

Täø chæïc thu gom raïc thaíi

âiãøm

3

70.00

210

 
2

1

 

3

 

 

Xáy dæûng mæång thoaït næåïc thaíi

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Xáy dæûng cäng trçnh håüp vãû sinh häü gia âçnh

häü

682

10.00

6 820

 

 

 

 

 

 

682

 

Xáy dæûng nghéa trang

CT

1

500.00

500

 

 

 

 

 

 

1

 

Di dåìi caïc cå såí saín xuáút ra khoíi khu dán cæ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Täøng cäüng

 

 

 

251 979

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: UploadFiles -> TinTuc -> 2014
2014 -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
2014 -> Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
2014 -> ĐƠn vị CẤp trên cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2014 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1072
2014 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2014 -> VÀ ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2020 I. ĐÁnh giá KẾt quả thực hiện qui hoạch giáo dục và ĐÀo tạo giai đOẠN 2008 2013
2014 -> Các cơ quan: Văn phòng HĐnd và ubnd, Tư pháp, Tài chính- kế hoạch, Công thương, Nông nghiệp và ptnt, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
2014 -> ĐÁnh giá TÌnh trạng chăm sóc sức khoẻ CÁc bà MẸ trưỚc và sau sinh tại các xã miền núi huyện phong đIỀn ths. Bs. Nguyễn Mậu Duyên. Ths. Bs. Nguyễn Nhật Nam
2014 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014 -> TỈnh thừa thiên huế

tải về 0.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương