UỶ ban nhân dân huyện sốp cộPtải về 32.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích32.5 Kb.
#19540


UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN SỐP CỘP


Số: 367/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 16 tháng 3 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Sốp Cộp ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2014

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SỐP CỘP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 06/TTr-STP ngày 11 tháng 3 năm 2015 về việc ban hành Quyết định công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện Sốp Cộp ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 05 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện Sốp Cộp ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 (gồm 04 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 01 văn bản hết hiệu lực một phần có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh

- Bộ Tư pháp;

- Thường trực Huyện uỷ ;Thường trực HĐND, UBND huyện;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, TP.CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Ngọc TúDANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND HUYỆN SỐP CỘP BAN HÀNH

HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 367/QĐ-UBND

ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp)


Stt

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản/

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệulực

Ngày hết hiệu lực
I

Văn bản do HĐND huyện ban hành
1

57/2013/NQ-HĐND

19/12/2013

Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2014
2

58/2013/NQ-HĐND

19/12/2013

Phân bổ dự toán ngân sách huyện và bổ sung cân đối ngân sách cấp xã năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2014
3

59/2013/NQ-HĐND

19/12/2013

Về mục tiêu, nhiệm vụ và nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2014
II

Văn bản do UBND huyện ban hành


A

Hết hiệu lực một phần

4

Điều 3 Quyết định số 1803/2011/QĐ-UBND

30/8/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trạm khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi huyện Sốp Cộp


Sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của UBND huyện về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trạm khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi huyện Sốp Cộp, ban hành kèm theo Quyết định số 1803/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2011 của UBND huyện Sốp Cộp

05/7/2012
B

Văn bản hết hiệu lực toàn bộ


5

299/2009/QĐ-UBND

19/02/2009

Ban hành Quy chế tăng cường công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức


Thay thế bằng Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2014 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế tăng cường quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

15/8/2014


Каталог: congbao.nsf
congbao.nsf -> TỈnh sơn la số: 1739/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Số: 1188/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubnd
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN

tải về 32.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương