UỶ ban nhân dân huyện quảng ninhtải về 21.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích21.27 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG NINH

Số: /DS-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày tháng năm 2015


DANH SÁCH TRÍCH NGANG


Tập thể cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ VHTT-DL khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện

Quyết định số 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Kính gửi: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình

Thực hiện Công văn số 881/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ ngày 30/11/2015 của Sở Văn hóa, thể thao – Du lịch về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

UBND huyện đề nghị Sở VHTTDL trình Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch khen thưởng cho các tập thể và cá nhân sau:1. Tập thể

TT

Tên tập thể

Chức vụ - Địa chỉ

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

1

Cán bộ và nhân dân huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2

Cán bộ và nhân dân xã Võ Ninh


Quảng Ninh- Quảng Bình

Tổ chức thực hiện xây dựng mô hình điểm về việc cưới, việc tang và lễ hội theo Quyết định số 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3

Cán bộ và nhân dân xã Vĩnh Ninh

Quảng Ninh- Quảng Bình

Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

2. Cá nhân


TT

Họ và tên

Giới tính

Chức vụ - Địa chỉ

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

1

Ngô Đình Hướng

Nam

Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Quảng Ninh- Quảng Bình

Xây dựng tốt các hoạt động lễ hội tại huyện Quảng Ninh
2

Hà Châu


Nam

Bí thư xã Vĩnh Ninh -Quảng Ninh- Quảng Bình

Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3

Nguyễn Văn Quảng

Nam

Quảng Ninh- Quảng Bình

Tổ chức vận động nhân dân, người cao tuổi thực hiện tốt Quyết định số 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủTrên đây là danh sách đề nghị khen thưởng trong 10 năm thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của UBND huyện Quảng Ninh.
Nơi nhận:

- Sở VHTTDL;

- CT; các PCT UBND huyện;

- Lưu: VH.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Phạm Trung Đông

-Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương